Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) zmierzch, zmrok, półmrok; schyłek;
sb’s twilight years - schyłkowe lata czyjegoś życia;
the twilight world (of sth) - mroczny świat;
the twilight world (of sth) - mroczny świat;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U (dusk) zmierzch
mrok
półcień

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

zmierzch, zmrok, mrok, brzask, świt, stan przejściowy

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

półmrok m, pomrok m

pomroczny adj., mroczny adj

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

półmrok, pomrok, pomroczny, mroczny

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s brzask, zmierzch, półmrok
nautical ~ zmierzch, zmrok

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n brzask, zmierzch

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

BRZASK

ZMROK

PÓŁMROK

Wordnet angielsko-polski

(a condition of decline following successes
"in the twilight of the empire")
schyłek

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

zmierzch

Słownik astronomiczny aut. K. Czart, słownik udostępniony dzięki portalowi Astronomia.pl

1) zmierzch
2) świt
3) zmrok

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

schyłek

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

zmierzch; brzask; zmrok
~, astronomical - zmierzch astronomiczny
~, civil - zmierzch cywilny
~, nautical - zmierzch żeglarski (słońce 12 stopni poniżej horyzontu)
~ of alien rule - przen. zmierzch obcego panowania

Słownik techniczny angielsko-polski

zmierzch m, świt m

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

So this is one that they found, they called the Knife, the Carnival, the Boston Shuffler, Twilight.
Tak więc tego tutaj nazwali "Nożem", "Maskaradą", "Żonglerem Bostońskim", "Zmierzchem".

TED

In the twilight, in the evening of the day, In the middle of the night and in the darkness.
Ze zmierzkiem pod wieczór, w ciemności nocnej, i w mroku.

Jesus Army

And then, in the middle of a sentence, at the very birth of twilight, I turned and looked down the street.
W środku zdania, gdy robiło się już ciemno, obróciłem się i spojrzałem na ulicę.

TED

The eye also of the adulterer waiteth for the twilight, Saying, No eye shall see me: And he disguiseth his face.
Oko cudzołożnika pilnuje zmierzku, mówiąc: Nie ujrzy mię nikt; i zakrywa oblicze swe.

Jesus Army

My heart fluttereth, horror hath affrighted me; the twilight that I desired hath been turned into trembling unto me.
Ulękło się serce moje, strach mię ogarnął; noc rozkoszy moich obróciła mi się w lękanie.

Jesus Army

Alongside it were Iron Man 2, the latest twilight film and Shrek 4.

www.guardian.co.uk

As twilight falls, so does a haunted serenity, and silence - but for evening birdsong and the hoot and rattle of a freight train passing through town and out across the plains.

www.guardian.co.uk

The twilight films may be as ruthlessly exploitative a franchise as Harry Potter; they may be devoted to a creepy ideological agenda to promote pre-marital chastity; and they may be simply retreading much of the high-school vampire shtick that made Buffy a TV hit more than a decade ago.

www.guardian.co.uk

"A twilight fan said to me, 'Is there anything more romantic than Edward and Bella?' I immediately thought, 'Christiane Kubrick's protection of her husband's legacy.

www.guardian.co.uk

Then I add twilight and give us things to say.
Potem dodałam trochę zmierzchu i nasze kwestie do powiedzenia.

In the twilight of my career, do I deserve this?
Czy ja na to zasłużyłem? I to o zmierzchu kariery!

It was beautiful when we sat in the twilight, laying our plans.
To było piękne, kiedy siedzieliśmy w półmroku, omawiając nasze plany.

The days themselves seemed to exist in a kind of perpetual twilight.
Dni wydają się istnieć w rodzaju wiecznego zmierzchu.

Twilight is upon me, and soon night must fall.
Zmierzch już nade mną. I wkrótce noc nadejść musi.

It's time for you to, uh, experience the financial ease of your twilight years.
Czas żebyś, doświadczył finansowej swobody u zmierzchu swego życia.

Let's not go into this I can't go on living in twilight.
Nie pakujmy się w to znów. Nie mogę dalej żyć w półmroku.

They took them to a trench called the bingo twilight.
Miałem ich zaprowadzić na odcinek, który nazywaliśmy Bingo o zmroku.

At twilight, I wait for you, it's all so delightfully.
O zmierzchu czekam na ciebie, to wszystko takie urocze.

It is an area which we call the Twilight Zone.
To obszar, który nazywamy Strefa mroku.

Just you and I, alone in the waning twilight.
Tylko ty i ja, samotni o zmierzchu.

Suddenly twilight has fallen. When it fell, I don't know.
Nagle zapadł zmierzch Nie wiem nawet kiedy.

Add their clouds and dust, it amounts to no more than our twilight
Dodaj chmury i kurz, w sumie nie więcej jak ziemski zmrok.

In the twilight he will tell you he loves you.
I o zmierzchu powie ci, że cię kocha,

I even booked a twilight trip down the Seine with music, champagne, the works.
Nawet zarezerwowałem romantyczną wycieczkę przez Seine z muzyką, szampanem i sztucznymi ogniami

Twilight, can you take care of the bats?
Twilight, zajmiesz się nietoperzami?

I had to take them to a trench called the Twilight Bingo.
Miałem ich zaprowadzić na odcinek, który nazywaliśmy Bingo o zmroku.

The afternoon of history and the twilight of tradition will be...
Popołudnie historii i zmierzch tradycji będą...

You know what I always thought would make a cool Twilight Zone?
Zawsze myślałem, jak można by zrobić świetną Strefę Mroku !

What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming...
Co więc z dumą możemy mianem w Twilight's Last Gleaming ...

It's like a Twilight Zone. Do you get that show over there?
To jest jak 'Strefa Mroku', macie u siebie ten show?

Our patient's comfortably in twilight... ready to be carved up like a Christmas ham.
Nasz pacjent jest już w śpiączce... gotowy by zostać pokrojonym jak świąteczna szynka.

It's just around twilight When I think of you
Tylko w zapadającym zmierzchu myślę o tobie,

It abounds in haunted spots, twilight tales and local superstitions.
Znane z nawiedzonych miejsc, mrocznych opowieści i miejscowych przesądów.

What was wrong with that, Twilight?
Co było w tym złego, Półmrok?

Don't ever shave it off, Mr. Twilight, somebody might think you were alive.
Niech pan jej nigdy nie goli, ktoś może pomyśleć, że jest pan żywy.

You're wanted in the Twilight Zone now, sir.
Jest pan potrzebny w Strefie Mroku.

Hey, man, that's a old episode of The Twilight Zone.
To ze starego odcinka The Twilight Zone.

When twilight is deep in the sky
Kiedy brzask jest wysoko na niebie

Maybe we shouldn't be calling him 'Sir Twilight'.
Może nie powinniśmy nazywać go 'Pan Półmrok'.

You're not in the twilight zone.
Nie jesteśmy w strefie zmierzchu.

You know, guys, I saw this one Twilight Zone episode-
Wiecie ludzie, widziałem jeden odcinek Twilight Zone...

I feel like that hitchhiker in The Twilight Zone.
Czuję się jak ten autostopowicz z Twilight Zone.

The heroin trade is in its twilight:
Handel heroiną, to zmierzch.

I just finished, uh, the Twilight saga.
Ja właśnie skończyłem Zmierzch.

I thought you might like to look at the twilight, Mrs.. Vogler.
Pomyślałam, że chciałaby pani spojrzeć na zmierzch, pani Vogler.

But Yazaki, can't we do something about Twilight?
Yazaki, czy nie można zrobić czegoś z Półmrokiem?

Twilight is fine. better actually.
Może być zmierzch. Nawet lepiej.

I stopped at noon and at twilight.
Spałem w południe i o zmierzchu.

The twilight of his eternal youth.
Zmierzch jego wiecznej młodości.

He's prepped and ready for twilight.
Jest przygotowany i gotów na uśpienie.

Bingo twilight is where everything finishes.
Tam, gdzie się wszystko kończy.

It's called Twilight in the Forbidden City, and it's dedicated to you.
Pod tytułem: Zmierzch w Zakazanym Mieście, i zadedykował ją tobie.

It's like Twilight back here!
To jest jak powracający Twilight.

What is this, the Twilight Zone?
Co to jest? Strefa Półmroku?

If we meet at twilight
Jeśli spotykamy się o zmierzchu

The other day 'Sir Twilight' fought the son of Captain Koda.
Kilka dni temu 'Pan Półmrok' walczył z synem kapitana Kody.

My grandnephew Kellan lutz, from Twilight, is visiting me.
Mój prasiostrzeniec Kellan Lutz ze Zmierzchu mnie odwiedza.

she said the same thing about Taylor Swift and that Twilight kid.
Mówiła to samo o Taylor Swift i tym ze Zmierzchu.