Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) dwukrotny, podwójny; dwojaki;

(Adverb) dwukrotnie, podwójnie; dwojako;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

podwójny, dwojaki
dwukrotnie

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj podwójny

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PODWÓJNY

DWOISTY

DWOJAKI

PODWÓJNIE

DWOJAKO

DWOIŚCIE

Wordnet angielsko-polski


1. (having more than one decidedly dissimilar aspects or qualities
"a double (or dual) role for an actor"
"the office of a clergyman is twofold
public preaching and private influence"- R.W.Emerson
"every episode has its double and treble meaning"-Frederick Harrison)
dwoisty, dualistyczny, dychotomiczny
synonim: double
synonim: dual
synonim: two-fold
synonim: treble
synonim: threefold
synonim: three-fold

2. (twice as great or many
"ate a double portion"
"the dose is doubled"
"a twofold increase")
podwójny: : synonim: double
synonim: doubled
synonim: two-fold

Słownik internautów

dwukrotny, podwójny

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

dwukrotnie

dwukrotny

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

'Deepening and enlarging' has become the standard description of this twofold process.
Standardowym opisem tego podwójnego procesu stało się 'pogłębienie i rozszerzenie'.

statmt.org

The streamlining of revenue-generating regulations has a twofold benefit.
Usprawnienie regulacji dotyczących projektów generujących dochód przynosi podwójną korzyść.

statmt.org

From the author's and the publisher's point of view, this will have a two-fold benefit.
Z punktu widzenia autora i wydawnictwa oznacza to dwojakie korzyści.

statmt.org

Our joint overall assessment is twofold and I will outline it briefly.
Nasza wspólna ocena ogólna jest dwuwymiarowa i pokrótce ją omówię.

statmt.org

The Health Check will now confirm the validity of this twofold objective.
Planowana ocena stanu potwierdzi ważność tego dwuwymiarowego celu.

statmt.org

The twofold intention was to ensure that the demonstration received "a bad press"; and to dissuade future protesters.

www.guardian.co.uk

He likes to pretend he is a cat, and I attach a stripy pipecleaner "tail" to the back of his trousers which has the twofold effect of delighting him and reminding him which way to put them on.

www.guardian.co.uk

To me, the most striking features of today's world are twofold.
W moim odczuciu najbardziej znamienne wyróżniki dzisiejszego świata mają dwoisty charakter.

Our task in the area of organ transplantation is twofold.
Mamy dwojakie zadanie w dziedzinie przeszczepów narządów.

Our joint overall assessment is twofold and I will outline it briefly.
Nasza wspólna ocena ogólna jest dwuwymiarowa i pokrótce ją omówię.

The Commission's response to this crisis is twofold.
W odpowiedzi na zaistniałą sytuację Komisja podjęła dwa rodzaje działań.

The Health Check will now confirm the validity of this twofold objective.
Planowana ocena stanu potwierdzi ważność tego dwuwymiarowego celu.

As I said, this problem is twofold.
Jak powiedziałem, problem ten jest dwojakiej natury.

A twofold picture is emerging where agriculture and other major debit entries on the budget are concerned.
Jeśli chodzi o rolnictwo i pozostałe największe obszary po stronie "winien” w budżecie, to wyłania się tutaj dwojaki obraz.

The answer to this scourge must be twofold.
Rozwiązanie problemu tej plagi powinno obejmować dwa elementy.

'Deepening and enlarging' has become the standard description of this twofold process.
Standardowym opisem tego podwójnego procesu stało się 'pogłębienie i rozszerzenie'.

After this twofold tribute to Alexander Stubb, a 'but' is necessary.
Po tym, jak dwukrotnie złożyłem Alexandrowi Stubbowi wyrazy uznania, muszę koniecznie dopowiedzieć pewne "ale”.

The streamlining of revenue-generating regulations has a twofold benefit.
Usprawnienie regulacji dotyczących projektów generujących dochód przynosi podwójną korzyść.

In general, the systems serve a twofold purpose, though the more important of the two is undoubtedly to state the product's actual country of origin.
Zasadniczo te systemy służą dwóm celom, chociaż niewątpliwie ważniejszym z nich jest określenie faktycznego kraju pochodzenia produktu.

We are now facing a twofold crisis - a high unemployment rate among young people coupled with a question mark over retirement pension funding.
Mamy obecnie do czynienia z kryzysem o dwojakiej naturze: wysokie bezrobocie wśród ludzi młodych oraz znak zapytania, pod jakim stoi finansowanie emerytur.

The debate that we are engaged in today must avoid the twofold temptation of emotiveness and instrumental political reaction.
W ramach debaty, w której dziś uczestniczymy, nie możemy dać się ponieść ani emocjom, ani instrumentalnym działaniom politycznym.

I believe that the Committee on Budgets, in cooperation with the committees, is handling this twofold fight quite well.
Uważam, że Komisja Budżetowa we współpracy z komisjami dobrze sobie radzi w tej walce na dwa fronty.

Remember, our mission was twofold.
Proszę pamiętać, nasza misja miała dwojaki cel.

Our strategy has been twofold.
Nasza strategia była podwójna.

My concern is twofold.
Moje niepokoje są dwojakiej natury.

Miss Matty, Major Gordon's purpose in coming back from Chunderayabad was twofold.
Panno Matty, major Gordon miał dwa cele, żeby powrócić z Chunderayabad.

This report by Parliament is the first examination of the application of this new instrument and has a twofold objective:
Przedmiotowe sprawozdanie Parlamentu stanowi pierwsze badanie tego nowego instrumentu i ma dwojaki cel:

We, for our part, are ready, as am I personally, to follow and nurture both threads of this twofold debate during the Hungarian Presidency.
Z naszej strony jesteśmy gotowi - i ja jestem osobiście gotów - rozwijać obydwa nurty tej debaty podczas trwania prezydencji węgierskiej.

The problem is in fact twofold: there is the ecological problem and then there is the diplomatic problem.
W rzeczywistości problem jest dwojaki: ekologiczny i dyplomatyczny.

The Treaty will also thereby put an end to the twofold position of the European Council, making it an autonomous institution of the Union.
Traktat wyznacza także koniec podwójnej funkcji Rady Europejskiej czyniąc ją autonomiczną instytucją Unii.

Maritime policy must encompass not only obligatory regulations on oil exploration and transportation, but must also offer twofold compensation for losses resulting from accidents.
Polityka morska winna obejmować nie tylko niezbędne regulacje w sprawie eksploracji i transportu ropy naftowej, lecz również przewidywać podwójną rekompensatę za szkody poniesione wskutek wypadków.

Member of the Commission. - Mr President, I could not agree more, because pre-commercial procurement serves a twofold goal.
komisarz. - Panie przewodniczący! W pełni się zgadzam, ponieważ zamówienia przedkomercyjne służą dwóm celom.

Why, for example, is action not being taken to analyse the DNA of all these children, with the twofold aim of protecting minors and confirming their lineage?
Dlaczego, na przykład, nie podejmuje się działań w kierunku analizy DNA tych wszystkich dzieci, aby zarazem chronić nieletnich i określać ich pochodzenie?

The answer was twofold: 'Everything But Arms' for the least-developed countries, and economic partnership agreements for the developing countries in the ACP.
Odpowiedź była dwojaka: "Wszystko oprócz broni” dla krajów najsłabiej rozwiniętych, a umowy o partnerstwie gospodarczym dla rozwijających się krajów AKP.

Migrant children are often confronted with a twofold challenge: on the one hand, insufficient knowledge of the language of the host country and, on the other, a low socio-economic status.
Dzieci migrantów często stają w obliczu podwójnego wyzwania: z jednej strony niewystarczającej znajomości języka państwa przyjmującego i z drugiej - niskiego statusu społeczno-ekonomicznego.

Since then, the number of LDCs has increased twofold, and only three (Botswana, Maldives and Cape Verde) have been able to graduate from the group.
Od tego czasu liczba krajów KNR podwoiła się, a tylko trzem (Botswana, Malediwy i Wyspy Zielonego Przylądka) udało się opuścić grupę.

The nature of these industries is twofold: from an economic perspective, they help generate jobs and growth, and from a cultural perspective, they facilitate the social integration of citizens.
Przedsiębiorstwa z tych branż mają dwojaki charakter: z ekonomicznego punktu widzenia pomagają w generowaniu zatrudnienia i wzrostu, a z kulturowego punktu widzenia ułatwiają integrację społeczną obywateli.

Therefore this disease has a twofold cost: firstly, the human cost in terms of its impact on sufferers and their families and, secondly, as a major health burden to society as a whole.
Z tego względu ta choroba powoduje podwójny koszt: po pierwsze - koszt ludzki w postaci skutków dla chorych i ich rodzin, a po drugie - ogromne obciążenie zdrowotne dla całego społeczeństwa.

Given that it is possible to observe a monopolistic market power in essential economic sectors in the region, such a situation erects a twofold obstacle, certainly when this goes hand in hand with party political ties.
Biorąc pod uwagę, że można dostrzec monopolistyczną siłę rynkową obecną w kluczowych sektorach gospodarki regionu, to sytuacja taka tworzy dwojakiego rodzaju przeszkodę, zwłaszcza gdy idzie w parze z politycznymi powiązaniami partii.

This problem is of course twofold, which is now also evidenced by the fact that it is less serious when it relates to China, and by the fact that Mattel too has made an error.
Problem ten jest oczywiście dwojakiej natury, czego dowodzi obecnie fakt, że jest on mniej poważny w odniesieniu do Chin, i że firma Mattel również popełniła błąd.

The adoption of specific rules makes this target possible and it is twofold: on the one hand, it provides current, quick and public information on the formation of the European political parties and their common European status.
Przyjęcie szczegółowych zasad umożliwi realizację tego zamierzenia i przyniesie dwojakie rezultaty: z jednej strony, możliwe będzie szybkie podawanie aktualnych i ogólnodostępnych informacji na temat tworzenia europejskich partii politycznych i ich wspólnego europejskiego statusu.

The most important issue is twofold. First of all, it is that each nation should feel that it is correctly represented in this Commission and, if we need to change in order to achieve this, let us change.
Najistotniejsze kwestie są dwie: Po pierwsze, każdy naród powinien odczuwać, że jest należycie reprezentowany w Komisji, a jeśli w tym celu mamy dokonać zmiany, to pozwólcie nam jej dokonać.

However, it fails to assign it a key strategic role as part of a wider, global approach, taking into account the huge challenges posed by the prospects of a twofold increase in the global demand for food and of climate change.
Nie mniej nie przypisuje się niej kluczowej roli strategicznej WPR jako części szerszego podejścia globalnego, uwzględniającego ogromne wyzwania, jakimi są perspektywy podwojenia się światowego popytu na żywność i zmiany klimatyczne.

In this second phase, our aim is therefore twofold: firstly, to once again defend an equal right to education to ensure just and democratic societies and, secondly, to increase the participation of women in order to prevent talent being wasted in science and culture.
W drugim etapie mamy zatem dwojaki cel: po pierwsze, raz jeszcze należy bronić równego prawa do edukacji w celu zapewnienia istnienia sprawiedliwych i demokratycznych społeczeństw, a po drugie, zwiększyć udział kobiet, aby zapobiec marnowaniu uzdolnień w dziedzinie nauki i kultury.