Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) geografia Ukraina;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Ukraina

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

geogr. Ukraina

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

In my opinion, we could actually have foreseen what has now happened in Ukraine.
Moim zdaniem mogliśmy naprawdę przewidzieć to, co się obecnie stało na Ukrainie.

statmt.org

It is clear that Ukraine's democracy is continuing its process of consolidation.
Wydaje się oczywiste, że ukraińska demokracja jest na etapie dalszej konsolidacji.

statmt.org

The weakness of Ukraine's constitutional framework has also contributed to this.
Przyczyniła się do tego również słabość ukraińskiego porządku konstytucyjnego.

statmt.org

But none of us wish to belittle the unimaginable suffering inflicted upon Ukraine.
Nikt z nas jednak nie chce umniejszać niewyobrażalnych cierpień zadanych Ukrainie.

statmt.org

They jeopardise the consolidation of the rule of law and democracy in Ukraine.
Stanowi to zagrożenie dla konsolidacji rządów prawa i demokracji na Ukrainie.

statmt.org

However, as you said, the situation within Ukraine is not easy.
Jak pan jednak zauważył, sytuacja na Ukrainie jest niełatwa.

It does not really matter how many people died in Ukraine.
Tak naprawdę nie chodzi o to, ilu ludzi zmarło na Ukrainie.

We want Ukraine to continue down this road with us.
Chcemy, aby Ukraina dalej podążała tą drogą wspólnie z nami.

This is not the right kind of language to use for the situation in Ukraine.
I to jest język, który nie odpowiada sytuacji na Ukrainie.

As we look on, Ukraine is going through a crisis.
Na naszych oczach Ukraina przeżywa kryzys.

It is important to make clear our positive approach to Ukraine.
Ważne jest, aby zademonstrować nasze pozytywne podejście do Ukrainy.

We hope and expect that Ukraine will work together on this.
Chcemy i oczekujemy, że będą wspólne działania po stronie ukraińskiej.

This report is about helping the Ukraine in areas like trade.
To sprawozdanie ma na celu zapewnienie Ukrainie pomocy na takich obszarach, jak handel.

Ukraine is also an important sales market for European products.
Ukraina to także ważny rynek zbytu dla produktów europejskich.

Investment in Ukraine seems to be of special importance for us.
Szczególne znaczenie wydaje się mieć dla nas inwestycja na Ukrainie.

Did you know where the Ukraine was 'cause of my globe?
Czy z mojego globusa dowiedziałeś się gdzie leży Ukraina?

Maybe in the Ukraine, but here you're a cleaning lady.
Tam może i tak, ale tu masz sprzątać.

Now Ukraine must show that it is stable and united.
Teraz Ukraina musi pokazać, że jest państwem stabilnym i zjednoczonym.

We also want to establish the best possible relations with Ukraine.
Chcemy także nawiązać jak najlepsze relacje z tym krajem.

Instead, it causes us to watch Ukraine with great concern.
Przeciwnie - sprawia to, że przyglądamy się Ukrainie z ogromnym niepokojem.

This is true, but Ukraine remains a state even after these elections.
To prawda, ale Ukraina pozostanie państwem także po tych wyborach.

At the same time, Ukraine needs to speed up its reforms.
Jednocześnie Ukraina musi przyspieszyć reformy.

Russia and the Ukraine said they were interested in working with us on that matter.
Rosja i Ukraina wyraziły zainteresowanie nawiązaniem z nami współpracy w tej sprawie.

With a population of 46 million, Ukraine needs stability in the region.
Licząca 46 milionów obywateli Ukraina potrzebuje stabilności w regionie.

Democracy must make progress in Ukraine and we can support this process.
Demokracja na Ukrainie musi czynić postępy, a my możemy wspierać ten proces.

We must clearly say that the events in Ukraine were genocide.
Musimy powiedzieć wyraźnie, że wydarzenia na Ukrainie były ludobójstwem.

But our offer to Ukraine is not a one-way street.
Jednak oferta przedstawiona Ukrainie nie jest jednokierunkową ulicą.

They can't arrest me on suspicion of something happen in Ukraine.
Nie aresztują mnie pod zarzutem czegoś, co zdarzyło się na Ukrainie.

Today, in the difficult situation of Ukraine, it is becoming apparent how much we can help.
Dzisiaj w trudnej sytuacji Ukrainy okazuje się, ile możemy pomóc.

However, progress on reform and democracy are in the hands of Ukraine.
Ale postępy w sprawie reform i demokracji są w rękach Ukrainy.

In terms of energy relations, Ukraine identifies with international standards.
W zakresie stosunków w obszarze energii Ukraina przestrzega międzynarodowych standardów.

However, it is absolutely vital that we make this clear to Ukraine.
Jest jednak rzeczą absolutnie kluczową, abyśmy to uzmysłowili Ukrainie.

I hope that these elections will bring new stability to Ukraine.
Mam, nadzieję, że dzięki tym wyborom Ukraina będzie znów stabilna.

There is no one to prevent us from going to Ukraine next week, even with our resolution.
Nikt nas nie powstrzyma przed udaniem się na Ukrainę w przyszłym tygodniu, nawet z naszą rezolucją.

We look forward to working with Ukraine's new leadership to achieve our common goals.
Cieszymy się, że będziemy współpracować z nowymi przywódcami Ukrainy, aby osiągnąć nasze wspólne cele.

Tell him we'il get the guys in from the Ukraine, all right?
Powiedz mu, że dostanie ludzi z Ukrainy, w porządku?

I am pleased to have this opportunity to make a statement on the current situation in Ukraine.
Cieszę się, że mam możliwość przedstawić oświadczenie na temat obecnej sytuacji na Ukrainie.

We will continue to provide Ukraine with significant support in its efforts to bring about internal reforms.
Będziemy nadal udzielać Ukrainie znaczącego wsparcia w jej wysiłkach na rzecz wprowadzenia reform wewnętrznych.

This will bring a raft of benefits to Ukraine and to the region.
Przyniesie to szereg korzyści dla Ukrainy i regionu.

During the last elections Ukraine showed great determination to make democratic changes.
Podczas ostatnich wyborów Ukraina wykazała wielką determinację, żeby dokonać zmian demokratycznych.

Let us remember this, too, when we look at our eastern neighbour, Ukraine.
Pamiętajmy o tym spoglądając także na naszego wschodniego sąsiada - Ukrainę.

It is clear, though, that today Ukraine must make an irreversible choice.
Oczywiście, dzisiaj Ukraina musi dokonać nieodwracalnego wyboru.

Yesterday, the first round of presidential elections was held in Ukraine.
Wczoraj odbyła się pierwsza tura wyborów prezydenckich na Ukrainie.

In recent times, Ukraine has enjoyed a high level of political freedoms.
Ostatnio Ukraina korzystała ze swobód politycznych na wysokim poziomie.

Others countries move somewhat slower - maybe Ukraine is an example of that.
Inne kraje idą nieco wolniej - może Ukraina jest tego przykładem?

Ukraine is part of Europe's past and of its future.
Ukraina jest częścią przeszłości i przyszłości Europy.

We find it odd that Ukraine is a transit country.
Naszym zdaniem to osobliwe, że Ukraina jest krajem tranzytowym.

More needs to be done in Ukraine in this field.
W tym obszarze na Ukrainie należy zrobić więcej.

That would not help the democratic development of Ukraine.
Nie pomogłoby to demokratycznemu rozwojowi Ukrainy.

This is something that should never be forgotten by those in Ukraine who have political, economic and social responsibilities.
To coś, o czym nie powinni nigdy zapominać na Ukrainie ci, którzy ponoszą odpowiedzialność za sferę polityczną, gospodarczą i społeczną.

In the near future, a very difficult election will be held in Ukraine.
Najbliższy czas to będzie czas bardzo trudnych wyborów na Ukrainie.

This is what the reports from Ukraine are saying.
O tym mówią meldunki z Ukrainy.

The progress report on Ukraine which we published a few days ago gives a comprehensive picture of the situation in the country last year.
Sprawozdanie z postępów na Ukrainie, które opublikowaliśmy kilka dni temu, daje wyczerpujący obraz ubiegłorocznej sytuacji w tym kraju.

We consider Ukraine a key and valuable partner in our neighbourhood strategy.
Uważamy Ukrainę za kluczowego i cennego partnera w strategii sąsiedztwa.

The tasks that Ukraine faces have been thoroughly considered in the report.
Zadnia, jakie Ukraina ma jeszcze do wykonania, zostały wnikliwie przedstawione w sprawozdaniu.