Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) typowy, charakterystyczny;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

typowy, charakterystyczny

Nowoczesny słownik angielsko-polski

typowa

typowe

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

adj. typowytypical feature typowa cecha

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj typowy (of sth dla czegoś)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

GATUNKOWY

CHARAKTERYSTYCZNY

WŁAŚCIWY

REPREZENTATYWNY

Wordnet angielsko-polski


1. (conforming to a type
"the typical (or normal) American"
"typical teenage behavior")
typowy, normalny, zwyczajny, zwykły


2. (exhibiting the qualities or characteristics that identify a group or kind or category
"a typical American girl"
"a typical suburban community"
"the typical car owner drives 10, 000 miles a year"
"a painting typical of the Impressionist school"
"a typical romantic poem"
"a typical case of arteritis")
gatunkowy, rodzajowy: :

Słownik internautów

typowy

Słownik częstych błędów

Patrz average / typical

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Control of the media and of different opinions is typical for totalitarian regimes.
Kontrola nad mediami oraz nad odmiennymi poglądami cechuje reżimy totalitarne.

statmt.org

Legislation should be based on typical case scenarios and not on exceptions.
Prawodawstwo powinno opierać się na typowych sytuacjach, a nie na wyjątkach.

statmt.org

Everything that happened on screen had to be very easily understood by a typical viewer.
Wszystko dziejące się na ekranie miało być zrozumiałe dla typowego widza.

TED

Half the number of parts are contained in Nano in comparison to a typical passenger car.
Nano zawiera połowę części w porównaniu do typowego samochodu osobowego.

TED

I mean, give us a sense of the numbers here -- a typical bribe and a typical fee.
W sensie, podaj nam jakieś liczby -- ile wynosi łapówka, a ile opłata.

TED

The ensuing bedlam is probably best sampled via Cope's incredible book Head On, less an autobiography than a monograph on the inadvisability of combining a sudden ascent to teenybop stardom with a diet largely comprised of LSD: "Every day we would wake up, take acid, then ride to the studio on our imaginary horses," begins one typical anecdote.

www.guardian.co.uk

Setting up the necessary infrastructure, by combining medical and veterinary services, is proving difficult and is typical of the problems of trying to tackle neglected tropical diseases.

www.guardian.co.uk

A caustic love song called "Usne Vrele Visnje" (Hot Cherry Lips), typical of a band called Azra, with a yearning intensified these days by the fact that Azra's heyday was also that of a united Yugoslavia, from where the band came and across which they were hugely popular.

www.guardian.co.uk

Critics of the government's emergency response say it was typical of the way Mentawais communities have been sidelined by powerful vested interests ever since dictator Suharto's New Order era.

www.guardian.co.uk

So, what could a typical family of the future do to this car's performance?
Tak więc, co typowa rodzina z przyszłości mogłaby zrobić z osiągami tego auta?

This is the typical result of political state control over production.
Jest to typowy rezultat politycznej kontroli państwa nad produkcją.

The problems presented above are typical of other countries as well.
Problemy, o których powyżej mowa, są typowe także dla innych państw członkowskich UE.

The typical case, for which all our rules were made, does not exist.
Typowe przypadki, dla których zostały stworzone nasze reguły, nie istnieją.

On a typical day, I might do two or three in a row.
W zwykły dzień mogę zrobić dwie albo trzy takie.

They want to see how a typical Czech family lives.
Chcą zobaczyć, jak żyje typowa czeska rodzina.

Have I not conducted myself as a typical member of this community?
Czy nie zachowuję się jak typowy członek tej społeczności?

It's typical, after 25 years you don't even touch one another.
To typowe, po 25 latach nawet się nie dotykacie.

Typical Mike, to ruin a good story with too much research.
Cały Mike. Żeby zrujnować dobrą historię zbyt dokładnymi poszukiwaniami.

It was just a big red barn full of typical stuff.
To była zwykła czerwona stodoła pełna typowych rzeczy.

Typical guy who tries to get every girl he sees.
Typowy facet, który chce poderwać każdą dziewczynę w zasięgu wzroku.

I get the sense that this behavior's pretty typical for Rachel.
Wydaje mi się, że to typowe zachowanie dla Rachel.

Typical story, nice and easy for the cops to follow!
Typowa historyjka, łatwa i przyjemna nawet dla glin!

To Charlotte, this day was a typical and normal one.
Dla Charlotte ten dzień był typowy i zwyczajny.

The doctors said that type of memory loss was typical.
Doktor powiedział, że to była typowa utrata pamięci.

I would like to say how typical and characteristic that is for this government.
Chciałbym zauważyć, że to bardzo typowa i charakterystyczna cecha tego rządu.

Here you see a typical meal the prisoners are getting.
Oto typowy posiłek, jaki jeńcy otrzymują.

We are not the typical kind of family you'd find in a musical comedy.
Nie jesteśmy typową rodziną z komedii muzycznych.

It's sad to say, but yours is the only typical family around.
To smutne, ale jesteście jedyną normalną rodziną w całej okolicy.

No, I assure you this is not typical of our security procedures.
Nie, zapewniam, to nie jest typowe dla naszych procedur bezpieczeństwa.

Do you know what is typical about such people?
Wiesz, co jest typowego u takich ludzi?

You know in 1950 the typical ship carried 5,000 to 10,000tons worth of goods.
Wiecie, że w 1950 typowy statek... ...przewoził od 5,000 do10,000 ton towaru.

Most kids, typical children, you hand them a pair of scissors, and they cut.
Większość dzieciaków, typowych dzieci kiedy dajesz, im parę nożyczek do dłoni, to tną nimi.

So is this typical sheriff y stuff for you, Jack?
Więc jest to typowy szeryfa y rzeczy dla Ciebie, Jack?

It looks to me like a pretty typical case.
Wygląda mi to na typowy przypadek.

It is still difficult for industries to find their way through the typical European instruments.
Przemysłowi wciąż jest trudno odnaleźć drogę przez typowe instrumenty europejskie.

It is the typical way in which Europe works.
To typowy sposób, w jaki funkcjonuje Europa.

Well, isn't that a typical way to seduce a girl?
A czy to nie jest tani sposób by poderwać dziewczynę?

Why are you so concerned about what's typical here?
Czemu tak się martwisz czymś, co jest tutaj normalne?

Surgery this long is typical when there are internal injuries.
Tak długa operacja jest typowa przy obrażeniach wewnętrznych.

That is so typical of you to say something like that.
To typowe dla ciebie mówić coś takiego!

So we go to all this trouble and no Michael. Typical.
Wszystko przygotowane a Michaela nie widać, to nie w porządku.

He has a typical aspect, no one would mistake him for a tax consultant.
Adekwatnie do swojej profesji. Nie można go pomylić z doradcą podatkowym.

And one night they take you to a typical restaurant with local...
A pewnego wieczora zabierają cię do lokalnej restauracji...

I thought more of you, but it's real typical.
Spodziewałam się więcej po tobie, ale to jest naprawdę typowe.

What a typical director, he doesn't listen to anyone.
Typowy reżyser, nie słucha nikogo.

Yeah, but that first time wasn't typical for me.
Tak, ale pierwszy raz nie był typowy dla mnie.

In my view, this is a typical example of upward harmonisation.
Moim zdaniem jest to typowy przykład "harmonizacji w górę”.

For me, this is one false typical good idea.
Dla mnie, ten pomysł nie jest dobry.

Difficult to say, how much of it is typical and how to respect that.
Trudno powiedzieć, jak wiele z niej jest typowe i jak to uszanować.

On a typical day, do you wake up with hope orgloom?
W normalny dzień budzisz się pełna nadziei czyprzygnębienia?

But we're still nowhere near a typical place in theuniverse.
Ale nadal nie jesteśmy nawet w pobliżu typowego miejsca wewszechświecie.

Doesn't exactly fit the profile for your typical bank robber.
Nie pasuje zbyt dokładnie do profilu twojego rabusia bankowego.

Just so you know, it's not your typical bar.
Żebyście wiedzieli, to nie jest typowy bar.

I mean, she's not your typical actress or anything.
To znaczy, nie jest żadną typową aktorką.

So life wasn't exactly your typical warm and fuzzy greeting card.
Więc nie było życia t dokładnie typowy ciepłe i puszyste kartkę z życzeniami.

Yes, you must try to be more typical, Fred.
Tak, musisz spróbować zachowywać się bardziej typowo, Fred.

He hung on Duval's every word, a typical yes man.
Wsłuchiwał się w każde słowo Duvala, typowy lizus.

I haven't been the typical first girlfriend and you've always been there for me.
Nie byłam tylko typową pierwsza dziewczyną i zawsze miałeś dla mnie czas.

It's a typical male reaction to accuse women to regain control.
Posądzanie kobiety to typowa męska reakcja, by odzyskać kontrolę.