Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) błysk, iskierka, mignięcie; migotanie; migoczące światełko, światełko w dali;

(Verb) migotać, skrzyć się, migać, mrugać; błyszczeć, jarzyć się;
the stars were twinkling in the night sky. - Gwiazdy migotały na nocnym niebie.;
his eyes twinkled with joy - oczy zaiskrzyły mu się radością;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U (glitter) migotanie
błysk.vi (glimmer) skrzyć się
migotać: the stars were ~ing in the night sky gwiazdy migotały na nocnym niebie
his eyes ~ed with cheerfulness oczy skrzyły mu się radością
in the ~ing of an eye w mgnieniu oka

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

mrugać, migotać
migotanie, mruganie, miganie

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

vi migotać
s migotanie

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

MIGOTANIE

MRUGNIĘCIE

DRGANIE ŚWIATŁA

PRZEBŁYSK

ISKRZENIE

PEŁGANIE

MIGOTAĆ

ZAMRUGAĆ

MRUGAĆ (O OCZACH)

DRGAĆ

ISKRZYĆ (O PRZEDMIOTACH)

BŁYSZCZEĆ

PEŁGAĆ

ISKRZYĆ SIĘ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

V mrugać
V migotać
N migotanie

Wordnet angielsko-polski

(merriment expressed by a brightness or gleam or animation of countenance
"he had a sparkle in his eye"
"there's a perpetual twinkle in his eyes")
iskra, iskierka
synonim: sparkle
synonim: spark
synonim: light

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

błysk

mgnienie

mrugać

skrzyć

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Planetary systems outside our own are like distant cities whose lights we can see twinkling, but whose streets we can't walk.
Układy planetarne poza naszym są jak migoczące światła odległych miast, których ulice są dla nas niedostępne.

TED

So if you brush up against it, any place you brushed against it, you get this twinkling blue-green light that's just breathtaking.
Więc jeśli otrzesz się o niego, każde dotknięte miejsce migocze niebiesko-zielnym światłem co po prostu zapiera dech w piersiach.

TED

We played with the children, and came back home really tired, exhausted, but with images of bright faces, twinkling eyes, and went to sleep.
Bawiliśmy się z dziećmi i wracaliśmy do domu naprawdę zmęczeni, wspominając jednak ich jasne twarze i błyszczące oczy, a potem szliśmy spać.

TED

in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump: for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed.
Albowiem zatrąbi, a umarli wzbudzeni będą nieskazitelni, a my będziemy przemienieni.

Jesus Army

By studying those twinkling lights though, we can learn about how stars and planets interact to form their own ecosystem and make habitats that are amenable to life.
Dzięki badaniu tych świateł uczymy się jak gwiazdy i planety współpracują by wytworzyć ekosystemy przyjazne życiu.

TED

Their first lesson might have surprised the writers of the books of David and Ezra in the Bible, and of the Talmud, both originally written in Aramaic: the scholars pored over a transcription of twinkle twinkle Little Star.

www.guardian.co.uk

I haven't seen Our Lady of Carafa (N&Q 8 December), but I wonder if the look in her eyes really is a mischievous twinkle if she's just been told by the Archangel that yes, she's a virgin, but she's also pregnant?.

www.guardian.co.uk

The original referred to a translation of twinkle twinkle Little Star and described John Ma as a fellow and tutor at Christ Church.

www.guardian.co.uk

And nothing says serious like a small town slow dan under twinkle lights.
A nic tak nie mówi poważny związek, jak małomiasteczkowy przytulaniec w świetle migoczących lampek.

I need you my little flicker of twinkle stars.
Potrzebuję Cię, moja mała migotająca gwiazdko.

Always thought Fogg had a twinkle in his eye.
Zawsze uważałem, że Fogg ma błysk w oku.

No wonder they made eight sequels of twinkle toes on parade.
Nic dziwnego, że zrobili osiem części Migoczących palców stóp na paradzie.

As long as the stars twinkle in the night.
Tak długo, jak gwiazdy błyszczą w nocy.

And her eyes twinkle when she smiles.
Jej oczy rozbłyskają kiedy się uśmiecha.

Where we have champagne, a band, twinkle lights!
Gdzie będzie szampan, zespół, migoczące światła!

I see that twinkle in your eye.
Widzę ten błysk w twoim oku.

Presently, he's hanging extra twinkle bulbs on my roof.
W tej chwili wiesza dodatkowe żarówki na moim dachu.

But in this look, she starts to twinkle
Ale w tym spojrzeniu, ona zaczyna migotać

Can you see the light twinkle?
Czy widzisz jak światła migoczą?

Make the most of tonight, Twinkle Toes... because you won't like tomorrow!
Wykorzystaj dziś w nocy, Twinkle Toes ... bo nie będzie jak jutro!

I don't twinkle with anyone else.
Przy nikim innym, prócz ciebie.

Just taking a break twinkle toes.
Po prostu robię sobie przerwę, tancerko.

These eyes that twinkle like stars.
Te oczy, co jak gwiazdy lśnią

So, no, he doesn't twinkle at everyone.
Więc nie mruga do każdej?

Every twinkle in her eye.
Każdą iskrę... w jej oku.

Twinkle, twinkle little star So we'll know where you are
Mrugaj, mrugaj, gwiazdko, mi ty wiesz, co się dzieciom śni.

It's time to put Twinkle Toes' lights out.
To czas na Twinkle Toes Wyłacz światła.

But I will not allow my Twinkle Town musicale to be made into farce.
Ale nie pozwolę zamienić mojego musicalu, Migoczącego Miasta, w farsę.

Just like Twinkle Toe's magic railway is gonna be over.
Podobnie jak magia kolejowe Twinkle zamierzam się skończy.

Twinkle, I'm talking to Mango right now.
Twinkle, rozmawiam teraz z Mango.

Okay, Twinkle Toes, I know about the buffers.
Dobra, Twinkle Toes, Wiem o bufory.

Like a twinkle in the eye... ...your tear turns into a pearl.
Jak mrugnięcie oka... ...twa łza zamieni się w perłę.

Can I play twinkle, twinkle now?
Mogę już zagrać Śpij gwiazdeczko?

So, Boss... - How come you let Twinkle Toes escape?
Tak, Boss - - Jak nadchodzi niech Twinkle Toes uciec?

And now when I'm grown up, I stare at twinkle twinkle.'
A teraz, kiedy dorosłem, gapię się na Twinkle Twinkle.

When the lard goes twinkle, twinkle, We to purse
Gdy smalec błyszczy My się spotkamy

My foot under the royal rump... ...and she was below hatches in a twinkle.
Moja stopa pod królewskim zadem... ...i ona była poniżej włazu w mgnieniu oka.

Twinkle, twinkle all the night
Migocz, migocz całą noc Gdy wędrowiec zgubi trakt

Twinkle, twinkle little star
Migocz, migocz gwiazdko mała