Słownik polsko-angielski

(układ) treaty (pl. treaties); (rozprawa) treatise; tract zob.także układ -oraz umowa -
~ bezpieczeństwa - security treaty
~ Brukselski - Brussels Treaty (1948)
~ graniczny - boundary treaty
~ handlowy - trade treaty
~ o demilitaryzacji Antarktyki - Antarctic Treaty (1959)
~ o kontroli zbrojeń - arms control treaty
~ o nieagresji - treaty of non-aggression
~ o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej - Nuclear Non Proliferation Treaty (1970)
~ o ochronie mórz i oceanów - treaty on the protection of seas and oceans
~ o ograniczeniu liczby pocisków antybalistycznych - Treaty on the Limitation of Anti-Ballistic Missiles (1972) , anti-ballistic missile treaty
~ o ograniczeniu prób z bronią jądrową - limited (nuclear) test ban treaty
~ o ograniczeniu zbrojeń strategicznych - Strategic Arms Limitation Treaty, SALT (1972)
~ o przestrzeni kosmicznej - Outer Space Treaty (1967)
~ o przyjaźni - friendship treaty
~ o wzajemnej obronie - mutual defence treaty
~ o wzajemnej pomocy - mutual assistance treaty
~ o wzajemnej przyjaźni - mutual friendship treaty
~ o wzajemnym bezpieczeństwie - mutual-security treaty
~ o zakazie prób - test-ban treaty
~ o zakazie prób z bronią jądrową - Nuclear Test-Ban Treaty (1963)
~ o zakazie stosowania, produkcji i przenoszenia min -

Wordnet polsko-angielski


1. (a formal exposition)
treatise
synonim: rozprawa
synonim: elaborat

2. (a written agreement between two states or sovereigns)
treaty, pact, accord: : synonim: układ

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

treaty, pact
(pamflet) tract
(rozprawa, dzieło) treatise

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C
1.
treatise. 2. treaty: zawierać ~ pokojowy to conclude a peace treaty

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

treaty ~ podatkowy tax treaty

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

m treaty ~ akcesyjny UE treaty of accession ~ amsterdamski UE Treaty of Amsterdam ~ dwustronny bilateral treaty ~ handlowy commercial treaty, treaty of commerce, trade agreement ~ luksemburski UE Treaty of Luxembourg ~ międzynarodowy international treaty ~ nicejski UE Treaty of Nice ~ o nieagresji treaty of non-aggression Traktat o Unii Europejskiej UE Treaty on European Union ~ obronny protective treaty ~ otwarty open treaty, treaty open for accession ~ paryski UE Treaty of Paris ~ pokojowy peace treaty ~ rzymski UE Treaty of Rome Traktat Ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą Treaty Establishing the European Economic Community Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską (Traktat WE) Treaty establishing the European Community Traktat WE (Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską) Treaty establishing the European Community ~ wielostronny multilateral treaty ~ wojskowy military treaty, military pact Traktat z Maastricht UE Maastricht Treaty ~y rzymskie Treaty of Rome ~y założycielskie founding treaties naruszenie ~u breach of a treaty państwa zawierające ~ participating states, contracting parties, signatory states, signatories postanowienia ~u provision of a treaty, clauses of a treaty, arrangements under the treaty projekt ~u draft treaty zawarcie ~u conclusion of a treaty przestrzegać postanowień ~u to observe the clauses of a treaty, to respect a treaty przystąpić do ~u to accede a treaty

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

TREATY

TRACT

TRACTATE

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

m (układ) treaty
(roz-prawa) treatise, tract
~ pokojowy peace treaty

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

(rozprawa) treatise
polit. treaty (pl. treaties)

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

treatise