Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) jedna dwudziesta, dwudziesta część;

(Adjective) dwudziesty;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

num, n
1.
(date) dwudziesty.
2.
(fraction) dwudziesta część.adj (twentieth in a row) dwudziesty

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

dwudziesty

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj dwudziesty

Wordnet angielsko-polski

(coming next after the nineteenth in position)
dwudziesty
synonim: 20th

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

On 1 December, the twentieth ACP-EU plenary session will be held in Kinshasa.
W dniu 1 grudnia w Kinszasie odbędzie się dwunasta sesja plenarna UE-AKP.

statmt.org

For me, Islamism is simply a perverse dictatorship and ideology of the twentieth century.
Dla mnie islamizm jest po prostu perwersyjną dyktaturą i ideologią XX wieku.

statmt.org

Was a beloved pianist, maybe the great cult pianist of the twentieth century.
(licząc od 2007 roku) Był cenionym pianistą, możliwe że jednym z kultowych pianistów 20 wieku.

TED

The Community celebrates the twentieth anniversary of the signature of the Treaties of Rome.
Wspólnota obchodzi dwudziestolecie podpisania traktatów rzymskich.

europa.eu

In the west twentieth-century Europe was built to a great extent on social values.
To w dużej mierze właśnie wokół wartości socjalnych budowała się na Zachodzie Europa XX wieku.

statmt.org

According to the Deadline blog, Murphy has met with studio executives at twentieth Century Fox offshoot Fox 2000 to discuss the project, but has not yet committed.

www.guardian.co.uk

More than 200 million individuals were killed in the twentieth century alone.
Więcej niż 200 milionów ludzi zostało zabitych w samym tylko wieku.

Of course, it is a hotel of the twentieth century.
Ale to hotel z 20 stulecia.

The final eclipse of the twentieth Century will take place in two days
Ostatnie zaćmienie w dwudziestym wieku będzie miało miejsce za dwa dni.

Twentieth century: a little bit over two percent.
Dwudziesty wiek, nieco ponad dwa procent.

For me, Islamism is simply a perverse dictatorship and ideology of the twentieth century.
Dla mnie islamizm jest po prostu perwersyjną dyktaturą i ideologią XX wieku.

The twentieth century showed us that utopias are bound to fail without proper economic and social frameworks.
Wiek dwudziesty pokazał nam, że utopie bez należytych ram gospodarczych i społecznych muszą upaść.

Their trial was one of the most shameful events and biggest injustices of the twentieth century.
Sąd nad tymi ludźmi był jednym z najhaniebniejszych wydarzeń i największych aktów niesprawiedliwości dwudziestego wieku.

What a difference from the celebrations to mark the twentieth anniversary of the fall of the Berlin Wall!
Cóż za odmiana w stosunku do radosnych obchodów dwudziestej rocznicy upadku muru berlińskiego!

Welcome to the twentieth century, asshole!
Witaj w dwudziestym wieku, dupku!

My twentieth birthday!
Moje dwudzieste urodziny.

What happened at Twentieth Century Motor Company?
Co się stało w Samochodach Dwudziestego Wieku?

In the second half of the twentieth century, motorisation eclipsed the development of the railways in Hungary too.
W drugiej połowie dwudziestego wieku motoryzacja przyćmiła rozwój kolei, także na Węgrzech.

On 1 December, the twentieth ACP-EU plenary session will be held in Kinshasa.
W dniu 1 grudnia w Kinszasie odbędzie się dwunasta sesja plenarna UE-AKP.

With green taxation, we can make the leap from the generally materialistic world of the twentieth century to a more sensible world, richer in environmentally friendly and human values.
Dzięki ekologicznym podatkom możemy przeskoczyć od generalnie materialistycznego świata dwudziestego wieku do świata bardziej wrażliwego, bogatszego w wartości przyjazne dla środowiska i wartości ludzkie.

However, the desire of the Hungarian people for freedom was manifested just as powerfully against communism, the twentieth century's oppressive regime, as the events of 1956 amply demonstrated.
Dążenie do wolności obywatele węgierscy okazali równie mocno w walce z komunizmem, w czasach przytłaczającego reżimu, czego wystarczającym dowodem są wydarzenia z 1956 roku.

It was just that in the course of events in the twentieth century, the boundaries of their countries have shifted around them, leaving them behind ever since facing insoluble dilemmas.
To bieg wydarzeń historycznych w XX wieku sprawił, że zmieniły się granice ich krajów, pozostawiając ich "po drugiej stronie” i stawiając w obliczu nierozwiązywalnych dylematów.

This year we are celebrating the thirtieth anniversary of the first elections to Parliament by direct universal suffrage, together with the twentieth anniversary of the fall of the Berlin Wall.
W tym roku świętujemy trzydziestą rocznicę pierwszych powszechnych i bezpośrednich wyborów do Parlamentu oraz dwudziestą rocznicę obalenia muru berlińskiego. Panie przewodniczący Buzek!

Experience gained in central and eastern Europe in the nineteenth century and the twentieth century horrors of Europe and Africa: these clearly demonstrate the power of a people's striving for independence.
Doświadczenia w Europie Środkowo-Wschodniej dziewiętnastego wieku, gehenna Europy i Afryki dwudziestego wieku bez wątpienia pokazują jak silnym jest dążenie narodu do samodzielności.

She then went under contract to Twentieth Century Fox, and was featured in such films as The Prisoner of Shark Island, and two films with Shirley Temple, Poor Little Rich Girl and Rebecca of Sunnybrook Farm.
Podpisała następnie kontrakt z Twentieth Century Fox i wystąpiła w takich filmach jak The Prisoner of Shark lsland i dwóch filmach z Shirley Temple, Poor Little Rich Girl i Rebecca of Sunnybrook Farm.