Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) zjednoczenie; unifikacja, ujednolicenie;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U zjednoczenie

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n zjednoczenie
ujednolicenie

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ZJEDNOCZENIE

UJEDNOLICENIE

Wordnet angielsko-polski


1. (the state of being joined or united or linked
"there is strength in union")
unifikacja
synonim: union

2. (an occurrence that involves the production of a union)
unifikacja: : synonim: fusion
synonim: merger

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

jednoczenie
unifikacja
zjednoczenie

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

unifikacja (scalenie)
of unification: unifikacyjny
unification of law: unifikacja prawa

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

ujednolicenie; unifikacja; zjednoczenie
~ of armed services - unifikacja służb zbrojnych
~, political - zjednoczenie polityczne
~, small arms - unifikacja broni strzeleckiej

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Ladies and gentlemen, the European unification process undoubtedly needs a boost.
Panie i panowie! Proces jednoczenia Europy niewątpliwie potrzebuje nowych bodźców.

statmt.org

It must reflect an in-depth politicisation of the unification enterprise.
Musi odzwierciedlać głębokie upolitycznienie całego przedsięwzięcia zjednoczeniowego.

statmt.org

Those who work here can count themselves among the winners of unification.
Pracujący tutaj ludzie należą do grupy, która wygrała na zjednoczeniu.

Goethe Institut

The European Union encouraged German unification after the fall of the Berlin Wall in 1989.
Po upadku muru berlińskiego w 1989 r. Unia Europejska aktywnie wspierała zjednoczenie Niemiec.

europa.eu

Our common aim is to change the present borders from lines of separation to lines of unification.
Naszym wspólnym celem jest przekształcić obecne granice z linii dzielących w łączące.

statmt.org

We will decide whether we should evacuate them or not after looking into the safety of those at the Mount Kumgang resort and the Kaesong industrial park," the unification Ministry official said, speaking on condition of anonymity.

www.guardian.co.uk

More than a million pay-per-view customers in the UK, 40 million free-to-air viewers in Germany and perhaps a couple of million on cable in the United States would see Haye risk his WBA heavyweight title and the Ukrainian his WBO and IBF belts in a unification fight to grab back some credibility for a sport of serial idiocy.

www.guardian.co.uk

South Korea's intelligence agency and the unification ministry, which handles relations with North Korea, refused to comment on the report.

www.guardian.co.uk

We may envy them, but who can blame them? Absorbing the gobsmacking bill for German unification (about -1.

www.guardian.co.uk

So to answer your question, why was he looking for the unification?
Zatem odpowiadając na pytanie, czemu tak usilnie poszukiwał jedności?

It has become an important mainstay of the European unification process.
Od tamtego czasu zawsze kierowałem się wspólną polityką rolną, która stała się ważnym filarem procesu zjednoczenia Europy.

It is wrong to doubt the additional value of Palestinian unification and the agreement on democratic elections.
Nie wolno wątpić w wartość dodaną zjednoczenia palestyńskiego i porozumienia w sprawie demokratycznych wyborów.

We live in an age of unification, not partition.
Żyjemy w epoce zjednoczenia, a nie podziału.

Meet me at the People's Unification Building in two hours.
Spotkajmy się w Budynku Zjednoczenia Ludowego za dwie godziny.

Unification of the world is within your reach.
Zjednoczenie jest już w twoich rękach.

Ladies and gentlemen, the European unification process undoubtedly needs a boost.
Panie i panowie! Proces jednoczenia Europy niewątpliwie potrzebuje nowych bodźców.

The unification theory The current knowledge throughout the universe
zjednoczenia teorii obecny stan wiedzy na cały wszechświat

It must reflect an in-depth politicisation of the unification enterprise.
Musi odzwierciedlać głębokie upolitycznienie całego przedsięwzięcia zjednoczeniowego.

Thus, the euro is a construction formed with the intention of creating much greater economic unification in Europe.
Jak widać euro jest konstrukcją, która powstała w celu doprowadzenia do dużo większej unifikacji gospodarczej w Europie.

That was a big unification for those days, although todaywe take it for granted.
To była wielka unifikacja jak na tamte czasy, chociażdzisiaj jest to dla nas oczywiste.

This unification is at the same time an extensive and intensive... process of banalization.
Ten proces był tożsamy z intensywnym i ekstensywnym postępem banalizacji.

It is therefore a good example of European unification, not only from an economic, but also from a geopolitical aspect.
Jest więc dobrym przykładem pojednania Europy nie tylko pod względem gospodarczym, ale również geopolitycznym.

On the other hand, he inspires loathing among people who reject his pursuit of unification with Russia.
Z drugiej strony wzbudza on nienawiść u osób, którzy odrzucają jego działania zmierzające do zjednoczenia z Rosją.

What it needs is unification, leadership.
Potrzeba mu zjednoczenia. Przywództwa.

The Palmach and Haganah have accepted your suggestions for unification.
Palmach'woei i Haganah'owie, przyjęli twoje sugestie względem zjednoczenia.

We do this, firmly convinced that this is the historically correct way towards European unification.
Czynimy to głęboko przekonani, iż jest to historycznie właściwa droga do zjednoczenia Europy.

To sign this treaty of unification.
Aby podpisać traktat zjednoczenia.

The common agricultural policy in Europe was and is one of the most important pillars of the European unification process.
Wspólna polityka rolna w Europie była i jest jednym z najważniejszych filarów procesu zjednoczenia Europy.

Steps toward unification exhibit the simplicity.
Kroki w kierunku unifikacji odsłaniają prostotę.

Is the path of unification of the world...
Czy taka jest droga do zjednoczenia?

Unification is where it's at.
Ujednolicenie jest tam gdzie było.

Slovenia is a pioneer of European unification.
Jest pionierem zjednoczenia Europy.

There is conflict over land and water rights and longstanding tensions with the southern region, which has felt marginalised since unification in 1991.
Trwa konflikt dotyczący praw do ziemi i wody oraz długotrwałe napięcia z regionem południowym, który uważa się za odsunięty na dalszy plan od chwili zjednoczenia w 1991 roku.

Our common aim is to change the present borders from lines of separation to lines of unification.
Naszym wspólnym celem jest przekształcić obecne granice z linii dzielących w łączące.

In other words, the Union is gaining in flexibility, but it is losing a common unification impetus.
Innymi słowy, Unia staje się coraz bardziej elastyczna, ale traci impet towarzyszący wspólnemu dążeniu do zjednoczenia.

We believe that the process of European unification can continue at citizen level when it has been slowed down at institutional level.
Wierzymy, że proces ujednolicania Europy zahamowany na szczeblu instytucjonalnym może być kontynuowany na szczeblu obywatelskim.

I believe that the regulation under discussion will provide for the unification of the basic requirements for hydrogen powered motor vehicle equipment.
Wierzę, że przedmiotowe przepisy pozwolą na ujednolicenie podstawowych wymagań dla osprzętu pojazdów silnikowych napędzanych wodorem.

In the course of European unification, linguistic diversity has gradually become less of a barrier and more of an opportunity.
W procesie jednoczenia Europy różnorodność językowa traci stopniowo charakter bariery, a staje się coraz bardziej szansą.

European unification is, essentially, undisputed.
Zasadniczo zjednoczenie europejskie jest niekwestionowane.

The increases will also come about because of liberalisation in the energy sector and the unification of the EU energy market.
Wzrost cen nastąpi także na skutek liberalizacji sektora energetycznego i ujednolicenia rynku energii UE.

It is important that progress towards the unification of Europe is not brought to a standstill because of bilateral disagreements.
Ważne jest, by postępy w jednoczeniu Europy nie były wstrzymywane ze względu na dwustronne spory.

Ladies and gentlemen, the overwhelming majority of Members see Parliament as the motor of the European unification process.
Panie i panowie! Ogromna większość posłów postrzega Parlament jako siłę napędową procesu unifikacji europejskiej.

The solution to the crisis can only be to secure the path to rapid unification of the Western Balkans with the EU.
Rozwiązaniem kryzysu może stać się jedynie zabezpieczenie drogi do szybkiego wcielenia zachodnich Bałkanów do UE.

The publication of all judgments and the unification of jurisprudence should be priorities in order to ensure public trust and a predictable judicial system.
Publikacja wszystkich wyroków oraz ujednolicenie praktyki sądowej powinny stanowić priorytet w celu zapewnienia publicznego zaufania oraz przewidywalnego wymiaru sprawiedliwości.

President Sarkozy, Parliament wishes you every success, both for France and for the unification of our European continent.
Panie prezydencie Sarkozy! Parlament życzy panu sukcesów, zarówno w kwestii Francji, jak i zjednoczenia naszego europejskiego kontynentu.

They called for increased funding for courts to work fast and efficiently, unification of jurisprudence, and timely publication of all judgments.
Wzywały one do zwiększenia środków przekazywanych na sądy, tak by mogły one działać szybko i skutecznie, do ujednolicenia praktyki sądowej, a także do terminowego publikowania wszystkich wyroków.

They oppose the Treaty of Lisbon because they do not wish to accord the process of European unification any democratic legitimacy.
Sprzeciwiają się traktatowi lizbońskiemu, ponieważ nie chcą przyznać procesowi integracji europejskiej legitymacji demokratycznej.

What action does the Commission intend to take to prevent freedom of movement in the Schengen area, a cornerstone of European unification, being compromised?
Jak Komisja zamierza uniknąć podważania zasady swobodnego przepływu w obszarze Schengen, która jest kamieniem węgielnym integracji europejskiej?

And, with presidential elections imminent in Cyprus, and unification talks in progress, Cyprus is very much on our minds.
Jednocześnie, ze względu na zbliżające się wybory prezydenckie na Cyprze oraz na postępy rozmów zjednoczeniowych, dużo myślimy o Cyprze.

However, in this House, we see it as an opportunity for more regulation, more unification and more harmonisation at EU level, as this report shows.
Jednak w tej Izbie postrzegamy ją jako szansę na wprowadzenie większej liczby przepisów, większą unifikację i większą harmonizację na szczeblu UE, co pokazuje przedmiotowe sprawozdanie.

They were primarily national boundaries, which, it must be said, were based on national egoism and which have helped to prevent the unification of the European airspace.
Zbiegają się one z granicami państwowymi, i są - trzeba powiedzieć - oparte na narodowym egoizmie i utrudniają zjednoczenie europejskiej przestrzeni powietrznej.

Discrimination is a problem which, in these days of European unification, is a subject which is extremely relevant and which we must not ignore under any circumstances.
Dyskryminacja to problem, który w dobie jednoczenia się Europy jest tematem jak najbardziej aktualnym, który nie może zostać przez nas w żadnym wypadku zignorowany.

Despite this, I believe that it can only strengthen the integration process, and that it is a further step towards the political unification of the European Union.
Bez względu na to wierzę, że może to tylko wzmocnić proces integracji, że jest kolejnym krokiem ku unifikacji politycznej Unii Europejskiej.

In addition, the unification of European skies where 27 national operating systems exist today will jeopardise the jobs of air traffic controllers and other specialists in this field.
Ponadto unifikacja europejskiej przestrzeni powietrznej, w której obecnie funkcjonuje 27 systemów narodowych, może stanowić zagrożenie dla pracy kontrolerów ruchu lotniczego i innych specjalistów w tej dziedzinie.

As an aside to Mr Howitt - UN talks also failed over the unification of Cyprus, so that issue is not unique to this case.
Zwracając się do pana Howitta - prowadzone przez ONZ rozmowy dotyczące zjednoczenia Cypru także zakończyły się fiaskiem, a więc problem nie ogranicza się do pojedynczego, unikalnego przypadku.

The creation of a common European conscience among EU citizens is vital if the enterprise of European unification is to survive.
Kształtowanie wspólnej świadomości europejskiej u obywateli Unii Europejskiej jest niezbędnym warunkiem przetrwania misji zjednoczenia.

I stress that the unification of jurisprudence and publishing of all court decisions are highly important for predictability of the judiciary and public trust in the system.
Podkreślam, że unifikacja judykatury i publikowanie wszystkich orzeczeń sądowych mają wielkie znaczenie dla przewidywalności sądownictwa i zaufania społecznego do tego systemu.

In 1918, independent Montenegro voluntarily chose unification with the neighbouring countries of Serbia, Croatia, Bosnia-Herzegovina and Slovenia.
W 1918 r. niepodległa Czarnogóra dobrowolnie wybrała zjednoczenie z sąsiednimi państwami - Serbią, Chorwacją, Bośnią i Hercegowiną oraz Słowenią.

(EL) Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, the Mediterranean has played a part in Europe's external relations since the beginning of European unification.
(EL) Pani przewodnicząca, pani komisarz, panie i panowie! Region Morza Śródziemnego odgrywał rolę w stosunkach zewnętrznych Europy od początku jej zjednoczenia.