Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adverb) zwykle, zazwyczaj; typowo;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

typowo, zazwyczaj

Nowoczesny słownik języka angielskiego

typowo, przewidywalnie, charakterystycznie

Nowoczesny słownik angielsko-polski

zwykle

zazwyczaj

w sposób charakterystyczny dla siebie

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

zazwyczaj
typowo

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

typowo

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Where we typically work, there's people making between one and three dollars a day.
Tam, gdzie my pracujemy, ludzie zarabiają od jednego do trzech dolarów dziennie.

TED

Guys, this is a log scale; you don't typically see lines that go up like that.
Ludzie, to jest skala logarytmiczna; rzadko się widzi linie wznoszące się w ten sposób.

TED

And now, out of typically 46 cities, 33 of those mega-cities are in the developing world.
Obecnie z 46 tych mega-miast, aż 33 znajdują się w krajach rozwijających się.

TED

The original is typically the product of a creative act, the forgery isn't.
Oryginał jest najczęściej produktem aktu twórczości, falsyfikat nie.

TED

Calculating was typically the limiting step, and now often it isn't.
Liczenie było ograniczeniem dla matematyków, lecz dzisiaj już tak nie jest.

TED

On Mixed Race, he typically puts the most threatening lyrics - of "Murder Weapon" for example - in the lilting vocal of Riley, feminising it.

www.guardian.co.uk

It sounds forehead-smackingly obvious: isn't giving cash to the poor what we do every time we shovel change into an envelope, or pledge a donation to Comic Relief? But when that money - whether from individuals or governments or big international institutions like the World Bank - gets to Africa or Asia, it's typically turned into new roads, schools, even community radio stations.

www.guardian.co.uk

The action starts - in typically squalid style - with a murder in a drug dealer's flat.

www.guardian.co.uk

Warnock kicked off in typically robust fashion -.

www.guardian.co.uk

I don't typically eat dessert before the main course! Get away from my son!
Nie lubię zjadać deseru przed głównym daniem. Trzymaj się z daleka od mojego syna!

Typically, it's a doctor giving a job to a nurse.
Na ogół jest to doktor, który daje pracępielęgniarce.

You know, most men don't typically buy so much conditioner, right?
Wiesz, że większość typowych mężczyzn nie kupuje tyle odżywki do włosów?

I wouldn't have taken this work if I were to do it typically.
Nie brała bym się za tą prace Jeśli bym to robiła typowo.

Typically, low blood pressure and abdominal pain means an infection.
Zazwyczaj, niskie ciśnienie krwi i ból w okolicy brzucha oznacza infekcję.

Myriad studies have shown that first instincts are typically the right ones.
Niezliczone badania wykazały, że pierwszy odruch jest zazwyczaj tym właściwym.

What a typically American idea that I should just kill you huh?
Co za typowa amerykański pogląd, że powinienem cię zabić.

Typically, these things are put in the ground.
Zazwyczaj, takie rzeczy wkłada się do ziemi.

It's not how I typically get my information.
Zazwyczaj nie zdobywam tak informacji.

It is difficult to draw a geographical border between areas that are typically the territory of different ethnic groups.
Trudno nakreślić granicę geograficzną między obszarami będącymi historycznymi terytoriami poszczególnych grup etnicznych.

Sometimes it looks like, as typically developing child.
Czasami wygląda, jak typowo rozwijające się dziecko.

And what typically happens in such a dream?
I co się zazwyczaj dzieje w tym śnie?

Guidance counselor said typically that could be about drugs or an
Może to być typowe dla uzależnienia od narkotyków lub

On the other hand, this is typically a facility which does not provide people with fish, but teaches them how to fish.
Z drugiej strony, nie jest to oczywiście instrument, który podsuwa ludziom ryby, ale taki, który uczy ich, jak je łowić.

It's not a typically English way to dress.
To nie jest typowy Angielski styl ubierania się.

That's not something one typically walks away from.
Nie wygląda na to, żeby planował gdzieś iść.

Typically, these situations descend into scrambles of information from various sources and nobody knows whether they are going or coming.
Zazwyczaj w takich sytuacjach pojawia się natłok informacji z różnych źródeł, a pasażerowie nie wiedzą co się dzieje.

Typically,with this sort of deal, we like to keep things not so personal...You understand?
Tak. Zazwyczaj przy tego typu układach chcemy chronić swoją tożsamość. Rozumie pan?

While Lyle celebrated getting the deed in a typically mature fashion.
A tymczasem Lajl świętował zdobycie aktu. Robił to w typowy dla dorosłych sposób.

This is a typically open formulation which is redefined of course in different specific cases.
Jest to typowe sformułowanie otwarte, które definiuje się ponownie w różnych konkretnych przypadkach.

I know I typically dominate the conversation, but since you called me...
Wiem, że za zwyczaj to ja prowadzę konwersację, ale skoro ty do mnie zadzwoniłeś...

How do you typically deal with failure?
A jak sobie zazwyczaj radzisz z porażką?

And who typically has a prison record?
A kto zazwyczaj ma kartotekę więzienną?

Preferential offenders typically have dozens of victims. And each reacts differently.
Preferencyjni przestępcy zazwyczaj mają tuziny ofiar. i każda reaguje inaczej.

Typically, this industry is linked to coastal regions.
Otóż chcę nawiązać do przemysłu stoczniowego.

Mayonnaise is typically an emulsion of egg yolk, oil and vinegar.
Majonez robi się zazwyczaj z żółtka jajek, oliwy i octu.

The device is typically used by the Romulans.
Urządzenie jest zwykle używane przez Romulan.

That's typically Belgian, drinking out of the bottle.
To typowo belgijskie, picie z butelki.

Well, typically, the check is soaked in benzene.
Typowy czek nasiąknięty jest benzenem.

It's aquatic fauna typically only found in and around ponds and streams.
To wodna fauna zwykle spotykana tylko w okolicach stawów i strumieni.

She typically buys a cow. The cow gives milk.
Zazwyczaj kupuje krowę. Krowa daje mleko.

Typically I'm a magnum man, but I can improvise.
Zazwyczaj nie panuję wtedy nad sobą, ale mogę improwizować.

She typically stays within the ash family.
Ona została w popiołach rodziny.

Their dependency grows... and, typically, they end up disasters.
Ich zależność rośnie... i popadają ostatecznie w dół psychiczny.

Typically we use Our partners in Russia. - I'm just a tourist.
Typowo u¿ywamy Naszych partnerów w Rosji. - jestem tylko turyst¹.

The colourful Waldo launched his own campaign in typically loud and crowd-pleasing style...
Waldo rozpoczął dziś własną kampanię w swoim typowo głośnym i skierowanym do publiki sposobie...

Agriculture in developing countries is often practised in difficult conditions, typically barren spoil and a harsh climate.
W krajach rozwijających się często występują trudne warunki do rolnictwa, zazwyczaj jest tam jałowa gleba i nieprzyjazny klimat.

They were young soldiers, typically childsoldiers.
Byli młodymi żołnierzami, zazwyczaj jeszczedziećmi.

Yes, but you're typically quite rude.
Tak, ale ty zazwyczaj jesteś dość nieuprzejmy.

Typically, meek as a lamb is.
Zwykle jest potulny jak baranek.

What do sexual predators from Alabama typically do? Aside from the obvious.
Co zwykle robią seksualni drapieżnicy z Alabamy, oprócz tego, co oczywiste?

A typically stupid, appalling and unnecessary mistake.
Typowy, głupi, zatrważający i niepotrzebny błąd.

Allergies are the epidemic of today, and have typically spread throughout Europe since the Second World War.
Alergie przybierają już dziś rozmiar epidemii, rozprzestrzeniają się po całej Europie od czasów drugiej wojny światowej.

As a doctor I am interested particularly in health-related changes such as increases in diseases typically associated with tropical areas.
Jako lekarz jestem szczególnie zainteresowana zmianami w zakresie zdrowia, na przykład zwiększoną częstotliwością występowania chorób typowych dla obszarów tropikalnych.

Typically engaged in maternity and their usual role of supporting other family members, women are undoubtedly disadvantaged in an agricultural context.
Zazwyczaj zaangażowane w macierzyństwo i typową rolę wspierania innych członków rodziny, kobiety są niewątpliwie w gorszej sytuacji w rolnictwie.

In my opinion, therefore, the result of today's announcement plays into the hands of farmers from the old Member States, where farms are typically smaller.
Uważam zatem, że wynik dzisiejszego głosowania służy rolnikom ze starych państw członkowskich, w których gospodarstwa rolne są zazwyczaj mniejsze.

It's a typically feminine activity.
Jest to zajęcie typowo kobiece.

Typically Sjakie, never knows when to quit
Typowy Sjakie, nigdy nie wie kiedy wyjść.

Typically feeds on decomposing human flesh.
Zazwyczaj karmi się rozkładającymi się zwłokami.

The second question relates to an area that is typically dealt with, and indeed should be dealt with, by the Member States themselves.
Drugie pytanie dotyczy sfery zwykle rozstrzyganej samodzielnie przez państwa członkowskie - i tam w istocie powinno ono być rozstrzygane.