Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) maszyna do pisania;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

maszyna do pisania

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s maszyna do pisania

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n maszyna do pisania

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

MASZYNOWY

Wordnet angielsko-polski

(hand-operated character printer for printing written messages one character at a time)
maszyna do pisania

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

maszyna do pisania

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Yes, they gave 12 monkeys a typewriter for a week, and after a week, they only used it as a bathroom.
Dano 12 małpom maszynę do pisania na tydzień, a po tym czasie używały jej już tylko jako ubikacji.

TED

You had to register a sample sheet of text out of the typewriter.
wraz z próbką jej tekstu. ~~~ wraz z próbką jej tekstu.

TED

So, in 1975, the image there is of typewriters.
Zatem w roku 1975 zdjęcie pokazuje maszyny do pisania.

TED

And if you have a system where they're being replaced one by the other, it's like the monkeys writing on a typewriter.
W systemie, gdzie jedna zastępują drugą, są jak małpy piszące na maszynie.

TED

In the 1980s in the communist Eastern Germany, if you owned a typewriter, you had to register it with the government.
W latach 80. w komunistycznym NRD, kupując maszynę do pisania, musiałeś ją zarejstrować w rządzie wraz z próbką jej tekstu.

TED

Oh dear, I am in such a tizzy, bashing my typewriter in the basement surrounded by the chattering ghosts of the servants who once lived in my Dorset home.

www.guardian.co.uk

In the expectation of traditional fare, the conversation morphs into a discussion about the difficulty of finding typewriter ribbons.

www.guardian.co.uk

At IBM in 1973 Mandelbrot developed an algorithm using a very basic, makeshift computer, a typewriter with a minute memory, to generate pictures that imitated natural landforms.

www.guardian.co.uk

Although he still doesn't have a mobile phone, he recently did what he promised he'd never do: switch from his beloved typewriter to a computer.

www.guardian.co.uk

So I can be all alone up there and sit down at my typewriter.
Mogę być całkiem sam i usiąść do maszyny.

I haven't seen you sit behind that typewriter for longer than two minutes.
Nie widziałem cię siedzącej za maszyną dłużej niż dwie minuty.

You're going to get yourself killed for a stupid typewriter.
Chcesz dać się zabić za jakąś głupią maszynę do pisania?

He did the thing where everybody was like keys on a typewriter.
Robił takie rzeczy, gdzie każdy był jak klawisz w maszynie do pisania.

But I'm going to sit at that typewriter until something exciting comes out.
Będę siedziała przed maszyną do pisania, aż pojawi się coś ekscytującego.

When I'm working, it's hard to tear myself away from the typewriter.
Kiedy pracuję, trudno mi się oderwać od maszyny do pisania.

Somebody gave me a typewriter that used to belong to him.
Ktoś podarował mi maszynę, która należała do niego.

You bought me a typewriter ribbon, and it brought luck.
Ty mi kupiłaś taśmę do maszyny i przyniosła mi szczęście

What's that you been playin' on your typewriter all night?
Wygrywałeś coś całą noc na swojej maszynie do pisania, co to było?

I feel desperately insecure without a typewriter in the house.
Bez maszyny w domu czuję się zagubiony.

I had hidden for so long behind a typewriter.
Zbyt długo ukrywałem się za maszyną do pisania.

To get you to stop banging on that typewriter.
Po co tu przyszłaś? Żeby powstrzymać cię przed waleniem w te przyciski.

We got four for the silverware, and six for the typewriter.
Cztery za srebra i sześć za maszynę do pisania.

Someone had brought in my belongings, my books, typewriter and clothes.
Ktoś przyniósł moje rzeczy... książki, maszynę do pisania, ubrania.

How fit do I need to be to use a typewriter, for God's sake?
Na miłość boską, w jakiej formie muszę być, by używać maszyny do pisania?

Money he probably never got if he had to pawn his typewriter.
Pieniędzy, których zapewne nigdy nie miał, skoro musiał zastawić maszynę.

You should have got angry at the typewriter.
Trzeba było się złościć na maszynę do pisania.

Fadela stormed in here, and she threw your typewriter out the window.
Fadela wpadła tu i wyrzuciła twoją maszynę przez okno!

You're just a tourist with a typewriter, Barton, I live here.
Jesteś tu tylko gościem z maszyną do pisania. Ja tu mieszkam.

I never owned a typewriter in my life!
Nigdy w życiu nie miałem maszyny do pisania!

Well, I saw his typewriter on display at the Lowell national historical park museum.
Cóż, widziałem maszynę do pisania na zdjęciu w Narodowym Muzeum Historycznym w Lowell

Well, you should spend it on a typewriter, like Lois Lane.
Powinnaś oszczędzać na maszynę do pisania, jak Lois Lane.

You know, I haven't heard your typewriter lately.
Cos ostatnio nie słyszę twojego stukania na maszynie.

Well, if it works anything like a normal typewriter...
Więc, jeśli to działa jak normalna maszyna do pisania...

Put my old clothes and my typewriter in my suitcase.
Weź moją starą walizkę i włóż do niej moje stare ubrania.

Take it easy. It's a computer... not your grandfather's typewriter.
To jest komputer... nie maszyna do pisania twojej babci.

What about the page in the typewriter?
A strona w maszynie do pisania?

I want that typewriter in the window.
Chcę tę maszynę do pisania z wystawy.

This whole thing is crazy-- riskin 'our lives over a typewriter.
To cała rzecz jest zwariowany . riskin ponad maszyną do pisania .

Using a typewriter is not a crime.
Używanie maszyny do pisania nie jest przestępstwem.

Now you'il have to sit behind the typewriter.
Wtedy będziesz musiał usiąść przy maszynie.

Slater wrote his books on this manual typewriter.
Slater pisał swoje książki na starej maszynie do pisania.

It's like a monkey at a typewriter, 103 notebooks full of bullshit,
To tak jakby małpa pisała na maszynie. 103 notesy pełne bzdur.

I left my typewriter in my other pants.
Zostawiłem maszynę do pisania w innych spodniach.

You been playing with my typewriter?
Bawiłaś się moją maszyną do pisania?

The sound of the typewriter at daybreak is like a lullaby to a detective
Dźwięk maszyny do pisania jest dla detektywa jak kołysanka.

The note was in the typewriter.
List był w maszynie do pisania.

My mother bought me a brand-new typewriter.
Matka kupiła mi nowiutką maszynę do pisania.

No, but I own a typewriter.
Nie, ale mam maszynę do pisania.

I've just ruined your very best typewriter.
Właśnie zniszczyłam twoją najlepszą maszynę do pisania.

What is wrong with this typewriter?
Co jest z tym A w tej maszynie?

I see he has a typewriter.
Widzę, że ma maszynę do pisania.

Are you worried about the typewriter?
Boisz się o maszynę do pisania?

May I bring my typewriter, sir?
Czy mogę zabrać ze sobą maszynę?

I'll let you have my typewriter.
Dam ci moją maszynę.

They call it the Typewriter or the Wedding Cake.
Nazywają go Maszyna do Pisania albo Tort Weselny.

Treat yourself to a new typewriter ribbon.
Podaruj sobie nowy wstążka maszynie.

He bought an old typewriter somewhere.
Kupił gdzieś starą maszynę do pisania.

Tell me where the typewriter's hidden.
Proszę mi powiedzieć, gdzie ukryta jest maszyna?