Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) (po)łączyć w parę; dopasować; urodzić bliźnięta; nawiązać współpracę;
be twinned with - być miastem partnerskim/siostrzanym;

(Noun) bliźniak, bliźniaczka;
twins - (Noun) astronomia Bliźnięta;
siamese twins - medycyna bliźnięta syjamskie;
identical twins - bliźnięta jednojajowe;

(Adjective) bliźniaczy; powiązany, nierozerwalnie związany; podwójny, zdwojony; parzysty;
twin sister - siostra bliźniaczka;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(either of a pair) bliźniak: identical ~ bliźnięta jednojajowe
Siamese ~ bliźnięta syjamskie
I have a ~ sister mam siostrę bliźniaczkę.
2.
(zodiac) : T~s Bliźnięta.adj (dual, paired) bliźniaczy
parzysty
podwójny
~ beds dwa pojedyncze łóżka.vt (fig
join towns) ustanawiać relacje między dwoma (bliźniaczymi) miastami
łączyć dwa miasta jako bliźniacze

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

bliźniak
bliźniaczy, podwójny, parzysty

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

twInv Być miastem bliźniaczym; być miastem zaprzyjaźnionym Plymouth is twinned with Gdynia (Plymouth i Gdynia to miasta bliźniacze) - Student University of Leeds (1999) Nottingham in England is twinned with Poznań in Poland (Nottingham w Anglii i Po-znań w Polsce są miastami bliźniaczymi) - Student University of Manchester (1999)

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

bliźniak m

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s bliźniak
attr bliźniaczy

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PARZYSTY

BLIŹNIACZY

BLIŹNI

BLIŹNIAK

DWOJAK

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N bliźniak
Adj bliźniaczy

Wordnet angielsko-polski

(either of two offspring born at the same time from the same pregnancy)
bliźnię

Słownik internautów

bliźniak, bliźniaczka
podwójny

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

bliźniak

Słownik techniczny angielsko-polski

1. bliźniak m
2. kryształ bliźniaczy

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

This is what happens in people who share half of their DNA -- fraternal twins.
A teraz obserwacje u ludzi dzielących połowę swojego DNA - bliźniąt dwujajowych.

TED

These twin dangers carry the threat of a retreat into a Fortress Europe.
Te podwójne niebezpieczeństwa niosą zagrożenie powrotu do "Fortecy Europa”.

statmt.org

Thy two breasts are like two fawns That are twins of a roe, Which feed among the lilies.
Obie piersi twoje jako dwoje bliźniąt sarnich, które się pasą między lilijami;

Jesus Army

One of them ended up with Beatrice's parents, and that goat had twins.
Jedna z tych kóz dostała się rodzicom Beatrice. ~~~ Koza urodziła bliźnięta.

TED

This new law led the EU to follow a twin-track approach, as you have already mentioned.
Te nowe przepisy sprawiły, że UE - o czym już wspomniano - zaczęła podążać dwoma ścieżkami.

statmt.org

Fair trade is growing fast with ever more Fairtrade towns that promote ethical shopping and even twin with their producer communities.

www.guardian.co.uk

Hague admitted last week that he had "occasionally shared twin hotel rooms" with Myers but said: "Any suggestion that his appointment was due to an improper relationship between us is utterly false.

www.guardian.co.uk

I just love the world of twin Peaks and I was happy and surprised at how well it travelled.

www.guardian.co.uk

One sister was pronounced dead at the scene and the surviving twin was hospitalised with a gunshot wound to the head.

www.guardian.co.uk

I have a twin brother, which is an important part of my story.
Mam brata bliźniaka i jest to ważny element mojej historii.

He said his twin brother Paul is in the same army.
Powiedział, że jego brat bliźniak Paul służy w tym samym oddziale.

His twin girls are a month older than our son.
Jego bliźniaczki są o miesiąc starsze od naszego syna.

My twin brother died and took our mother with him.
Mój brat bliźniak umarł i zabrał matkę ze sobą.

But I didn't know that he had a twin brother.
Ale nie wiedziałam, że miał brata bliźniaka.

She could have been a twin to some of his victims.
Mogłaby być bliźniaczką jednej z jego ofiar.

Just need to know that there are twin brother and I have been here.
Ktoś się dowie, że masz brata bliźniaka. I że tu byłem.

For my part I should like to make a twin proposal.
Ze swej strony chciałbym złożyć dwojaką propozycję.

For all we know, you could be her evil twin.
Z tego, co wiemy, pani może być jej złą siostrą bliźniaczką.

Not telling you that her own twin sister was dead.
Nie powiedziała ci, że jej bliźniaczka umarła.

When you receive its twin, you'll know it comes from a friend.
Gdy dostaniesz taki sam, poznasz, że pochodzi od mego przyjaciela.

Why didn't I use my twin powers to know that?
Dlaczego nie użyłam bliźniaczych mocy, żeby to przewidzieć?

I thought he was a twin, until we checked this.
Myślałem, że to jego bliźniak, aż sprawdziliśmy.

I need to get off this island, and rescue my twin brother.
Muszę wydostać się z tej wyspy i uratować mojego brata.

I just feel very fortunate that it's me here, and not my twin sister.
Chciałam być bardzo szczęśliwa Być sobą, a nie siostrą bliźniaczką

Yeah, but, I mean, wouldn't it be just crazy if she had a twin?
Tak, ale, mam na myśli, czy nie byłoby dziwne gdyby miała bliźniaczkę?

The journey here was hard on us both and my twin did not survive.
Podróż tutaj była trudna i mój brat nie przeżył.

Especially twins. Because what is a twin but another kind of mirror?
Tak... w szczególności bliźnięta, bo czym jest bliźniak, jeśli nie innym rodzajem lustra?

I know you're too old for a twin bed.
Wiem, że jesteś za dorosła na pojedyncze łóżko.

Why didn't you tell me I had a twin?
Dlaczego mi nie powiedziałeś, że miałam brata?

I ever tell you my father was a twin?
Mówiłem ci, że mój ojciec był bliźniakiem?

We had a colony near the twin star in Grid 315.
Mieliśmy kolonię w pobliżu bliźniaczych gwiazd w siatce trzy jeden pięć.

B, you take me home, to my twin bed and roommate.
B - idziemy do mnie, do mojego podwójnego łóżka i lokatorki.

The only person she was ever close to Was her twin brother.
Jedyną osobą z którą była związana uczuciowo był jej brat bliźniak.

Are you sure you do not have a twin brother?
Jesteś pewien, że nie masz b-b-brata bliźniaka?

Except for the hair, you could be her twin.
Nie licząc włosów, mogłybyście być bliźniaczkami.

Yeah, I thought that might happen, what with your freaky twin thing.
Sądziłam, że tak będzie, biorąc pod uwagę tę twoją dziwaczną teorię z bliźniakami.

What if I said it's not just her twin?
To nie tylko jej bliźniaczka.

I'm all alone in my apartment- twin beds and plenty of room.
Mieszkam sam w moim mieszkaniu. Podwójne łóżka, dużo miejsca.

Several times since the twin tower attacks nine years ago I think we have got that balance wrong.
Uważam, że wielokrotnie od czasu ataku na WTC sprzed dziewięciu lat, równowaga ta była zachwiana.

I have one from a twin who wants to have his kid.
Jeden mam od bliźniaczek, które chcą mieć z nim dzieci.

I was always a fan of the twin axe attack but. myself.
Zawsze byłem fanem twin atak siekierą ale. ja.

There was an eyewitness, a twin sister who identified you.
Jej bliźniacza siostra była naocznym świadkiem i rozpoznała ciebie.

Alright, please say hello to your beautiful twin sister when you see her.
Dobrze, więc pozdrów swoją piękną siostrę bliźniaczkę, kiedy ją zobaczysz.

You're the only one who wants a butt like an Olsen twin.
Jesteś jedyna, która chce mieć figurę jak bliźniaczki Olsen.

On a twin bed, with Superman sheets that you've had since you were six.
W podwójnym łóżku z prześcieradłem Supermena, które masz od 6 roku życia.

These have to be the twin pillars behind a European approach to crisis management missions.
To muszą być bliźniacze filary europejskiego podejścia do misji zarządzania sytuacjami kryzysowymi.

When April died, it was like the whole world became May's twin sister.
Gdy April zmarła, cały świat stał się dla May siostrą bliźniaczką.

Before you came here, Twin Peaks was a simple place.
Zanim się zjawiłeś, Twin Peaks było zwykłym miastem.

What guarantees do we have that this twin checking system will be both adequate and effective?
Jakie są gwarancje na to, że system podwójnej kontroli będzie właściwy i skuteczny?

I got some twin towers here that light up.
Mam tu dwie wierze, które się palą.

If we were together you that heshe would find my twin soul.
Doktorze Charlie, jeżeli będziemy razem, wiem, że znajdę pokrewną duszę.

I'd hate to think I have an evil twin.
Nie cierpię myśli, że mam złego brata bliźniaka.

She carried her twin inside her until you removed it.
Nosiła jej bliźniaka wewnątrz siebie, aż go usunąłeś.

I mean, unless you have a secret twin, too.
Znaczy, chyba, że ty także masz sekretną bliźniaczkę.

Oh, no. that must have been my identical twin.
Och, nie. To musiał być mój brat-bliźniak.

There's a crazy twin, all right, but his name isn't Buffy.
Jest pewien zwariowany bliźniak, rzeczywiście, ale nie ma na imię Buffy.

We must get inside before the twin suns rise.
Musimy dostać się do środka, nim wzejdzie bliżniacze słońce.

Come on. I just want some twin time.
No chodź, chcę spędzić trochę czasu z bliźniakiem.

How else would I know you have twin moles on your inner thigh?
Skąd wiem, że masz dwa pieprzyki na wewnętrznej części uda?