Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) dwudziestka; dwadzieścia lat;
the twenties - (Noun) lata dwudzieste;
the twenties - (Noun) lata dwudzieste;

(Cardinal numeral) dwadzieścia;
roaring twenties - szalone lata dwudzieste;
nineteen twenty - rok tysiąc dziewięćset dwudziesty;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

num n (a group of twenty) dwudziestka (ludzi, itd.) .adj (number) dwadzieścia: to be ~ years old mieć 20 lat.
2.
~s lata dwudzieste

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

dwadzieścia

Nowoczesny słownik angielsko-polski

dwudziestosekundowa reklama (zwana również "chain break" lub "station break")

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

num dwadzieścia

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

num dwadzieścia
n dwudziestka

Angielsko-polski słownik potocznego języka businessu Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Bożena Hoszowska)

(n) a twenty-dollar bill (US) ~- banknot dwudziestodolarowy

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

dwudziestka

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

(PL) Twenty per cent of energy used is to be derived from renewable sources by 2020.
(PL) W 2020 roku 20% zużywanej energii powinno pochodzić ze źródeł odnawialnych.

statmt.org

Twenty-seven trade unionists have been murdered since the beginning of January 2009.
Od początku stycznia 2009 roku zamordowano 27 członków związków zawodowych.

statmt.org

And for the second side of the tabernacle, on the north side, twenty boards,
I czynił dobrze Bóg onym babom; i krzewił się lud, i zmocnili się bardzo.

Jesus Army

Twenty-four hours a day, this thing was running, mainly running bomb calculations.
Maszyna pracowała 24 godziny na dobę – głównie wykonując obliczenia związane z bombami.

TED

So, I thought, maybe I'll do this for the next twenty years or something.
Pomyślałem więc sobie, że może zajmę się tym przez jakieś kolejne 20 lat.

TED

twenty years to the day that Yuri Gagarin had become the first human in space after orbiting Earth in a Vostok capsule, America had launched the first reusable spaceship.

www.guardian.co.uk

twenty years ago, most of Pudong was farmland.

www.guardian.co.uk

twenty minutes before the end of the cooking time, add the prunes.

www.guardian.co.uk

twenty years after his only visit to the US, gailm61 still hasn't got over the experience.

www.guardian.co.uk

The police were here two hours and twenty minutes ago.
Byli tutaj 2 godziny i 20 minut temu.

I called here twenty minutes ago, and someone said you had one.
Dzwoniłam 20 min. temu i ktoś mi powiedział, że ją macie.

About twenty. Couple people from work had something else to do.
Około 20, kilku ludzi z pracy, miało co innego do roboty.

I know what you did to me twenty years ago.
Wiem co mi zrobiłeś 20 lat temu.

Twenty years, and nothing's ever been out of order yet.
Dwadzieścia lat i nigdy jeszcze nie było nie w porządku.

Twenty times their number's is what we need, and more.
Dwadzieścia razy tyle nam potrzeba, i jeszcze więcej.

Twenty different women, they had absolutely no interest in him.
Dwadzieścia różnych kobiet w ogóle nie było nim zainteresowanych.

Look, I've been watching you for the last twenty minutes.
Zobacz, obserwowałem ciebie przez ostatnie dwadzieścia minut.

I know a boy who got twenty cases for five day's work in Japan.
Znam chłopaka który dostał 20 kawałków za pięć dni pracy w Japonii.

Twenty percent - of how much, we do not know.
Dwadzieścia procent z czego? Tego nie wiemy.

I've been with her twenty minutes, and I know it.
Byłem z nią 20 minut i to widzę.

I can't just give him a card and a twenty.
Nie mogę mu po prostu dać kart i dwudziestki.

Over the last twenty or thirty years we have learned to look at everything in economic terms.
Przez ostatnie dwadzieścia, trzydzieści lat nauczyliśmy się sprowadzać wszystko do zagadnień natury gospodarczej.

Twenty years ago, your case would have been thrown out.
Dwadzieścia lat temu nie miałabyś żadnej szansy przed szwedzkim sądem.

We stayed here every summer for the first twenty years of my life.
Mieszkaliśmy tutaj każdego lata przez pierwszych 20 lat mojego życia.

Twenty million records sold already and she's not even 25.
Sprzedała 20 milionów płyt, a nie skończyła nawet 25 lat.

Twenty years ago, women didn't have the vote but now they is considered equal.
lat temu, kobiety nie miały prawa głosu, ale teraz uważają się za równe.

Only five gold pieces for each and every twenty minutes!
Tylko 5 sztuk złota za każde 20 minut.

They said the pizza will be here in twenty minutes.
Powiedzieli, że pizza będzie za 20 minut.

After all, you have twenty days to collect the money.
Reasumując, macie dwadzieścia dni, by zebrać pieniądze.

But I have had twenty years to prepare me for this moment.
Ale miałem dwadzieścia lat , przygotowało mnie do tej chwili.

It's 3:36, we have twenty minutes to take this place down.
Jest 3:36. Musimy się uwinąć w 20 minut.

Could have been twenty more girls like her dead, Stan.
Mogło być o 20 więcej takich martwych dziewczyn jak ona, Stan.

Jack has been in a Chinese prison for twenty months.
Musimy zaryzykować. Jack spędził 20 miesięcy w chińskim więzieniu.

Twenty years on the force, and I've never seen something so horrible.
Dwadzieścia lat pracuję w policji, i nigdy nie widziałem czegoś tak okropnego.

And what can these twenty do that our armies could not?
A cóż tych 20 żołnierzy może zdziałać, czego nie mogła nasza armia?

It's been twenty, thirty years since I did it with someone like you.
Od dwudziestu, trzydziestu lat nie zrobiłam tego z kimś takim jak ty.

And for the next twenty nights, he could no longer see the stars.
I przez następne 20 nocy, nie mógł już dojrzeć gwiazd.

Twenty rounds a second and you were still too slow.
Dwadzieścia pocisków na sekundę, a i tak byłeś zbyt wolny.

Twenty hours in my class would be pointless for you.
godzin mojej terapii, dla ciebie będzie bezcelowe.

I had to meet my wife for brunch twenty minutes ago.
Miałem się spotkać z żoną 20 minut temu i coś schrupać.

He gave me a twenty to hose down his boat.
Dał mi $20, żebym mu umył łódź.

Hundred miles. But at that speed, it'll be here in twenty minutes.
Sto mil, ale w tym tempie, będą tu za jakieś 20 minut.

He also said that twenty dollar Per day should earn.
A także Davidzie, powiedział nam, że powinniśmy zarabiać 20$ więcej każdego dnia!

Hell, it took me until I was twenty and sitting in a jungle.
Ja to pojąłem, gdy miałem 20 lat i siedziałem w dżungli.

Twenty lives have been lost, all in my country.
Zginęło 20 osób, wszystkie w moim kraju.

But I was one and twenty. No use to talk to me.
Ale miałam 21 lat, I na darmo mówił do mnie.

I've worked very hard for more than twenty years.
Bardzo ciężko pracowałem, przez ponad dwadzieścia lat.

Twenty four hours a day, seven days a week.
Dwadzieścia cztery godziny na dobę, siedem dni w tygodniu.

Twenty million! $20 million just to look the other way.
Dwadzieścia milionów. Dwadzieścia milionów za to, że spojrzysz w drugą stronę.

I'll stay here with twenty men for three days.
Zostaję tutaj z dwudziestką ludzi przez trzy dni.

Twenty years of work. Our plan is ready now?
Dwadzieścia lat pracy. - Nasz plan jest gotowy? - Cisza.

You could slip me a twenty, but then I'd have to act offended.
Mogłabyś wsunąć mi dwudziestaka, ale wtedy musiałbym się obrazić.

Twenty years ago I gave you the opportunity you wanted.
lat temu dałam ci możliwość, której chciałeś.

I'il give you twenty minutes of some very good stuff.
Wiesz co, dam ci 20 minut ostrego materiału.

Who knows it'll take ten or even twenty years.
Kto wie, może upłynąć nawet dziesięć lub dwadzieścia wiosen.

Last person I called darling was pregnant twenty seconds later.
Ostatnia osoba do której powiedziałem słonko, 20 sekund później była w ciąży.

At this rate it will take us more than twenty days
Przy takim tempie, to zajmie więcej niż 20 dni.

They’re about twenty years old and they’re nice to us.
Mieli po 20 lat... ...i byli dla nas mili.

By not asking that question of myself now,twenty years hence, I won't be disappointed.
Nie zadając sobie teraz tego pytania, za 20 lat nie będę rozczarowany.