Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

zamrożenie~ of capital zamrożenie kapitału

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

pres p od tie - vt

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PRZYWIĄZYWANIE

Wordnet angielsko-polski


1.
sprzedaż wiązana
synonim: product tying

2. (the act of tying or binding things together)
obwiązanie, owiązanie: : synonim: ligature

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

krawat

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

wiązanie
~ down enemy forces - z/wiązanie sił nieprzyjaciela

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Thousands of people have joined the core marchers each day, attending rallies and tying yellow ribbons along the route.

www.guardian.co.uk

An unbeaten run of 25 matches came to an end for Holland but it would have been better for their reputation had they lost earlier instead of tying themselves to this notoriety.

www.guardian.co.uk

Fewer people than ever are getting married, yet studies show that tying the knot will make you happier, richer and healthier.

www.guardian.co.uk

That's his first dropped shot of the day; he's back to -6, tying the lead with.

www.guardian.co.uk

Like I was tying to get closer to her or something.
Tak starałem dostać się bliżej niej, czy coś.

You have any physical evidence tying him to the murder scene?
Masz jakieś dowody, które wiążą go z morderstwem?

She knows we don't have any physical evidence tying her directly to the murder.
Wie, że nie mamy żadnego dowodu, łączącego ją z morderstwem.

I have to take care of business in Washington, tying up loose ends.
Bardzo chciałbym tu być... ...ale muszę troszczyć się o biznes w Waszyngtonie.

I've lost the knack of tying them over the years.
I've lost The Knack wiązania ich przez rok.

Just how does tying up traffic for six hours stop breast cancer?
Powiedz mi tylko, jak zatrzymanie ruchu na szeϾ godzin zatrzyma rak piersi?

I think you see all the work that tying into some unexpected forms.
Myślę, że zobaczysz jak to wszystko się poskłada w jakiś niespodziewane sposoby.

And we're tying to, like, shove a lot of stuff into one day.
A my starałyśmy się, może, pokazać zbyt wiele rzeczy jak na jeden dzień.

It was something about tying a wallet to your underwear.
To było coś o przywiązywaniu portfela do swojej bielizny.

The only person tying us to Alejandro's murder is gone.
Jedyna osoba jaka laczyla nas z morderstwem Alejandra umarla.

Guess they Were too busy tying me up to tell me.
Chyba byli zbyt zajęci wiązaniem mnie, żeby mi powiedzieć.

Tying up some loose ends, Telling vanessa that she doesn't mean anything to you.
Wiążę ze sobą wolne końce, mówię Vanessie, że nic dla ciebie nie znaczy.

The problem is tying it to the jumper's systems.
Problemem jest podłączenie go do systemów Skoczka.

We have no definitive forensics tying him or anyone else to the murder.
Nie mamy zadnych definitywnych dowodów sądowych wiążących jego lub kogokolwiek z tym morderstwem.

Were you tying to get us all killed?
Chciał pan, by zabili nas wszystkich? Przepraszam.

Well, moron number one is tying up the family.
Cóż, kretyn numer jeden związał rodzinę.

He's still just tying to be like you.
On ciągle chce być taki jak ty.

In any case the EU must carry on tying commitment to conditions.
Niemniej jednak UE powinna nadal łączyć udzielanie pomocy ze spełnianiem pewnych warunków.

Like tying guys to chairs and sticking pliers up their nose?
Jak przywiązywanie ludzi do krzeseł i wciskanie kombinerek do nosa?

Was Matthew conscious while was tying him to the fence?
Był przytomny gdy Russel przywiązywał go do płotu?

Tying the pillow! what did you all hear?
Przywiązuje poduszkę! Słyszeliście wszyscy?

You have anything tying this to me, or do you just miss me?
Macie cokolwiek łączącego mnie z tym, czy tylko za mną tęskniliście?

Tying education, innovation and research into a coherent supportive policy is a vital part of a functioning knowledge economy.
Powiązanie edukacji, innowacji i badań w spójną politykę wsparcia jest niezbędnym elementem sprawnej gospodarki opartej na wiedzy.

Just,uh,tying up some loose ends before I go home.
Kończę parę spraw przed powrotem do domu.

So, my big brother is tying the knot.
Więc, mój starszy brat zawiązuje węzeł.

You're tying up loose ends, and I don't wanna be one of them.
Tyle że ja nie chcę być jednym z tych końców.

They're, uh, used for tying off boats and stuff.
Używa się ich do wiązania łodzi i sprzętu.

Is he tying her up or something?
Bo uwolnił ją od czegoś?

Any physical evidence tying mills to these deaths?
Są jakieś dowody, które powiążą z tym Millsa?

Good or bad, I'm tying this guy up.
Dobry czy zły, zwiążę go.

He's got some loose ends need tying up.
Ma parę spraw do zakończenia.

Michael, are you tying him up again?
Michael, czy ty znowu go

Yeah, just tying up a few things.
Tak, tylko wiązanie się kilka rzeczy.

So what is this, tying up loose ends?
Więc co jest grane, kończysz sprawę ?

So... now it's just a matter of tying up loose ends.
Więc ... teraz to tylko kwestia związania luźnych końców.

You find anything tying her to that?
Znalazłeś coś, co ją z nim łączy?

Alva, I gotta get faster tying up that bundle.
Sam nie wiem, Alva. Muszę szybciej wiązać tę forsę.

Tying knots would be their second nature.
Zawiązywanie węzłów byłoby jego drugą naturą.

We're just tying to earn a living.
Jesteśmy tylko wiązania do zarabiania na życie.

The only thing tying Ava to this is Mariga's testimony.
Tylko zeznania Marigi wiążą Avę z tą sprawą.

I would also like to thank Commissioner Barrot for his contribution in tying up the loose ends.
Chciałabym także podziękować panu komisarzowi Barrotowi za jego wkład do powiązania luźnych końców.

We're just tying to get home!
Chcemy tylko wrócić do domu.

People tying knives to the ends of broomsticks.
Ludzie przywiązywali sobie noże do kijów od miotły.

I'm standing behind you, tying your tie.
Stoję za tobą, wiążąc ci krawat.

Am I tying you too tight?
Nie jest co za ciasno?

You think nobody saw Veerababu tying knot in temple,
Myślisz, że nikt nie widział jak Veerababu zawiązywał ci medalion w świątyni?

Because tying ends ties, for sure.
Bo kończy wiązać krawat. Jestem pewny.

They're downstairs tying up the horses.
Są na dole i związują konia.

I'm tying this up... First round the lake.
Zawiązuje to. ...Najpierw runda dookoła jeziora.

Tying this to trash collection?
Mieszanie tego do wywozu śmieci?