Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) dwudzieste pierwsze urodziny;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

dwudzieste pierwsze urodziny, osiągnięcie wieku dojrzałego

Nowoczesny słownik języka angielskiego

dwudziesty pierwszy
dwudzieste pierwsze urodziny (wiek dojrzałości)

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Twenty-first century could easily be 3,:,3, even higher percent.
Dwudziesty pierwszy wiek mógłby z łatwością być wyższy o 3,3 procenta.

TED

Let us not forget that freshwater is perhaps the most important treasure of the twenty-first century!
Nie zapominajmy, że wody słodkie to być może najcenniejszy skarb XXI wieku!

statmt.org

The second type of rule that was difficult to obey was the rules that will get you into a little trouble in twenty-first-century America.
Drugi rodzaj praw, które było ciężko przestrzegać to prawa dzięki którym możesz wpaść w kłopoty w USA w XXI wieku.

TED

Twenty-first floor.
21- wsze piętro.

OpenSubtitles

How are they to preserve their identity and community, how can they provide their children with a secure image of a twenty-first century future?
Jak zachować własną tożsamość i społeczność, jak stworzyć dzieciom bezpieczny obraz przyszłości w XXI wieku?

statmt.org

The twenty-first century is when it all changes, and you've got to be ready.
wiek, to wtedy wszystko się zmienia, i musisz być gotowa.

Obama is the latest version of twenty-first century mass mind control.
Obama jest ostatnią wersją kontrolera umysłów wieku.

Due on yours and Susan’s twenty-first birthdays in one month's time.
Płatne licząc od twoich i Susan 21. urodzin w ciągu miesiąca.

Let us not forget that freshwater is perhaps the most important treasure of the twenty-first century!
Nie zapominajmy, że wody słodkie to być może najcenniejszy skarb XXI wieku!

Your victim was born with trisomy of the twenty-first chromosome.
Twoja ofiara urodziła się z trisomią 21 chromosomu.

So, response planning in the twenty-first century is bothpossible and is essential.
Tak więc planowanie reakcji w wieku jest możliwe inieodzowne.

We need something to the twenty-first century!
A my potrzebujemy hotel dla 21 stulecia.

How are they to preserve their identity and community, how can they provide their children with a secure image of a twenty-first century future?
Jak zachować własną tożsamość i społeczność, jak stworzyć dzieciom bezpieczny obraz przyszłości w XXI wieku?

Briony Tallis, your new novel, your twenty-first, is called Atonement.
Briony Tallis, pani nowa powieść, pani 21-sza, nosi tytuł Pokuta.

The rightful demands of these minorities, which are based on fundamental principles and current practice in the European Union, cannot constitute taboo subjects in the EU in the twenty-first century!
Uprawnione żądania tych mniejszości, wywodzone z fundamentalnych zasad i bieżącej praktyki w Unii Europejskiej nie mogą stanowić unijnych tematów tabu w XXI wieku!

Securing our energy supply - and doing so in a manner that does not jeopardise our environmental values, our strategic security or our competitiveness, is one of the biggest challenges of the twenty-first century.
Zabezpieczenie dostaw energii, i to w sposób, który nie naraża środowiska naturalnego, naszego bezpieczeństwa strategicznego ani konkurencyjności, jest jednym z największych wyzwań XXI wieku.

In these cases, either we will very quickly rise to global level with the help of scientists, or by the end of the twenty-first century, we will be going to the cinema to fish for the last Nemos.
W takich przypadkach, albo szybko osiągniemy poziom światowy z pomocą naukowców, albo pod koniec XXI wieku będziemy chodzili do kina by łapać ostatnie rybki Nemo.

They did so with courage but also prudence, and without resorting to violence. Consequently, that approach, which did not involve the use of violence - an instrument of terror - may serve as a guide for us in the twenty-first century.
Robili to z odwagą, ale i z rozwagą, bez użycia przemocy, dlatego ta droga, bez użycia przemocy, narzędzi terroru może być drogowskazem dla nas w XXI wieku.