Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) wszechobecny; wszędobylski;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj wszędobylski
wszechobecny

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

wszechobecny

Nowoczesny słownik angielsko-polski

powszechny

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

adj form. wszechobecny
(o człowieku) wszędobylski

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

WSZĘDOBYLSKI

WSZĘDZIE OBECNY

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. wszędobylski

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

rozpowszechniony

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

In the age of ubiquitous internet the EU fights for everyone's right to the protection of personal data.
W erze wszechobecnego internetu UE walczy o prawo każdego do ochrony danych osobowych.

europa.eu

The stuff that I was lucky and begging for to get when I was a kid is now ubiquitous.
To, o co musiałem błagać jako dziecko, jest wszędzie.

TED

And the ubiquitous force of this peer-to-peer revolution means that sharing is happening at phenomenal rates.
A wszędobylska siła tej rewolucji współpracy oznacza, że dzielimy się na niezwykłą skalę.

TED

That's a unicellular organism ubiquitous in the oceans.
To jednokomórkowy organizm zamieszkujący oceany.

TED

If we think about disruptive technology, we see an almost ubiquitous pattern of the technology getting smaller and less expensive.
Jeśli pomyślimy o przełomowych innowacjach, ogólna tendencja jest taka, że nowe technologie stają się coraz mniejsze i tańsze.

TED

One hurdle Hefner has to face is that the Playboy empire hasn't been doing so well, with the ubiquitous bunny head logo seen as one of its prime remaining assets.

www.guardian.co.uk

The regional speciality is keropok lekor, a ubiquitous dense sausage made from sago flour dough and pounded fish.

www.guardian.co.uk

The ubiquitous football dealmaker Keith Harris popped up on telly yesterday to give his view on Liverpool's sale situation, amid talk that he is representing an unknown bidder.

www.guardian.co.uk

Another 25 years of development will lead us to a new world of cheap and ubiquitous computing, in which privacy will be a quaint obsession of our grandparents.

www.guardian.co.uk

If it isn't the ubiquitous queen of radio herself.
Czy to nie jest królowa 'z mikrofonem po boiskach?

You'll know ubiquitous computing has arrived when you realise computers have become invisible.
Będziesz wiedzieć, że wszechobecna komputeryzacja nadeszła kiedy uświadomisz sobie że komputery stały się niewidoczne.

But we think this virus is pretty ubiquitous.
Sądzimy, że ten wirus jest wszechobecny.

Ubiquitous gaze or pursuant eyes is the technical term.
Wszechobecne spojrzenie lub śledzące oczy to określenia techniczne.

Now metaphor is ubiquitous, yet it's hidden.
Metafora jest wszechobecna, ale ukryta.

I would stress the importance of offering all citizens ubiquitous and high-speed access to fixed and mobile broadband.
Pragnę podkreślić znaczenie zapewnienia każdemu obywatelowi szerokopasmowego dostępu do Internetu w dowolnym miejscu poprzez sieć stacjonarną lub ruchomą o dużej szybkości transmisji.

Scientists call it ubiquitous computing.
Naukowcy nazywają to wszechobecną komputeryzacją.

The simple and ubiquitous ant.
Zwykłe i wszechobecne mrówki.

Ubiquitous object with infinite designs.
Wszechobecny obiekt, w niezliczonych wzorach.

The ubiquitous and sacrosanct 'free competition' is defended at all costs and is once again the pillar by which this initiative is supported.
Za wszelką cenę broni się wszechobecnej i świętej wolnej konkurencji i również w tym przypadku jest ona filarem podtrzymującym tę inicjatywę.

For consumers, this will effectively mean high-quality publications being replaced by cheap, unverified, unimaginative publishing, additionally accompanied by ubiquitous advertising.
Dla konsumenta oznacza to de facto zastąpienie publikacji wysokiej jakości twórczością tanią, niezweryfikowaną, mało ambitną i w dodatku opatrzoną wszechobecną reklamą.

In my opinion, specific training programmes on gender equality would be a good place to start and, above all, something must be done about the ubiquitous stereotyping in textbooks.
W moim przekonaniu można by było zacząć od pewnych programów szkoleniowych dotyczących równouprawnienia, a przede wszystkim trzeba coś zrobić z wszechobecnymi stereotypami w podręcznikach.

The reports about Bulgaria and Romania, too, repeatedly stated that corruption was ubiquitous and that the strength of the police and the judiciary were totally inadequate.
W sprawozdaniach na temat Bułgarii i Rumunii również wielokrotnie przypominano o wszechobecnej korupcji oraz zdecydowanie niedostatecznej sile policji i wymiaru sprawiedliwości.

Only strong external pressure on Ukraine and active cooperation can help it to abandon short-term and often personal interests in favour of genuine independence from Russia, and a legal state that is free of ubiquitous corruption.
Jedynie mocne naciski zewnętrzne i aktywna współpraca mogą pomóc Ukrainie w porzuceniu krótkoterminowych i często osobistych interesów w imię prawdziwej niezależności od Rosji oraz państwa prawa wolnego od wszechobecnej korupcji.

I believe that this amount should be increased several times over so that the ubiquitous school vending machines filled with crisps, chocolate bars and fizzy drinks can be replaced with others selling fresh fruit, vegetables and dairy products.
Moim zdaniem kwota ta powinna być zwielokrotniona, tak aby w każdej szkole wszechobecne automaty z chipsami, batonikami, napojami gazowanymi zastąpić tymi ze świeżymi owocami, warzywami, produktami mlecznymi.