Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) tyrania, despotyzm; narzucenie swojej woli;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U
1.
(despotic power) tyrania.
2.
(tyrannical behaviour) tyrania
tyranizowanie

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

tyrania

Słownik polityki i dyplomacji angielsko-polski

tyrania f

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n tyrania

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

DESPOTYZM

Wordnet angielsko-polski


1. (a form of government in which the ruler is an absolute dictator (not restricted by a constitution or laws or opposition etc.) )
autorytaryzm
synonim: dictatorship
synonim: absolutism
synonim: authoritarianism
synonim: Caesarism
synonim: despotism
synonim: monocracy
synonim: one-man rule
synonim: shogunate
synonim: Stalinism
synonim: totalitarianism

2. (a form of government in which the ruler is an absolute dictator (not restricted by a constitution or laws or opposition etc.) )
dyktatura, tyrania, reżym, reżim: : synonim: dictatorship
synonim: absolutism
synonim: authoritarianism
synonim: Caesarism
synonim: despotism
synonim: monocracy
synonim: one-man rule
synonim: shogunate
synonim: Stalinism
synonim: totalitarianism

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

[ [(pl.] ] [ [tyrannies)] ] tyrania

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

(pl. tyrannies -) tyrania

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Mr Osman champions the cause of dialogue and justice against violence and tyranny.
Pan Osman broni dialogu i sprawiedliwości, a przeciwstawia się przemocy i tyranii.

statmt.org

This is the only way to change the one tyranny and dictatorship in Europe.
Tylko w ten sposób można zmienić ustrój tej jedynej tyranii i dyktatury w Europie.

statmt.org

Traditionally, Africans hate governments. ~~~ They hate tyranny.
Tradycyjnie, Afrykanie nienawidzą rządów - nienawidzą tyranii.

TED

Even our nearest star, the Sun -- its emissions suffer the tyranny of light speed.
Nawet promieniowanie Słońca... ...najbliższej nam gwiazdy, podporządkowane jest prędkości światła.

TED

In the context of the law you are referring to dictatorship and the tyranny of the majority.
W kontekście ustawy mówicie o dyktaturze i tyranii większości.

statmt.org

It is tempting to muse on the philosophy of base jumping, its rejection of the tyranny of oppressive city architecture, and the urge to reclaim a hunk of privately outsourced urban space.

www.guardian.co.uk

The perfect antidote to the tyranny of sun and sea.

www.guardian.co.uk

But if you see the phosphate ban as an arbitrary act of liberal tyranny imposed for the sheer joy of making Real Americans have to wash their dishes by hand, then getting into the car and driving for a few hours to buy dish detergent can become an easy, risk-free way to feel like a warrior fighting for freedom.

www.guardian.co.uk

I guess some of the songs are a reaction against the tyranny of youth culture, where you only hang around with people who dress like you, think like you and listen to the same music as you.

www.guardian.co.uk

We cannot allow our children to grow up in this tyranny.
Nie możemy godzić się, by nasze dzieci żyły w strachu.

In fact, this funding has helped to keep tyranny alive.
W istocie środki te pomogły tyranii utrzymać się przy życiu.

This is the only way to change the one tyranny and dictatorship in Europe.
Tylko w ten sposób można zmienić ustrój tej jedynej tyranii i dyktatury w Europie.

I come from Poland where, over 20 years ago, in 1989, tyranny gave place to democracy.
Pochodzę z Polski, gdzie ponad 20 lat temu, w 1989 roku, tyrania ustąpiła miejsca demokracji.

I am fighting to free their country from Turk tyranny!
Walczę by uwolnić ich kraj spod Tureckiej tyranii!

A state of war only serves as an excuse for domestic tyranny.
Stan wojny, służy jedynie jako wymówka dla wewnątrz krajowej tyranii.

This is the end of tyranny and the beginning of freedom.
To koniec tyranii i początek wolności.

I call on all Iraqis to celebrate our liberation from tyranny.
Wzywam wszystkich Irakijczyków, by świętowali nasze wyzwolenie spod jarzma tyranii.

A supreme court with a mission is a tyranny.
A sąd najwyższy z misją to już tyrania.

At the same time, we should avoid irresponsible calls for an international armed intervention against the current tyranny.
Jednocześnie powinniśmy unikać nieodpowiedzialnych wezwań do międzynarodowej interwencji zbrojnej przeciw obecnej tyranii.

People were not born to be servants under tyranny.
Ludzie zostali zrodzeni nie po to by być służącymi tyranii.

But even in the face of tyranny, there is comedy:
Ale nawet w obliczu tyranii, komedia jest ciągle obecna.

Last month's elections indicate the possible end of tyranny.
Wybory z ubiegłego miesiąca wskazują na szansę zakończenia się okresu tyranii.

It means an end to the tyranny of the clitoral orgasm.
To oznacza koniec przekonania, o tym, że do orgazmu dochodzi w łechtaczce.

The use of tyranny in American political life.
Tyrania w życiu politycznym Ameryki.

I'm teaching them the language of humanity... and to stand up against your tyranny!
Uczę je języka człowieczeństwa... I przeciwstawiania się waszej tyranii!

Your days of tyranny are at an end.
Dni twojej tyranii dobiegły końca.

Because of the cruel tyranny you impose on these innocents!
Z powodu okrutnej tyranii z jaką traktujecie tych niewinnych!

Free yourself from the tyranny of eye level.
Uwolnij się spod tyranii poziomu wzroku.

Let us increase our spending to help Belarus society to escape from the tyranny of dictatorship.
Zwiększmy więc wydatki na wspieranie chcącego się wyzwolić spod jarzma dyktatury społeczeństwa białoruskiego.

Is he here? - When freedom triumphed over tyranny.
Jest tutaj? ... gdy wolność pokonała tyranię.

A well-armed populace is the best defense against tyranny.
Dobrze uzbrojone społeczeństwo jest najlepszą obroną przeciwko tyranii.

And I know in tyranny lies only failure.
I wiem, że tyrania powoduje tylko zniszczenia.

You can't end tyranny on an empty stomach!
Nie zniszczysz tyrana o pustym brzuchu.

This is the organizational chart for global tyranny, the structure for complete control.
To schemat organizacyjny dla globalnej tyranii. Struktura całkowitej kontroli.

He freed us from the tyranny of Saddam.
On bronił nas przed tyranią Saddama.

It's the first step towards tyranny, my friends.
To pierwszy krok ku tyranii, moi przyjaciele.

In the context of the law you are referring to dictatorship and the tyranny of the majority.
W kontekście ustawy mówicie o dyktaturze i tyranii większości.

Mr. Chairman, I think this tyranny should not be tolerated any longer.
Panie przewodniczący, myślę że ta tyrania nie powinna być dłużej tolerowana.

Cloning is a worse tyranny for animals than small cages or being transported in lorries without water.
Klonowanie to gorsza tyrania dla zwierząt niż małe klatki, czy transport w ciężarówkach bez wody.

The truth is, you're the weak... and I'm the tyranny of evil men.
Prawda jest taka, Że ty jesteś słaby, A ja jestem tyranią złych ludzi.

Free winds and no tyranny for you?
Wolne wiatry i żadnych obowiązków.

Of an absolute tyranny over these states.
absolutnej tyranii nad tymi stanami.

The tyranny of sexual aggression spread by the mass media influences ...
Rozpowszechniana przez środki masowego przekazu tyrania seksualizacji agresji oddziaływuje na ...

In thrall to generations of wickedness, tyranny and lies!
W niewoli do pokoleń nikczemności, tyrania i kłamstwo!

And the tyranny of evil men.
I tyrania złych ludzi.

Usual tyranny, but he seems scared.
Jak zwykle, ale jest trochę wystraszony.

We couldn't die for justice, for our fight against tyranny, nor for our honor.
Nie oddaliśmy życia za sprawiedliwość, za walkę z tyranią, ani za nasz honor.

To a Spain free from tyranny.
Za Hiszpanię wolną od Tyranii.

How long could the great Liu Sheng tolerate tyranny?
Jak długo wielki Liu Sheng mógł tolerować tyranię?

Against tyranny and the slaughter of innocents.
Przeciwko tyrani, rzezi niewinnych.

Mr Osman champions the cause of dialogue and justice against violence and tyranny.
Pan Osman broni dialogu i sprawiedliwości, a przeciwstawia się przemocy i tyranii.

History does absolve him for his revolt against tyranny and then against the United States embargo.
I historia rozgrzesza go z rewolty, jaką wszczął przeciw tyranii, a później przeciw amerykańskiemu embargu.

But most people say tyranny.
Ale większość ludzi mówi tyrania.

Free this land from tyranny, Merlin.
Uwolnij kraj od tyranii Merlinie!

Not from tyranny, oppression or persecution.
Nie od tyranii, opresji czy prześladowania.

Over tyranny and isolation and news.
Ale o tyranię, izolację i ignorancję.

The tyranny of normalcy, Bill.
Tyrania normalności, bill.

Tyranny takes its place.
Tyrania zajmie jego miejsce.