Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) astronomia Bliźnięta;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Bliźnięta (gwiazdozbiór)

Nowoczesny słownik języka angielskiego

Gwiazdozbiór Bliźniąt

Nowoczesny słownik angielsko-polski

bliźniaczki

bliźniaki

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

DWOJACZKI

Wordnet angielsko-polski

( (mineralogy) two interwoven crystals that are mirror images on each other)
dwuścian, pinakoid

Słownik internautów

bliźnięta

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. bliźnięta

Słownik techniczny angielsko-polski

1. bliźnięta pl
2. kryształy bliźniacze, bliźniaki pl

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

This is what happens in people who share half of their DNA -- fraternal twins.
A teraz obserwacje u ludzi dzielących połowę swojego DNA - bliźniąt dwujajowych.

TED

Thy two breasts are like two fawns That are twins of a roe, Which feed among the lilies.
Obie piersi twoje jako dwoje bliźniąt sarnich, które się pasą między lilijami;

Jesus Army

♫ just day by day, our DNA, so the Olson twins got nothing on us.
♫ dzień za dniem z naszym de-en-em, braci Mroczków zostawiamy w tyle.

TED

Thy two breasts are like two fawns That are twins of a roe.
Obie piersi twoje są jako dwoje bliźniąt młodych sarniąt.

Jesus Army

I better make sure those twins don't get my wife.
Chyba lepiej upewnię się, że bliźniaki nie ukradną mi żony.

Maybe she's in a class with one of the twins.
Może jest w klasie z jednym z bliźniaków.

The other day she asked me if I was having twins.
Pytała mnie, czy spodziewam się bliźniaków.

We moved here when the twins were two years old.
Wprowadziliśmy się tu kiedy bliźniaki miały dwa lata.

People say we look like twins, but I don't think so.
Mówią, że wyglądamy na bliźniaczki, ale ja tak nie sądzę.

Not all twins have it, but I think you do.
Nie wszyscy bliźniacy to mają, ale myślę, że wy to macie.

Did he ever tell you about what it's like with the twins?
Powiedział ci kiedykolwiek jak to jest z bliźniaczkami?

All right, the twins share, but everybody else gets their own room.
W porządku, bliźniaki razem, ale pozostali mają własne pokoje.

The hair is from your mother or one of her genetic twins.
Włosy pochodzą od pana matki albo od jednego z genetycznych bliźniąt.

You want to go back with the twins and drink yourself under the table.
Po prostu chcesz wrócić z bliźniaczkami i upić się pod stołem.

But as twins you have the same date of birth.
Ale jako bliźnięta macie tę samą datę urodzin.

She won't be too busy until the twins are born.
Jeszcze nie ma bliźniaków, więc nie ma za dużo do roboty.

Maybe those other twins would have made it if you'd stayed.
Może już inni bliźniacy zrobiliby to, gdybyś został.

The owner did it on that table and had twins!
Właściciel zrobił to na tym stole i miał bliźniaki!

My only hope was to find other twins who could use the stones.
Pozostała mi tylko nadzieja, że znajdę innych, którzy mogliby użyć kamieni.

Well, it's not like the twins were ever bad kids, but I don't know.
To nie tak, że bliźniaki były złymi dziećmi, ale nie wiem.

Well, the twins started sleeping through the night, so they don't need me anymore.
Cóż, bliźniaki zaczęły przesypiać noce, więc już mnie nie potrzebują.

I'm sure he'll say it again, especially if he ever finds out we're twins.
Jestem pewna, że powie to znowu, zwłaszcza gdy dowie się, że jesteśmy bliźniaczkami.

Hospitals sometimes do it with twins when one of them is sick.
Szpitale czasami robią tak z bliźniakami, kiedy jedno z nich jest chore.

Especially twins. Because what is a twin but another kind of mirror?
Tak... w szczególności bliźnięta, bo czym jest bliźniak, jeśli nie innym rodzajem lustra?

She's tucked away at home, and no more mention of twins.
Jest uziemiona w domu, i nie wspomina więcej o bliźniaczkach.

I once went on holiday and pretended to be twins.
Wiem wszystko o udawaniu Raz pojechałam na wakacje i udawałam bliźniaczki

I thought twins were supposed to have an emotional bond.
Myślałem, że między bliźniakami istnieje emocjonalna więź.

I saw a woman breast-feeding twins at the same time.
Właśnie widziałem kobietę karmiącą bliźniaki na raz.

All right, you get one shot with the hottest twins on the planet.
Dobra, masz jeden strzał w jednego z najseksowniejszych bliźniaków na świecie.

The twins really messed you up worse than I thought.
Bliźniaki na prawdę namieszali ci bardzej niż myślałem.

I really want to know if we look like twins
Naprawdę chcę wiedzieć, czy wyglądamy jak bliźniaczki...

Some twins have strange powers, and they can feel when the other one's hurt.
Niektóre bliźniaki mają dziwne moce i czują kiedy drugiemu dzieje się krzywda.

It was a sacrifice, but that's the benefit of having twins.
To było poświęcenie, ale także korzyść z posiadania bliźniaczek.

You know, I just thought of something, with you two being twins and all.
Wiecie, przyszło mi coś do głowy, a propos tego, że jesteście bliźniakami...

The twins, they were running around like mad and throwing flowers.
Bliźniaczki biegały jak szalone... i rozrzucały kwiatki. To było wspaniałe, szczególnie Emma.

Are there a lot of twins in your family?
Dużo jest bliźniaków w twojej rodzinie?

Hey, you sure it's not Wendy who's having the twins?
Jesteś pewien, że Wendy nie ma bliźniaków?

The twins will be quiet or leave the table.
Bliźniaczki spokój albo opuścicie stół. Nie ma wolności słowa, eh?

Got to get this salt pork to the Twins in time for the wedding.
Muszę zawieźć tę soloną wieprzowinę do Bliźniaków na wesele.

He abandoned his wife who was pregnant with the twins and chose me instead.
Zostawił swoją żonę, która była w ciąży z bliźniakami. Wybrał mnie.

Oh, and I forgot, we've got the dark magic super twins on our side.
A i bym zapomniała. Mamy po swojej stronie super bliźniaczki z czarną magią.

And if I were, the twins would replace me, not a weasel like you.
A jak będę, to mnie Sławki zastąpią, a nie taki szczaw jak ty.

Are you and the young Lord twins, or what?
Jesteś bliźniakiem młodego lorda czy co?

I'm sure that unmarried male twins don't make a good legal precedent.
Jestem przekonana, że pozamałżeńskie ojcostwo bliźniaków byłoby niezłym precedensem.

Gotta go to work. I'm delivering twins, but only one is mine.
Lecę do pracy, odbieram dzisiaj bliźnięta... ale tylko jedno z nich jest moje.

No, this one is about the conjoined twins who found happiness.
Ten jest o bliźniakach syjamskich, które odnajdują szczęście.

Big Willie and the twins for you when I get home.
Razem z Big Willim zrobimy ci bliźniaki, gdy wrócę do domu.

Look, I know it's not easy for Sam with the twins.
Słuchaj, wiem, że dla Sama nie jest proste przebywać z bliźniakami.

I was at doctor Stein and we're getting twins.
Byłam u Dr. Stein i będziemy mieli bliźniaki.

You have twins that have been homeless ever since their mother passed away.
Ma pan bliźnięta, które były bezdomne odkąd zmarła ich matka.

The janitor said that it was two identical twins fighting.
Powiedział, że to byli bliźniacy. Identyczni.

You know, it's probably not good for twins to be separated for too long.
Wiesz tato, prawdopodobnie nie jest dobre dla bliźniaków zbyt długie rozdzielenie.

All my assets are to be shared between the twins,
Cały mój majątek zostanie podzielony pomiędzy bliźnięta,