Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) zawracanie, zawrócenie; całkowity zwrot, całkowite odwrócenie sytuacji, całkowita zmiana, zwrot o 180 stopni, wolta;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

zawrócenie/zwrot o 180 stopni, całkowita zmiana

Słownik internautów

zawracanie

Słownik techniczny angielsko-polski

zakręt o 180°, zawrócenie n

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The governments should encourage this U-turn much more forcefully with tax incentives.
Rządy powinny zachęcać do tego zwrotu z większą stanowczością, stosując zachęty podatkowe.

statmt.org

This should not just be more of the same; we would like to see a real U-turn.
Te działania nie powinny być takie, jak dotychczas; chcielibyśmy ujrzeć zwrot o 180 stopni.

statmt.org

We cannot do a U-turn on this success, but instead we must protect, strengthen and develop it.
Nie możemy zawrócić z tej drogi sukcesu. Przeciwnie, musimy go chronić, wzmacniać i rozwijać.

statmt.org

Yet Washington has failed to draw the appropriate political conclusion from this intellectual U-turn.
Jednak Waszyngton nie wyciągnął właściwych wniosków politycznych z tego intelektualnego zwrotu.

statmt.org

The ambitions of China and India will probably push this even further if we do not ultimately make a U-turn.
Ambicje Chin i Indii przyczynią się zapewne do zwiększenia tych zjawisk, jeśli w końcu nie zawrócimy.

statmt.org

This should not just be more of the same; we would like to see a real U-turn.
Te działania nie powinny być takie, jak dotychczas; chcielibyśmy ujrzeć zwrot o 180 stopni.

U-turn did. He said something about it when he paid me a visit.
U-Turn wspomniał mi o tym pewnego dnia, gdy złożył mi wizytę.

Or maybe you want to hang out with U-Turn again?
Czy może chcesz spotkać się z U-Turnem.

Just make a U-turn and take me back to Ludlow.
Zawracaj i odwieź mnie spowrotem do Ludlow.

The governments should encourage this U-turn much more forcefully with tax incentives.
Rządy powinny zachęcać do tego zwrotu z większą stanowczością, stosując zachęty podatkowe.

When possible, make the first available legal U-turn.
Jeśli jest to możliwe, idź w pierwszy zakręt.

We cannot do a U-turn on this success, but instead we must protect, strengthen and develop it.
Nie możemy zawrócić z tej drogi sukcesu. Przeciwnie, musimy go chronić, wzmacniać i rozwijać.

Yet Washington has failed to draw the appropriate political conclusion from this intellectual U-turn.
Jednak Waszyngton nie wyciągnął właściwych wniosków politycznych z tego intelektualnego zwrotu.

This document contains the draft of a budget reform for the period 2013-2020 which represents a U-turn in budget policy.
Dokument ten zawiera projekt reformy budżetu na okres 2013-2020, która oznacza całkowitą zmianę w polityce budżetowej.

U-turn never said anything about it.
U-Turn nic o tym nie wspomniał.

U-Turn never said anything that day.
U-Turn nic o tym nie wspomniał.

The ambitions of China and India will probably push this even further if we do not ultimately make a U-turn.
Ambicje Chin i Indii przyczynią się zapewne do zwiększenia tych zjawisk, jeśli w końcu nie zawrócimy.

Do as I tell you. Make a U-turn.
Zrób tak jak powiedziałem.

Two speeding tickets and an illegal u-turn
Dwa mandaty za prędkość i nielegalny nawrót.

Some Indian kid I mercy fucked for U-turn.
Jakiś hinduski gnojek, z którym pieprzyłam się z litości dla U-Turna.

What up, doe? - Where you at, U-turn? You late.
Co jest? Gdzie jesteś, U-Turn? Spóźniasz się.

As in I bet U-Turn and I win.
Założyłem się z U-Turnem i wygrałem.

Fucking shame it's all gonna be for U-Turn.
Cholerna szkoda, że wszystko pójdzie dla U-Turna.

I understand that the Commission has made a U-turn on this, and would be grateful if the Commission would explain its position.
Wydaje mi się, że Komisja dokonała w tym zakresie zwrotu o 180 stopni i byłabym wdzięczna, gdyby wyjaśniła swoje stanowisko.

Like your hero, U-turn?
Jak twój bohater, U-Turn?

U-turn at Pier 3 to Lung Cheung Road
Zawrócił na nabrzeżu 3 na drogę Lung Cheung.

I ain't Louis no more. I ain't telling you unless you call me U-Turn.
Już nie jestem Louis i gówno Ci powiem, jeśli nie będziesz mówić mi U-Turn.

The high CDM quota proposed by the Council would mean a U-turn in EU climate policy.
Wysokie kwoty w ramach mechanizmu czystego rozwoju, zaproponowane przez Radę, będą równoznaczne z całkowitym zwrotem w europejskiej polityce dotyczącej klimatu.

Now, they are starting to be vilified and I note that the Commission endorses last weekend's U-turn by the energy ministers - though it will doubtless deny the fact.
Teraz zaczynają być szkalowane i zauważam, że Komisja popiera zwrot ministrów ds. energii o 180 stopni, który miał miejsce w ubiegły weekend - chociaż niewątpliwe zaprzeczy to faktom.

In other words, making a U-turn on the health check decision is not an option and something that the European Council, the heads of state, explicitly asked me not to do.
Innymi słowy nie ma możliwości odwrotu od decyzji podjętych w ramach oceny funkcjonowania, a Rada Europejska, szefowie państw zwrócili się do mnie wyraźnie, aby tego nie robić.

If it were a question of saving a particular sector of European industry, if it were a question of allowing Member States to invest in research or even of launching an ambitious European loan, I would welcome this U-turn.
Gdyby była to kwestia ratowania danego sektora europejskiej gospodarki, kwestia umożliwienia państwom członkowskim inwestowania w badania lub nawet kwestia stworzenia ambitnej europejskiej pożyczki, przyjąłbym ten zwrot z zadowoleniem.

Since the workers' struggles in Greece, Ireland and Portugal have been in vain, as we know, it is time to do a U-turn and to stop insisting on benefiting only economic and financial business groups, above all in the major European powers.
Ponieważ wiemy już, że wysiłki pracowników w Grecji, Irlandii i Portugalii poszły na marne, pora dokonać zwrotu i przestać nalegać na zyski wyłącznie dla grup gospodarczych i finansowych zlokalizowanych przede wszystkim w największych mocarstwach Europy.