Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) maszynopisanie, pisanie na maszynie/komputerze;
touch typing - pisanie bezwzrokowe;
touch typing - pisanie bezwzrokowe;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

umiejętność pisania/pisanie na maszynie/klawiaturze komputera

Nowoczesny słownik angielsko-polski

maszynopisanie

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

typowanie n, klasyfikowanie według typów

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

typowanie, klasyfikowanie wg typów

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n pisanie na maszynie

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PISANIE NA MASZYNIE

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

You can rename a section by double-clicking the label and typing in a new name.
Aby zmienić nazwę sekcji, kliknij dwukrotnie jej etykietę i wpisz nową nazwę.

Google

You can temporarily disable the spell-checker for the field you're typing in.
Możesz tymczasowo wyłączyć sprawdzanie pisowni w polu, w którym piszesz.

Google

You can speak instead of typing into any text box that contains this microphone icon.
Zamiast pisać w dowolnym polu tekstowym z ikoną mikrofonu , możesz powiedzieć tekst na głos.

Google

I'm all for email and thinking while typing, but why give up old habits for new?
Popieram pisanie przemyślanych emaili, ale czy musimy porzucać stare nawyki na rzecz nowych?

TED

And this is all being done one word at a time by just people typing CAPTCHAs on the Internet.
Wszystko to robi się po jednym słówku, dzięki ludziom wpisującym CAPTCHA w Internecie.

TED

So what was he typing for the last three months?
Więc co pisał przez te trzy miesiące

When you begin to feel your own words, start typing them.
Kiedy zaczniesz czuć własne słowa, pisz je.

But it is much better than typing in front of a computer.
Ale to lepsze niż, siedzenie przed komputerem.

Here, maybe something that you're typing can give us an idea.
Może coś co napisałeś da nam jakiś pomysł.

My typing teacher says we mustn't look at the keyboard.
Mój trener na kursie każe nam nie patrzeć na klawiaturę.

You don't know what you're typing into that computer, Frank.
Sam już nie wiesz, co w ten komputer wpisujesz.

There are five typing errors on the first page alone.
Na samej pierwszej stronie jest pięć błędów.

Is it really necessary to kiss all the typing champions?
Czy to naprawdę musisz pocałować wszystkie mistrzynie w pisaniu?

Just go straight to my computer and start typing.
Idź prosto do mojego komputera i zacznij przepisywać.

So you're listening and typing at the same time.
Więc słuchacie i piszecie jednocześnie.

And what is with your tongue when you're typing?
I co jest z twoim językiem kiedy piszesz?

I've been taking a correspondence course in typing and shorthand.
To był korespondencyjny kurs maszynopisania i stenografii.

Ethan Slater started typing the last page of his manuscript three months ago.
Ethan Slater zaczął pisać ostatnią stronę rękopisu trzy miesiące temu

Tracking down leads typing up reports And sitting in court
Zajmowałem się dochodzeniami, podążaniem za poszlakami... ...pisaniem raportów i siedzeniem w sądzie.

You got a 61 on your typing test.
Dostales 61 punktów z testu maszynopisania.

Put me through, Celia, or start typing your resume.
Połącz mnie, Celia, albo zacznij pisać swoje zwolnienie.

I have a rare and mysterious that precludes me from doing missions. Typing.
Posiadam rzadką i tajemniczą umiejętność, która wyklucza mnie z walk.

I like to hear what I'm typing.
Lubię słyszeć co piszę.

Could you stop typing for a minute?
Mogłabyś na chwilę przestać pisać?

It doesn't seem too practical for typing.
Nie wydaje się być zbyt wygodna do pisania

But I did make another typing mistake.
Ale zrobiłam kolejny błąd w pisaniu.

I hope my typing didn't bother you.
Mam nadzieję, że moje pisanie nie będzie Ci przeszkadzać.

I work at Forensics and ballistics, chemical analysis, and typing.
Pracuję w medycyna sądowa, balistyka, analiza chemiczna i badanie

What the hell is she typing?
Co do diabła ona pisze?

Well, hitch it up and start typing.
Cóż, zaczep go i zacząć pisać.

Except for the typing, I'm not here.
Już mnie tu nie ma, tylko piszę.

Music, typing, mechanics, computer programming, or home economics?
Muzykę, pisanie na maszynie, mechanikę, programowanie lub kurs dla gospodyń?

I hear you typing a lot.
Słyszałam, że dużo piszesz na maszynie.

Yeah, to improve my typing skills. Anyway.
Tak, na polepszenie moich umiejętności pisania na maszynie.

I did some typing in school.
Uczyłam się pisać na maszynie.

Maybe you're only good at typing.
Może jesteś dobra tylko w pisaniu na maszynie.

Typing is not a special skill.
Pisanie na kompie to nie jest specjalna umiejętność.

Vyv was typing and used it as Tippex.
Vyv używał jej do pisania jako Tippex.

She's just too slow at typing.
Za wolno pisze na maszynie.

Typing with his gloves on again.
Znowu pisał w tych rękawicach.

I learned foreign languages and typing.
Nauczyłam się angielskiego i pisania na maszynie.

Is that your typing machine there?
To twoja maszyna do pisania?

He's typing in both Korean and Chinese!
Pisze naraz po koreańsku i po chińsku!

First of all, we're not fucking. We're typing.
Przede wszystkim, my się nie pieprzymy, tylko piszemy.

I micro-concentrated the extracted but... but there's not enough for conventional typing.
Skoncentrowałem luźne ale... ale nie ma go wystarczająco dla konwencjonalnej klasyfikacji.

If we fix the typing machine... we also fix the life.
Czy jak naprawimy maszynę, naprawi się i twoje życie?

And your very slow typing... and your very bad driving.
I twojego powolnego pisania na maszynie... I kiepskiego prowadzenia samochodu.

So, I'm typing it right now.
Właśnie to piszę.

Your handwriting is almost as neat as typing
Twoje pismo jest prawie tak ładne jak druk.

It's just a typing class, Miss Milford.
To tylko nauka pisania panno Milford.

Start typing that.
Zacznij to pisać.

Reed's typing, but it's not streaming.
Reed pisze, ale nie na żywo.

lf you're typing, hurry and finish to let the others type up their self-portraits.
Jeśli jeszcze piszecie, to pospieszcie się i skończcie, żeby inni mogli napisać swoje autoportrety.

Shorthand and typing?
Stenografia i pisanie na maszynie ?

The International Speed Typing Federation is proud to announce...
Międzynarodowy Związek Szybkiego Pisania z dumą ogłasza...