Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) autocysterna, samochód cysterna; cysterna kolejowa; zbiornikowiec, tankowiec;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (vehicle) tankowiec: oil ~ tankowiec

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

zbiornikowiec, tankowiec, samochód cysterna, cysterna kolejowa

Nowoczesny słownik angielsko-polski

cysterna

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

n zbiornikowiec

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s tankowiec, zbiornikowiec
oil ~ tankowiec do przewozu ropy
~ vehicle samochód cysterna

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n tankowiec, cysterna

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

TANKOWIEC

Wordnet angielsko-polski


1. (a cargo ship designed to carry crude oil in bulk)
zbiornikowiec, tankowiec
synonim: oil tanker
synonim: oiler
synonim: tank ship

2. (a soldier who drives a tank)
czołgista: : synonim: tank driver

3.
cysterna, autocysterna: : synonim: tank truck
synonim: tanker truck

Słownik internautów

samolot-cysterna

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda

mar. tankowiec~, hazardous waste tankowiec do przewozu odpadów niebezpiecznych~, oil tankowiec do przewozu ropy

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

samochód cysterna; mar. statek do przewozu ropy; tankowiec; zbiornikowiec; US samolot-cysterna
~, air - samolot-cysterna
~, petroleum - tankowiec do przewozu ropy

Słownik środowiska angielsko-polski

tankowiec m

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

pojazd do tankowania
mar. tankowiec
~, liquid - samochód do przewozu cieczy/płynów
~, sewage IS wóz asenizacyjny

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

It knows that 800 single-hull tankers will have to be dismantled from 2010 onwards.
Od 2010 roku trzeba będzie zdemontować 800 jednokadłubowych zbiornikowców.

statmt.org

And that those oil tankers needed to be decommissioned, and 2004 was going to be the pinnacle.
Tankowce musiały być wycofane z użytku, a rok 2004 miał być szczytowym momentem.

TED

It addresses the concerns that followed the sinking of the Erika oil tanker off the French coast.
Ma rozwiać obawy będące wynikiem zatonięcia tankowca Erika u wybrzeży Francji.

statmt.org

Large tankers pass through these straits every day.
Przez te cieśniny codziennie przepływają wielkie tankowce.

statmt.org

They moved the tanker lanes 40 kilometers farther off shore, and people are not doing as much illegal dumping.
Przesunięto korytarze tankowców 40 km dalej od brzegu, a ludzie spuszczają mniej zanieczyszczeń do wody.

TED

Remember one thing: That is more than just a tanker of gas.
Pamiętajcie, że to więcej, niż cysterna benzyny.

But a tanker is never going to drive under that bridge.
Ale cysterna nie wjedzie pod ten most.

Let's all hang a picture of an oil tanker on our wall.
Niech wszyscy zawieszą zdjęcie tankowca na naszej ścianie.

Nobody hangs a picture of an oil tanker on their wall, do they?
Nikt nie wiesza zdjęcia tankowca na ścianie, czyż nie?

I see Europe, and the budget in particular, as a very large crude oil tanker.
Postrzegam Unię Europejską, a w szczególności jej budżet, jako bardzo duży tankowiec.

A fuel tanker full of gas crashed into a car.
Cysterna pełna benzyny zderzyła się z samochodem.

Let the oil tanker go over the bridge and blow itself to hell.
Niech cysterna przejedzie przez most i wybuchnie w cholerę.

Not sure if a code but it says here that sank a tanker.
Nie ma pewności, czy kod ale mówi tutaj, że zatonął tankowiec.

It sounds like we're getting close to the tanker loading facility.
Wygląda na to, że jesteśmy blisko obiektu, gdzie ładują tankowce.

Okay, send the tanker in, but you stand by until that thing cools off.
Okay, wyślijcie tam cysternę, ale czekajcie dopóki ta rzecz się nie ochłodzi.

It was a monstrous sea monster, the size of a tanker!
To był ogromny morski potwór, wielkości tankowca!

He says it's an omen, that we'll win the tanker fight.
Mówi, że to omen, że wygramy w walce z tankowcem.

It's not easy to negotiate an oil tanker purchase.
Nie jest tak łatwo negocjować zakup tankowca.

That wouldn't burn if you doused it with a fuel tanker.
To nie zapali się nawet, gdy polejesz je cysterną paliwa.

What did you think of that tanker model?
Co sądzisz o modelu tego tankowca?

Two days ago I saw a vehicle that could haul that tanker.
Dwa dni temu widziałem pojazd, który może pociągnąć tę cysternę.

Imagine we're somewhere in Alaska and a huge oil tanker runs aground.
Wyobraźmy sobie, że jesteśmy gdzieś na Alasce... Olbrzymi tankowiec wpływa na mieliznę...

A tanker full of gasoline collided with a car.
Cysterna pełna benzyny zderzyła się z samochodem.

We have visual contact with the burning tanker.
Mamy wizualny kontakt z tankowcem.

Vessel traffic control, this is the tanker Dakar at 124.40 inbound.
Vessel kontrola ruchu, to tankowiec Dakar o 12.40 zadokowany.

He tells me about this tanker school in Flat Rock, Colorado.
On mówi mi o tej szkole latania we Flat Rock, w Colorado.

Eleven injured in factory fire. Oil tanker accident.
Jedenastu rannych w pożarze fabryki Wypadek tankowca.

A tanker containg 30,000 tons of rice is on its way to your harbor...
Statek z 30 tysiącami ton ryżu jest w drodze do waszej przystani...

The terminals would, if built, attract one methane tanker per week per installation.
Terminale, gdyby zostały wybudowane, przyjmowałyby jeden zbiornikowiec na metan tygodniowo w każdej z instalacji.

Unidentified gunboat, I am a Navy helicopter here to take wounded from the tanker!
Jest tu. Jesteśmy z Marynarki Stanów Zjednoczonych, ...mamy zabrać rannych z tankowca.

But the oil tanker picture stays.
Ale zdjęcie tankowca zostaje.

It addresses the concerns that followed the sinking of the Erika oil tanker off the French coast.
Ma rozwiać obawy będące wynikiem zatonięcia tankowca Erika u wybrzeży Francji.

Let us seize that opportunity and take a look at whether we cannot convert that large tanker into a couple of much smaller speedboats.
Wykorzystajmy tę szansę i przyjrzyjmy się temu, czy nie moglibyśmy przerobić tego tankowca na dwie dużo mniejsze wyścigowe łodzie motorowe.

It's a tanker registered out of Aden.
To jest tankowiec zarejestrowany z Adenu.

Why doesn't the tanker stop?
Dlaczego cysterna się nie zatrzymuje?

And which tanker car is which?
I która cysterna jest właściwa?

It was a full tanker?
To była pełna cysterna?

The fuel tanker, heavy and full of... stuff.
Cysterna, ciężka i pełna... rzeczy.

Government procurement is about providing the best equipment, at the best value for the taxpayers, in the tanker procurement.
Zamówienia publiczne mają na celu dostarczenie najlepszego sprzętu w najkorzystniejszej dla podatników cenie w przetargu tankowców.

Like a tanker on the high seas, the ECB must stay on the correct course.
Jak tankowiec na pełnym morzu - EBC musi utrzymać właściwy kurs.

Hey, look, an oil tanker.
Hey, patrz, tankowiec.

Tanker 57 to Fire Boss.
Zbiornikowiec 57 do Fire Boss.

A Greek tanker under Panamanian flag.
Grecki tankowiec pod panamską banderą.

Confirm overturned tanker.
Potwierdzam: przewrócona cysterna.

That was the sludge tanker, but...
To byl tankowiec, no ale..

a big black shape of an oil tanker
wielki, czarny kształt tankowca,

The still incomplete investigation into the accident involving the tanker Prestige shows where such a buck-passing dispersal of responsibility for an investigation leads.
Wciąż nieukończone dochodzenie w sprawie wypadku z udziałem tankowca Prestige pokazuje, dokąd prowadzi rozproszenie odpowiedzialności za dochodzenie poprzez zrzucanie jej na innych.

This is tanker Kuwaiti Star! Mayday!
Tankowiec Kuwejcka Gwiazda wzywa pomocy!.

These measures have been adopted as a consequence of the accident involving the tanker 'Erika', but I want to remind you of another, more recent case.
Środki te przyjęto na skutek wypadku zbiornikowca Erika, ale chcę państwu przypomnieć o innej, mniej odległej w czasie katastrofie.

We all remember the disasters involving the petrol tanker Erika in 1999 and the Prestige in 2002, and their tragic ecological, human and economic consequences.
Wszyscy pamiętamy katastrofy zbiornikowca Erika ze zbiornikami ropy z roku 1999 oraz zbiornikowca Prestige z roku 2002 oraz ich tragiczne konsekwencje ekologiczne, ludzkie i gospodarcze.

shake 'N' Bake, this is Tanker Base.
Shake 'N' Bake, tu baza.

(PL) Mr President, almost a year ago I was travelling along a motorway when I saw a tanker lorry carrying liquid gas overturn.
Panie Przewodniczący! Prawie rok temu, jadąc autostradą, byłem świadkiem wywrócenia cysterny z gazem płynnym.

Tanker accidents are, unfortunately, more common than we would like, so it is important to review safety standards in this area too, so as to reduce the likelihood of such disasters.
Wypadki tankowców są niestety bardziej powszechne, niż byśmy chcieli, tak więc ważne jest dokonanie przeglądu norm bezpieczeństwa również w tym obszarze, tak by zmniejszyć prawdopodobieństwo takich katastrof.

Notably, there should be no anti-competitive actions in legislation or executive policy that would restrict the ability of EU companies to compete in the current US aerial tanker recapitalisation programme.
Prawodawstwo i polityka wykonawcza powinny być przede wszystkim wolne od wszelkich akcji antykonkurencyjnych, które mogłyby ograniczać zdolność przedsiębiorstw działających na terenie Unii Europejskiej do konkurowania w aktualnym programie rekapitalizacji amerykańskiego tankowca powietrznego.

I am thinking of the case of the investigations that followed the real natural disaster caused by the accident involving the Prestige oil tanker and of many others that unfortunately continue to occur.
Mam na myśli przypadek dochodzenia w następstwie katastrofy ekologicznej spowodowanej wypadkiem z udziałem tankowca Prestige, oraz wiele innych zdarzeń, do których niestety wciąż dochodzi.