Słownik polsko-angielski

agreement; arrangement; ek. contract; polit. treaty (pl. treaties); convention zob.także traktat -oraz układ -
~ cywilno-wojskowa - civilian-military agreement
~ długoterminowa - long-term contract
~ dotycząca zakupu sprzętu - equipment purchase agreement
~ dwustronna -bilateral agreement, bilateral pact
~ graniczna - boundary agreement, border agreement
~ handlowa - trade agreement, commercial agreement
~ licencyjna - licence agreement
~ międzynarodowa - international agreement
~ milcząca - tacit agreement
~ na dostawy - delivery contract
~ na dzierżawę - lease agreement
~ na roboty budowlane - builder's contract, building contract
~ niekorzystna - disadvantageous agreement
~ niepisana - unwritten contract
~ o kontroli zbrojeń - arms control agreement
~ o kontroli zbrojeń atomowych - nuclear arms control agreement
~ o neutralności - neutrality act
~ o ograniczeniu zbrojeń - armaments limitation agreement
~ o pracę - employment contract; service contract
~ o przerwaniu ognia - cease-fire agreement
~ o stacjonowaniu wojsk - status-of-forces agreement
~ o wymianie informacji - information exchange arrangement
~ o zakazie produkcji - production ban agreement
~ o zawieszeniu broni - armistice agreement
~ o wzajemnej pomocy - pact of mutual assistance; mutual assistance agreement
~ obowiązująca - binding agreement
~ pokojowa - peace agreement
~ rozbrojeniowa - disarmament agreement
~ tajna - secret agreement
~ trójstronna - tripartite agreement
~ w sprawie dostępu do informacji wojskowych - classified contract
~ wiążąca - binding agreement
~ wielostronna - multilateral agreement
~ wojskowa - military agreement
~ wykonawcza - executive agreement

Słownik terminologii prawniczej polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

(kontrakt) agreement, contract, settlement, deed
umowa darowizny: contract of donationumowa dwustronnie obowiązująca: bilaterally binding agreementumowa dzierżawy: contract of leaseumowa małżeńska: marriage contractumowa małżeńska majątkowa: marriage settlementumowa najmu: contract of leaseumowa notarialna: notarial contract, deed of agreement drawn up and authenticated by a notaryumowa o dożywocie: contract for life-rentumowa o jurysdykcję krajową: contract concerning domestic jurisdictionumowa o przejęcie długu: contract for taking over a debtumowa o spadek: contract concerning the inheritanceumowa o właściwość sądu: contract concerning the competence of the courtumowa o współodpowiedzialność materialną: contract of pecuniary co-responsibilityumowa poręczenia: contract of suretyumowa pozasądowa: extrajudicial agreementumowa pożyczki: contract for a loanumowa przedmałżeńska: pre-contractumowa przedwstępna: preliminary contractumowa spółki: partnership contractumowa zawarta w formie urzędowej: solemn contractumowa sprzedaży: contract of sale, sale contractumowa ustna: stipulation, oral contractumowa użyczenia: contract of loan for useumowa zawarta na czas nie oznaczony: contract for an unspecified timeumowa zawarta na piśmie: written contract

Wordnet polsko-angielski

(a binding agreement between two or more persons that is enforceable by law)
contract

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(porozumienie) agreement
(ustalenie) arrangement
(kontrakt) contract
(traktat) treaty
(transakcja, interes) deal, business, bargain
(ugoda) covenant
zawrzeć ~wę to conclude an agreement
(osiągnąć porozumienie) to reach/to come to an agreement
zerwać ~wę to break an agreement
naruszać ~wę to violate an agreement
~ o przerwaniu ognia/zawieszeniu broni ceasefire/armistice agreement
~ dwustronna bilateral agreement
~ dżentelmeńska gentleman's agreement
~ handlowa trade agreement
~ o/dotycząca... agreement about/on...
~ najmu/dzierżawy rental
nie dotrzymać ~wy (zapłacenia należności) to default (on)
niedotrzymanie ~wy (zapłaty) default (on)
osoba niedotrzymująca ~wy defaulter

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C agreement
contract

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

f agreement
biz. contract, deal
convention
biz.
umowa gospodarcza - economic agreement
biz.
umowa spółki - deed of association
zawierać umowę - to conclude (draw up) an agreement
pot. to make a deal
odstąpić od umowy - to withdraw from a contract
złamać umowę - to breach an agreement
unieważnić umowę - to cancel an agreement
biz.
realizować umowę - to execute a contract
biz.
zgodnie z umową - as per agreement

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r


1. agreement
2. contract~a agencyjna agency contract~a celna tariff agreement~a cenowa price agreement~a depozytowa depository agreement ~a dewizowa foreign exchange agreement~a długoterminowa long-term contract~a ekscedentowa surplus treaty~a gwarantowanego zysku guaranteed income contract (GIC) ~a krótkoterminowa termin short-term contract~a kwotowa quoata share treaty ~a na piśmie agreement in writing~a na sprzedaż agreement to sell~a nadwyżki szkodowej excess of loss treaty~a notarialna notarized agreement~a o badanie sprawozdań finansowych auditing agreement ~a o dodatkowym zabezpieczeniu collaterial agreement~a o fuzji amalgamation agreement~a o kredyt bankowy credit agreement~a o pożyczce lend agreement~a o rozłożeniu szkód spread loss treaty~a o udziale w zyskach profit sharing agreement ~a o unikaniu podwójnego opodatkowania double-taxation agreement~a obligacyjna bond indenture ~a odkupu odwrotnego reverse repurchase agreement ~a podstawowa basic contract~a poloowa pool treaty~a poręczenia contract of surety ~a powiernictwa trust~a powiernicza trust agreement~a rachunku bankowego bank account agreement ~a rachunku bankowego bank account agreement, agreement on opening and carrying a bank account~a reasekuracji kwotowej quota share reinsurance~a reasekuracji obligatoryjnej obligatory treaty ~a reasekuracyjna reinsurance contract~a rozrachunkowa clearing agreement ~a spółki articles of incorporation, memorandum of association ~a swapowa swap agreement~a ubezpieczenia insurance contract ~a ubezpieczenia należności od pojedynczego kredytobiorcy specific account insurance, selected risk insurance~a walutowa currency agreement~a z instytucją finansową agreement with a financial institution~a z wierzycielami deed of agreement ~a zakładowa employees' pension plan agreement ~y o unikaniu podwójnego opodatkowania double taxation agreements, tax treaties wznowienie ~y revival of a contractzwiązany ~ą bound by contractnegocjować ~ę to negotiate an agreementpodpisywać ~ę to sign a contractrozwiązywać ~ę to dissolve a contractsporządzać ~ę to draw up a contractzawierać ~ę to contract

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

f agreement, contract, covenant, arrangement ~a agencyjna agency ~a bezterminowa unlimited contract ~a bodmeryjna bottory contract ~a czarterowa charter contract ~a długoterminowa long-term contrac ~a dodatkowa accessory contract, collateral contract ~a dostawy delivery contract ~a dotycząca opcji sprzedaży put contract ~a dwustronna bilateral contract ~a dzierżawy tenancy agreement ~a dżentelmeńska gentleman’s agreement ~a frachtowa czarterowa charter-party ~a frachtowa o przewóz morzem contract of affreightment, freight contract ~a generalna general agreement ~a gwarancyjna guarantee contract ~a handlowa commercial contract, trade agreement ~a honorarium warunkowego conditional fee agreement ~a komisowa commission contract ~a kompensacyjna compensation contract ~a konserwacji maintenance contract ~a kooperacyjna contract for cooperation ~a kredytowa credit agreement ~a kupna buying contract, buying contract, purchase contract ~a kupna na raty hire purchase agreement ~a leasingowa leasing agreement ~a licencyjna licence agreement ~a losowa aleatory contract ~a łączna blanket agreement ~a marketingowa marketing agreement ~a międzynarodowa international agreement (treaty) ~a na długi termin long-term contract ~a najmu hire contract, lease contract ~a najmu usług contract for hire of services ~a na krótki termin short-term contract ~a na przyszłą dostawę futures contract ~a na wykonanie usługi contract of service ~a o arbitraż arbitration agreement ~a o dzieło for hire contract ~a odkupu buyback ~a ograniczająca restrictive agreement ~a o naukę zawodu prawniczego training contract ~a o niestrajkowaniu no-strike agreement ~a o partnerstwie deed of partnership ~a opatrzona pieczęcią contract under seal ~a opcyjna option contract ~a o podwójnym opodatkowaniu double taxation agreement, double taxation treaty ~a o pracę contract of employment, employment contract ~a o pracę zawarowująca niewstępowanie do związku zawodowego yellow dog contract ~a o przewóz contract of carriage ~a o przyjęcie gwarancji commitment ~a o renegocjacji zadłużenia standstill agreement ~a o stałych cenach fixed-price agreement ~a o stowarzyszeniu UE association agreement ~a o świadczeniu usług serwisowych service contract ~a o unikaniu podwójnego opodatkowania double-taxation agreement ~a o wyłącznym przedstawicielstwie exclusive agreement ~a o wymianie towarowej barter agreement, barter ~a pisemna written contract ~a płatnicza payments agreement ~a podlegająca wypowiedzeniu terminable contract ~a podnajmu subtenancy ~a podwykonawstwa subcontract ~a pomiędzy przedsiębiorstwami agreement between undertakings ~a poruzumienia układowego deed of arrangement ~a powiernictwa trust ~a progowa threshold agreement ~a przedślubna marriage settlement ~a przedwstępna preliminary contract ~a przewozu ładunku morzem contract of affreightment, contract of carriage of goods by sea ~a ratalna instalment contract ~a ratownicza salvage agreement ~a repo buyback ~a rozrachunkowa clearing agreement ~a serwisowa maintenance contract ~a spedycyjna forwarding contract ~a spółki articles of association, articles of incorporation, articles of partnership, corporate bylaws, memorandum of association ~a spółki cywilnej deed of partnership ~a spółki osobowej articles of partnership, deed of partnership, partnership deed ~a sprzeczna z prawem illegal contract ~a standardowa standard contract ~a stowarzyszenia articles of association, articles of incorporation ~a terminowa option contract ~a terminatorska indenture ~a typowa standard contract ~a ubezpieczeniowa insurance contract ~a ugody scheme of arrangement ~a ustna parol agreement, parol contract, verbal agreement ~a wcześniejsza prior agreement ~a w fazie negocjowania contract under niegotiation ~a w formie urzędowej formal contract, contract under seal, deed, convenant ~a w formie notarialnej notarized contract ~a wiązana package deal ~a wielostronna multilateral agreement ~a w sprawie handlu i współpracy handlowej i gospodarczej między Polską a Europejską Wspólnotą Gospodarczą UE Agreement on trade and economic cooperation between Poland and European Community ~a w trakcie negocjowania contract under negotiation ~a wydawnicza publishing contract ~a wydawnicza publishing contract ~a wyłącznego przedstawicielstwa exclusive agreement ~a wyłączności solus agreement ~a zakazująca pracy u konkurencji noncompete agreement ~a zaopatrzona pieczęcią contract under seal ~a zasadnicza agreement in principle ~a zawarta i wiążąca solemn and binding agreement ~a zawarta na okres … lat contract running for … years ~a zawierająca warunki emisji obligacji bond indenture ~a zbiorowa collective agreement ~a ze związkiem zawodowym union agreement ~a z wierzycielami deed of agreement ~y o rozłożeniu ryzyka spread loss treaties ~y o unikaniu podwójnego opodatkowania double taxation agreements, tax treaties egzemplarz ~y copy of a contract forma ~y form of a contract klauzula ~y clause of the contract, stipulation of a contract niedotrzymanie ~y breach of contract nieważność ~y nullity of a contract postanowienia ~y stipulation of a contract projekt ~y draft of a contract przedmiot ~y subject of a contract postanowienia ~y stipulations of a contract sprzeczny z ~ą contrary to the contract strona zawierająca ~ę party to a contract unieważnienie ~y rescission of a contract, nullification of a contract warunki ~y terms of a contract, conditions of the contract wygaśnięcie ~y expiration of a contract wykonanie ~y carrying out of a contract, fulfillment of a contract, execution of a contract, performance of a contract zawarcie ~y conclusion of a contract zgodnie z ~ą as per contract, as under contract, as contracted, as agreed zobowiązanie wynikające z ~y contractual commitment, contractual obligation dochodzić sądownie wykonania ~y to enforce a contract nie dotrzymać ~y to break a contract, to violate a contract podpisać ~ę to sign a contract, to sign an agreement postanowić w ~ie to stipulate in a contract prolongować ~ę to extend a contract, to prolongate a contract, to renew a contract przedłużyć ~ę to extend a contract, to extend an agreement trzymać się ściśle ~y to adhere strictly to a contract unieważnić ~ę to cancel a contract, to cancel an agreement wykonać ~ę to carry out a contract, to execute a contract, to fulfil a contract, to perform a contract

Słownik architektury polsko-angielski

(f) agreement

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

CONTRACT

AGREEMENT

SETTLEMENT

UNDERSTANDING

ARRANGEMENT

Słownik prawniczo handlowy polsko-angielski Anna Słomczewska

indenture, articles, bargain, contract, covenant, deal, arrangement, agreement

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

f agreement, contract
convention

Słownik nieruchomości polsko-angielski

contract, agreement

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

contract; agreement; covenant

Słownik dla poszukujących pracy polsko-angielski Krzysztof Czekierda

pr. contract

agreement
contract
arrangement
settlement
~ bezterminowa - fixed-term contract
~ krótkoterminowa - short-term contract
~ długofalowa - long term contract
~ dotycząca dni wolnych od pracy - holiday arrangement
~ dotycząca godzin pracy - working hours arrangement
~ dotycząca miejsca pracy - workplace agreement
~ dotycząca przepracowania określonej ilości godzin w skali roku - annual hours contract
~ dotycząca zatrudnienia - employment contract
~ na czas określony - fixed term contract
~ o pracę - job contract, contract of employment
~ o zatrudnienie na czas określony - limited employment contract
~ o zatrudnieniu pracownika - employee’s employment contract
~ płacowa - pay settlement
~ zbiorowa - collective agreement, collective settlement
~ ze związami zawodowymi - trade union agreement

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

contract
agreement
~ cywilno-prawna - civil-legal agreement
~ długoterminowa long-term contract
~ handlowa commercial agreement, commercial contract
~ licencyjna licence agreement
~ na dostawy delivery contract
~ na dzierżawę lease agreement
~ na odbiór odpadów niebezpiecznych hazardous waste collection contract
~ na roboty budowlane building contract, builder’s contract
~ na wyłączne korzystanie exclusive use contract
~ za zakup sprzętu equipment purchase agreement
~ prawna legal agreement
~ serwisowa service contract
~ użytkowania use contract
~ wiążąca binding contract

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski 2003, Krzysztof Czekierda

agreementekon. contracttreaty~ handlowa commercial agreement, commercial contract~ możliwa do wyegzekwowania enforceable agreement~ na odbiór odpadów waste collection contractUS waste removal contract, waste disposal contract~ na odbiór odpadów niebezpiecznych hazardous waste collection contract~ na roboty budowlane building contractconstruction contract~ na spalanie odpadów waste incineration contract~ na unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych hazardous waste disposal contractUS hazardous waste treatment contract~ na usuwanie odpadów waste removal contract, waste disposal contract~ na wykonanie składowiska landfill construction contract~ na wywóz odpadów waste colledtion contract, waste removal contract, waste disposal agreementwaste disposal contract~ na wywóz odpadów z gospodarstw domowych household waste disposal contract~ na zagospodarowanie odpadów waste management contract~ na zbieranie odpadów waste collection contract~ obejmująca pełny zakres obsługi full-service contract~ prawna legal agreement

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

bargain

bargaining

bet

bilateral

convention

covenant

engagement

indenture

pact

treaty

Nowoczesny słownik polsko-angielski

deal