Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) brzydota, szpetota;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U brzydota
ohyda

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

BRZYDOTA

SZPETOTA

SZPETNOŚĆ

Wordnet angielsko-polski

(qualities of appearance that do not give pleasure to the senses)
brzydota, szpetota

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

brzydota
szpetota

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

brzydota

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

It was JB Priestly who summed up the terrain between Bolton and Manchester: "The ugliness is so complete it is almost exhilarating," he wrote.

www.guardian.co.uk

Wearing a shoe such as the Worishofer says that you are beautiful enough to subvert the ugliness of your footwear.

www.guardian.co.uk

But within all the ugliness. You'll eventually find something beautiful.
Ale pośrodku całego zła można znaleźć coś dobrego i pięknego.

Someone called in saying they're waging a campaign against ugliness.
Ktoś zadzwonił i powiedział, że prowadzą kampanię przeciwko brzydocie.

And I'm sure even they can sense its profound ugliness as it passes by.
I jestem pewien, że nawet oni mogliby wyczuć jej niezmierną brzydotę przechodząc obok.

You had nothing to do with that ugliness, you hear me?
Nie masz nic wspólnego z tą potwornością. Słyszysz?

I saw their beauty and their ugliness with my own eyes.
Widziałam ich piękno oraz ich podłość na własne oczy.

All you see is the crime and ugliness.
Wszystko co widzisz to zbrodnia i brzydota.

Now, a formula to transform my beauty into ugliness.
Teraz, zaklęcie przemiany moja piękność w brzydotę.

His ugliness makes him cruel and calculating, but he wields great political influence.
Jego niezgrabność fizyczna czyni go złym i wyrachowanym, ale jego wpływy polityczne są ogromne!

I have an ugliness it's impossible to love.
Mam w sobie brzydotę, której nie sposób pokochać.

Sinking deeper and deeper into the ugliness, just like you taught us to do.
Zanurzałeś się coraz bardziej w ohydzie. Dokładnie tak jak nas uczyłeś.

My ugliness is an insult to your brazen beauty
Moja brzydota jest obrazą dla twej bezwstydnej piękności

That attraction is between beauty and ugliness.
To przyciąganie pomiędzy pięknem a brzydotą.

Another lecture on the ugliness of profanity?
Kolejny wykład o bezbożności?

I see only darkness and ugliness.
Widzę tylko ciemność i brud.

Wage a sustained campaign against ugliness.
Prowadzić ciągłą kampanię przeciwko brzydocie.

I knew ugliness was contagious!
Wiedziałem, że brzydota była zaraźliwa!

The man-dragon... his ugliness transformed by power.
Człowiek-smok, jego brzydota przemieniona przez moc.

All this ugliness, this brutality... the garish colors. Why?
Cała ta brzydota, ta brutalność... te jaskrawe kolory.

Amidst the most unspeakable ugliness... ...the hate turned into love.
Pośród najbardziej niewypowiedzianej brzydoty... ...nienawiść przerodziła się w miłość.

Fear, Pain, Madness, Ugliness... ...Lust, Hate, Greed and Blindness.
Lęk, Ból, Obłęd, Brzydota, Żądza, Nienawiść, Chciwość i Oślepienie.