Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) opona;
tube tyre - opona dętkowa, opona z dętką;
spare tyre - (Noun) koło zapasowe; wałeczek na brzuchu;
punctured tyre - przebita opona;
burst tyre - pęknięta opona;
burst tyre - pęknięta opona;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

(US tire) n C (rubber) opona: a punctured ~ przebita opona
a burst ~ pęknięta opona
spare ~ koło zapasowe
I have a flat ~ złapałem gumę.~ cpd ~ lever n łyżka do opon
~ tube dętka

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(US) tire opona

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n bryt. opona
mot. tyre pressure - ciśnienie w oponie

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

OBRĘCZ

Słownik internautów

opona

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

geogr. Tyr

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda

opona~, bicycle opona rowerowa~, discarded opona wyrzucona, opona porzucona~, end-of-life opona żużyta~, lorry opona samochodu ciężarowego~, recapped opona bieżnikowana~, regenerated opona regenerowana, opona bieżnikowana~, retreaded opona bieżnikowana~, shredded opona poddana rozdrobnieniu, opona rozdrobniona~, used opona zużyta~, vehicle opona pojazdu

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

opona; ogumienie
~, aircraft - opona samolotu
~, automotive - opona samochodowa
~, car - opona samochodowa
~, cross country - opona terenowa
~, flat - pęknięcie opony, przebicie opony; pot. guma
~, high pressure - opona wysokociśnieniowa
~, large-diameter - opona o dużej średnicy
~, low pressure - opona niskociśnieniowa
~, pneumatic - opona pneumatyczna
~, snow - opona zimowa
~, spare - opona zapasowa
~, tubeless - opona bezdętkowa

Słownik środowiska angielsko-polski

opona f

Słownik techniczny angielsko-polski

obręcz koła, opona f

nakładać obręcze (na koła), nakładać opony

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

and Hamath, also, which bordereth thereon; Tyre and Sidon, because they are very wise.
Nawet i do Emat dosięże, i do Tyru i do Sydonu, choć jest mądry bardzo.

Jesus Army

Yea, and what are ye to me, O Tyre, and Sidon, and all the regions of Philistia?
Ale wy cóż przeciwko mnie macie, o Tyryjczycy i Sydończycy i wszystkie granice Filistyńskie?

Jesus Army

Gebal, and Ammon, and Amalek; Philistia with the inhabitants of Tyre:
Namioty Edomczyków, i Ismaelczyków, Moabczyków, i Agareńczyków,

Jesus Army

Now on the tee, Mr. Milt Saul... and Mr. Robert Tyre Jones, Jr.
Na tee znajduje się teraz, Pan Milt Saul... oraz Pan Robert Tyre Jones, Jr.

OpenSubtitles

But it shall be more tolerable for Tyre and Sidon in the judgment, than for you.
Dlatego Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie, niżeli wam.

Jesus Army

Prosecutors argued the New York-bound plane was brought down by a strip of titanium metal which had fallen off a Continental DC10 aircraft on to the runway and burst a tyre on the Concorde, sending debris into the fuel tank and causing a fire.

www.guardian.co.uk

Kirsty Wark She's cleverer than you are, OK? Do not forget this or she will make you look like a dribbling chimp with a 2:2 from Loughborough wanking in a tyre to the theme tune from Mr Benn.

www.guardian.co.uk

He started on the hard tyre and produced a couple of wonderful overtaking moves, one an old-fashioned shoulder barge on Jaime Alguersuari at the hairpin, which he negotiated in the manner of a speedway rider.

www.guardian.co.uk

Another tyre resident, Bassam Haddad, said: "Of course accusing Hezbollah is the worst scenario.

www.guardian.co.uk

How can you see my front tyre from the back?
Jak mogliście to widzieć, skoro jechaliście za mną?

Why, you can't get a flat tyre in your book?
Nie można złapać gumy w twojej książce?

One morning, going up a mountain, a tyre blew out.
Pewnego ranka, jadąc w góry, złapałem gumę.

But there's no tyre marks or blood on the asphalt.
Ale nie ma śladów opon ani krwi na asfalcie.

I discovered it was rather more than just tyre damage.'
odkryłem, że to było więcej niż tylko uszkodzenie opon '

The new limits would be expected to come into force for new tyre types around 2012.
Oczekuje się, że wprowadzenie w życie nowych limitów dla nowych typów opon około roku 2012.

A spare tyre without a jack is like a church without Jesus.
Powiem wam, że koło zapasowe bez lewarka jest jak Kościół bez Jezusa.

We have your tyre tracks, sand from the beach.
Mamy twoje odciski opon, i piasek z nich.

Energy efficiency in tyre manufacture must not be allowed to override safety.
Nie można dopuścić, żeby efektywność energetyczna w przemyśle oponiarskim przeważyła nad bezpieczeństwem.

She gave me water, her mobile... and I changed the tyre.
Dała mi wody, telefon... i zmieniła oponę.

What do you want a tyre for, anyway?
Po co ci opona? - Chcę zrobić huśtawkę.

I was just... checking the air in the tyre to make sure it's safe.
Ja tylko... sprawdzam ciśnienie w oponach... chcę być pewny, że jest w porządku.

The new developments by the tyre manufacturers show that it is possible to have both safety and lower rolling resistance.
Nowe udoskonalenia wprowadzone przez producentów opon pokazują, że możliwe jest zapewnienie zarówno bezpieczeństwa, jak i zmniejszonych oporów toczenia.

This avoids the need for tyre stocks to be destroyed, which would cause additional damage to the environment.
Dzięki temu unikniemy konieczności zniszczenia zapasów opon, co dodatkowo miałoby niekorzystny wpływ na środowisko naturalne.

Moreover, an A-class tyre is more cost-effective in the long run.
Ponadto opona klasy A jest bardziej ekonomiczna na dłuższą metę.

Look, the tyre marks on the asphalt, and now the cigarette butt rolling.
Spójrz, ślady opon na asfalcie, a teraz leżący niedopałek.

This is a measure that is of hardly any cost to the tyre industry, and therefore also to the consumer.
Jest to środek, który prawie nie generuje żadnych kosztów po stronie branży producentów opon, a tym samym po stronie konsumenta.

Tyre manufacturers also stand to benefit, of course.
Producenci opon oczywiście również odniosą korzyści.

I want impressions of all the tyre marks, footprints, treads, anything you can find.
Chcę mieć odciski śladów opon i butów, i w ogóle wszystko, co znajdziesz.

A door slamming, a tyre bursting far away?
Trzaskanie drzwi, pęknięcie opony gdzieś w oddali?

Well, I hope you know how to change a tyre, cos I don't.
Cóż, mam nadzieję, że wiesz jak zmienić oponę, bo ja nie.

This must also unconditionally apply to tyre safety.
Musi to również bezwarunkowo dotyczyć bezpieczeństwa opon.

I changed a tyre, that's all I did.
Zmieniłem oponę, to wszystko.

Right, the tyre goes in first.
Najpierw wchodzi opona.

Your tyre print from the strip mall.
Twój ślad opon sprzed supermarketu.

Have you got a spare tyre?
Masz zapasową oponę?

Tyre manufacturers are just as severely affected.
Producenci opon są dotknięci równie poważnie.

This demand would have forced our tyre producers to replace all their ranges of moulds at an exorbitant cost.
Taki wymóg zmusza producentów opon do zmiany całych zakresów form do tłoczeń po niebotycznych kosztach.

Surely the time is coming when all our pomp of yesterday will be one with Nineveh and Tyre?
Niechybnie nadchodzi czas, w którym cała nasza wczorajsza pompa będzie przypominać tę z Niniwy i Tyru.

They filled the tyre with lighter fuel, and...
Napełnili oponę gazem z zapalniczki i... i...

These include tyre pressure monitoring systems, wet grip requirements and lane departure warning systems.
Są nimi systemy monitorowania ciśnienia w oporach, wymogi dotyczące przyczepności na mokrej nawierzchni oraz systemy ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu.

These recommendations include the need for eco-driving, checking the tyre pressure regularly and complying with the stopping distance.
Zalecenia te obejmują obowiązek jazdy przyjaznej dla środowiska, systematycznego kontrolowania ciśnienia w oponach i zachowania bezpiecznej odległości hamowania.

There were countries which had problems with measuring the weight of ships, or alcohol meters, or tyre pressure gauges.
W różnych krajach dotyczyły one to pomiaru ciężaru statków, to znów alkoholomierzy lub manometrów do opon.

Well, the only spare tyre I've seen around here belongs to Lieutenant Meinberg.
Jedyna zapasowa opona tutaj należy do porucznika Meinberga.

Get the tyre on, Hannah!
Załóż oponę, Hannah!

I got paint scrapings... and the tyre mark.
Ja mam farbę... i ślad po oponie.

They punctured my back tyre.
Przebili mi tylną oponę w aucie.

Traffic noise, of which tyre noise is an important component, is a major cause of ill health.
Hałas ruchu drogowego, gdzie ważnym czynnikiem jest hałas powodowany przez opony to jeden z głównych czynników szkodliwie wpływających na stan zdrowia.

Because Mexican gum tastes Iike car tyre.
Bo meksykańska smakuje jak opona.

Obviously, we must not forget either the impact on the environment which the new tyre pressure monitoring system will have, with its reduction in carbon dioxide emissions.
Oczywiście nie możemy zapominać o znaczeniu dla środowiska nowego systemu monitorowania ciśnienia w oponach, który doprowadzi do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla.

It makes low rolling resistance tyres mandatory and requires the installation of tyre pressure monitoring systems and gear shift indicators.
Ustanawia obowiązek stosowania opon o niskim oporze toczenia oraz instalacji systemu monitorowania ciśnienia w oponach i sygnalizatorów zmiany biegów.

Tyre squeal... even in the wet!
Pisk opon ... nawet na mokrej nawierzchni!

I am of the view that such a demand would further jeopardise our tyre industry, which is already suffering greatly from the consequences of the economic crisis.
Uważam, że taki wymóg zagraża całej branży oponiarskiej, która i tak została mocno dotknięta skutkami kryzysu gospodarczego.

in writing. - I voted in favour of the compromise package on tyre labelling.
na piśmie. - Głosowałem za kompromisowym pakietem w sprawie oznakowania opon.

Yours sincerely, Robert Tyre Jones, Jr.
Z poważaniem, Robert Tyre Jones, Jr.

The most recent example is the decision by US President Barack Obama to impose duties on tyre imports from China.
Najnowszym przykładem jest decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych, Baracka Obamy, dotycząca wprowadzenia cła na import opon z Chin.

The tyre of a car - I am not sure if you are aware of this - accounts for 20% to 30% of a car's total fuel consumption.
Opona samochodowa - nie wiem, czy jesteście państwo tego świadomi - odpowiada za 20% do 30% całkowitego zużycia paliwa przez samochód.

Then suddenly... ...they got a flat tyre.
Wtedy nagle... ...złapali gumę.

If I say Bonny's cycle's tyre will get punctured... ...will it really happen?
Jeśli powiem, że opona w rowerze Bonnyego zostanie przebita.. ..czy tak naprawdę się stanie?