Słownik polsko-angielski

pr. legislation
~ morskie - marine legislation
~ wojskowe - military legislation

Wordnet polsko-angielski


1. (the collection of rules imposed by authority
"civilization presupposes respect for the law"
"the great problem for jurisprudence to allow freedom while enforcing order")
law, jurisprudence
synonim: prawo
synonim: prawodawstwo
synonim: porządek prawny
synonim: prawnictwo

2. (the act of making or enacting laws)
legislation, legislating, lawmaking: : synonim: prawodawstwo
synonim: legislacja

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

legislation

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n nt C legislation

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

ntr legislation

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

n legislation, legislating ~ antytrustowe antitrust legislation ~ celne customs legislation ~ delegowane delegated legislation ~ dewizowe legislation on foreign exchange ~ podatkowe tax legislation ~ pracy labour legislation ~ socjalne social legislation

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

lawmaking