Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) tajfun;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (tornado) tajfun

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

tajfun

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

n tajfun

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s tajfun

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n tajfun

Wordnet angielsko-polski

(a tropical cyclone occurring in the western Pacific or Indian oceans)
tajfun

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

meteo. tajfun

Słownik środowiska angielsko-polski

tajfun m

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

meteo. tajfun

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

To date, 120 million people are living in areas affected by typhoons.
Obecnie obszary zagrożone tajfunami są zamieszkałe przez 120 milionów ludzi.

statmt.org

Between 1980 and 2000, there were 250 000 typhoon victims.
W latach 1980-2002 ofiarami tajfunów padło 250 tysięcy osób.

statmt.org

The Taiwanese authorities did not have access to meteorological information indicating how serious the typhoon was.
Władze Tajwanu nie miały dostępu do informacji meteorologicznych określających powagę zagrożenia tajfunem.

statmt.org

We just have to leave the coast for a typhoon.
Wybrzeże musimy opuszczać tylko w przypadku tajfunu.

Between 1980 and 2000, there were 250 000 typhoon victims.
W latach 1980-2002 ofiarami tajfunów padło 250 tysięcy osób.

Eventually, he left. Just like the typhoon, leaving nothing behind.
W końcu odszedł. Tak jak tajfun, nie pozostawiając nic po sobie.

A typhoon is coming, so I came here for shelter.
Tajfun się zbliża. Przyszedłem się schronić.

Did that nickname have anything to do with the typhoon?
Czy to przezwisko miało jakiś związek z tajfunem?

His ship was hit by a typhoon in the Pacific.
Jego statek wpadł w tajfun na Pacyfiku.

We're a ship without a captain and there's a typhoon coming.
Nie, poczekaj. Mamy statek bez kapitana, a zbliża się tajfun.

Yay, because of the typhoon I don't have to go to school.
Yay, przez tajfun nie musze iść do szkoły.

Your every move is like the wandering typhoon that deeply moves my heart.
Każdy Twój ruch jest jak tajfun który porusza moje serce.

In many areas, the typhoon has brought strong winds and hindered traffic.
W wielu obszarach, tajfun przyniósł silne wiatry i utrudnił ruch.

The next item is the Commission's statement on the situation in Taiwan following the recent typhoon.
Następny punktem jest oświadczenie Komisji w sprawie sytuacji na Tajwanie po przejściu tajfunu.

The Taiwanese authorities did not have access to meteorological information indicating how serious the typhoon was.
Władze Tajwanu nie miały dostępu do informacji meteorologicznych określających powagę zagrożenia tajfunem.

I'm in Kurouzu Town which is now being approached by the typhoon.
Znajduję się teraz w Kurouzu do którego zbliża sie tajfun.

Typhoon Morakot swept across the island with unbridled force, leaving more than 750 people dead.
Nad wyspą z niesłychaną siłą przeleciał tajfun Morakot, pozostawiając za sobą ponad 750 ofiar śmiertelnych.

Are restaurants here open during a typhoon?
Czy w czasie tajfunu będą jakieś czynne restauracje?

It'll take a typhoon in Tipperary to topple this.
Dodałbym do tego tajfun w Tipperary.

What luck, a typhoon hitting during our honeymoon.
Ale szczęście, tajfun podczas naszej podróży poślubnej.

Situation in Taiwan following the recent typhoon (debate)
Sytuacja na Tajwanie po przejściu tajfunu (debata)

We finally have our first typhoon.
W końcu mamy nasz pierwszy tajfun.

That day, 17 years ago, after Typhoon '29 passed, Aki died alone
Tamtego dnia, 17 lat temu, po przejściu tajfunu 29, Aki umarła samotnie.

We now know that 640 people were killed by Typhoon Morakot and over 192 people are missing.
Wiemy już, że tajfun Morakot zabił 640 osoby, a ponad 192 osoby uznano za zaginione.

My only contact is Typhoon 7.
Jedynym kontaktem jest Typhoon 7.

Typhoon, there's no point in killing him.
Typhoon, nie ma potrzeby go zabijać.

Why is there suddenly a typhoon?
Dlaczego tam jest tajfun?

But there's a typhoon in New York.
No tak, ale w Nowym Jorku jest tajfun.

What exactly is a typhoon?
Co to jest dokładnie tajfun?

The typhoon might change course.
Tajfun może zmienić kierunek.

There has been no typhoon.
Nigdy nie było tutaj tajfunów.

She's the latest Typhoon class.
Najnowszy okret w klasie Typhoon.

Happily, after typhoon Morakot hit, the Commission and the Council indicated their willingness to help.
Na szczęście Komisja i Rada zadeklarowały chęć udzielenia pomocy, gdy nad wyspą przeszedł tajfun Morakot.

As many observers have noted, the number of victims could have been lower if the Government had reacted in a more coordinated manner to the typhoon.
Wielu obserwatorów zauważyło, że liczba ofiar mogłaby być mniejsza, gdyby rząd zareagował na nadejście tajfunu w bardziej skoordynowany sposób.

The typhoon is moving from Ehime to Kagawa...
Tajfun przemieszcza się z Ehime do Kagawy.

On 7 August 2009 Taiwan was hit by Typhoon Morakot, causing major flooding and mudslides.
Tajfun Morakot dotarł do Tajwanu 7 sierpnia 2009 r., powodując silne powodzie i błotne osuwiska.

Mr President, first of all I would like to express my deep condolences to the families of those who died during the Morakot typhoon.
Panie przewodniczący! Na początku pragnę przekazać kondolencje rodzinom ofiar tajfunu Morakot.

In my view, this is an economic crisis, while finance, which normally greases the wheels of the economy, is truly in the grip of a typhoon.
Moim zdaniem jest to kryzys systemu ekonomicznego, zaś finanse, które są swoistym "smarem” gospodarki, doświadczają obecnie prawdziwego tajfunu.

Suddenly it's very clear to me... ...why he's called The Humanoid Typhoon.
Nagle wszystko stało się dla mnie jasne... ...dlatego nazywają go Człowiek Tajfun.

This is how Menno Goedhart, the highest representative in Taiwan from my home country, the Netherlands, depicts the devastating effects of typhoon Morakot.
Tak niszczycielskie skutki tajfunu Morakot opisuje najwyższy przedstawiciel mojej ojczystej Holandii na Tajwanie, pan Menno Goedhart.

A typhoon is caused in sea areas with a surface temperature of 27 οC. The increase in temperature will considerably increase both the number of typhoons and their intensity.
Tajfun powstaje nad obszarami morskimi o temperaturze na powierzchni 27°C. Wzrost temperatury wpłynie znacząco na zwiększenie liczby tajfunów i na ich intensywność.

According to the last figures, the Chinese mainland has so far donated to the typhoon victims about a CNY 1 billion, which is the equivalent of nearly USD 150 million.
Z ostatnich danych wynika, że Chiny jak dotychczas przekazały ofiarom tajfunu pomoc w wysokości około 1 miliarda yuanów, czyli równowartość blisko 150 milionów dolarów.

Member of the Commission. - Mr President, first of all, let me express my sympathy to the people of Taiwan who suffered as result of Typhoon Morakot and its consequences.
Komisarz. - Panie przewodniczący! Przede wszystkim pragnę wyrazić współczucie dla ludności Tajwanu, która ucierpiała w wyniku tajfunu Morakot i jego następstw.

On the question concerning the visit by the Dalai Lama to Taiwan in the aftermath of the typhoon, the visit by the Dalai Lama was a decision taken by the Taiwanese authorities, and the European Commission has no comment on it.
Odnośnie do pytania dotyczącego wizyty Dalajlamy na Tajwanie, złożonej po przejściu tajfunu: decyzję o wizycie Dalajlamy podjęły władze tajwańskie i Komisja Europejska nie ma komentarza w tej sprawie.