Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) medycyna szczepienie;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

szczepienie

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s med. szczepienie

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n med. szczepienie

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

WAKCYNACJA

Wordnet angielsko-polski

(taking a vaccine as a precaution against contracting a disease)
wakcynacja
synonim: inoculation

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

med. szczepienie
~, anti typhoid - szczepienie przeciwko tyfusowi
~, preventive - szczepienie ochronne

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

A report in today's Daily Telegraph claims that the decision not to offer vaccinations to young children was made to save Â?85m.

www.guardian.co.uk

Departmental spokesmen claimed the decision had been made on the advice of the independent joint committee on vaccination and immunisation.

www.guardian.co.uk

"We continue to monitor the current situation very carefully and JCVI keeps the policy for seasonal influenza vaccination under review as well.

www.guardian.co.uk

"This means that we use an age and risk group based approach in line with most other countries that have seasonal influenza vaccination programmes.

www.guardian.co.uk

As polio reappears in 12 African countries, Unicef officials appeal for fighting to stop in eastern Democratic Republic of Congo so that an ambitious vaccination programme can proceed.

www.guardian.co.uk

My third point relates to strong support for the vaccination programme.
Trzecia kwestia to silne wsparcie dla programu szczepień.

Over recent years, advances have been made in the field of animal vaccination.
W ostatnich latach dokonano postępu w zakresie szczepień zwierząt.

As the country grew affluent it died out, and vaccination stopped for 36 years.
Zanikała w miarę bogacenia się kraju, a szczepień zaniechano na 36 lat.

We had what was meant to be a mass vaccination programme organised without any regard for common sense.
To, co miało być powszechnym programem szczepień, zostało zorganizowane bez uwzględnienia zdrowego rozsądku.

The countries therefore need to elaborate vaccination strategies and also implement these.
Z tego względu kraje muszą opracować strategie szczepień i je wdrożyć.

It is therefore necessary for us to not only take vaccination into account, but also long-term programmes to reduce these factors.
Dlatego musimy brać pod uwagę nie tylko szczepienia, ale także długoterminowe programy ograniczania tych czynników.

For example, vaccination has been given greater prominence in the combating of the disease.
Na przykład, szczepieniom nadano większe znaczenie w zwalczaniu choroby.

Knox bought it 15 years ago and turned it into a vaccination center.
Knox kupił ją 15 lat temu i zmienił w centrum szczepień.

The report strongly supports vaccination as a fundamental means of preventing disease.
Sprawozdanie zdecydowanie popiera szczepienia, jako zasadniczy środek zapobiegania chorobom.

There should be a stronger emphasis on vaccination and discriminatory testing.
Powinien mieć miejsce silniejszy nacisk na szczepienia i badania różnicujące.

For this reason, I voted in favour of the report on vaccination against bluetongue.
Z tego względu głosowałam za przyjęciem sprawozdania dotyczącego szczepień przeciw chorobie niebieskiego języka.

All these actions reflect the importance that the Commission attaches to the vaccination.
Wszystkie te działania odzwierciedlają fakt, jak wielką wagę Komisja przypisuje szczepionce.

Despite vaccination, exports were completely paralysed in some countries.
Pomimo szczepień w niektórych krajach eksport został całkowicie wstrzymany.

As a farmer, I know something about vaccination.
Jako rolnik wiem coś o szczepieniach.

Why don't you check his vaccination record before you make another stupid...
Dlaczego nie sprawdzić dokumentacji jego szczepień przed zrobieniem czegoś głupi...

Is the Commission intending to change its vaccination policy for foot-and-mouth disease in the near future?
Czy Komisja zamierza w niedalekiej przyszłości zmienić swoją politykę szczepień przeciw pryszczycy?

In particular I want to mention vaccination.
W szczególności chciałbym wspomnieć o szczepieniach.

I am pleased with the amendments set out in this directive, which makes the rules relating to vaccination more flexible.
Z zadowoleniem przyjmuję poprawki zawarte w przedmiotowej dyrektywie, zwiększające elastyczność przepisów dotyczących szczepień.

You put beans, it is vaccination.
Wrzucamy fasolkę, to jest szczepienie.

Nevertheless, cervical cancer can be practically eliminated by making vaccination and scanning programmes widely available.
Niemniej jednak zachorowalność na raka szyjki macicy można praktycznie wykluczyć, zapewniając dostęp do szczepień i programów badań przesiewowych.

The widespread use of these vaccines during the 2008 and 2009 vaccination campaign resulted in a significant improvement in the health situation.
Szerokie zastosowanie tych szczepionek w trakcie kampanii szczepień w latach 2008 i 2009 spowodowało znaczną poprawę sytuacji zdrowotnej.

They get soap, hygiene, education, vaccination, penicillinand then family planning. Family size is decreasing.
Dostają mydło, higienę, edukację, szczepionki, penicylinę.Potem planowanie rodziny. Rodziny się zmniejszają.

Ensuring biological security on farms, vaccination and scientific research are further steps along the road to tightening up animal welfare standards.
Zapewnienie bezpieczeństwa biologicznego w gospodarstwach, szczepienia oraz badania naukowe stanowią kolejne kroki na drodze do zaostrzenia standardów dobrostanu zwierząt.

Under current rules, vaccination is only allowed in areas that are subject to certain restrictions because of the presence of bluetongue disease.
Na mocy obowiązujących przepisów szczepienia są dopuszczalne wyłącznie w takich regionach, które podlegają pewnym ograniczeniom z uwagi na obecność choroby niebieskiego języka.

Therefore, we monitor vaccination coverage not only in our health programmes but also in many of our general budget support operations.
Dlatego monitorujemy zakres szczepień nie tylko w naszych programach zdrowotnych, ale i w wielu naszych działaniach w ramach wsparcia z budżetu ogólnego.

These are birth certificates, smallpox vaccination certificate.
Metryka urodzenia, świadectwo szczepienia przeciwko ospie... - A to tutaj.

No fever. Glands normal. Missing her vaccination dates.
Nie ma gorączki, węzły w normie, opuszczone terminy szczepień.

We have spent and are spending quite a lot of money to assist Member States with regard to the vaccines and the vaccination.
Na pomoc w kwestii szczepionki i szczepień przeznaczyliśmy i nadal przeznaczamy dla państw członkowskich znaczne sumy pieniędzy.

Apparently you can vaccinate a ferret against rabies but the vaccination does not show, so it was problematic.
Przecież można zaszczepić fretkę przeciwko wściekliźnie, ale faktu zaszczepienia nie widać, tak więc to był problem.

More transparency, lastly, in the sense that the text calls for an assessment of the effectiveness of vaccination strategies.
I na koniec większa przejrzystość oznacza, że w przedmiotowym tekście zaapelowano o przeprowadzenie oceny skuteczności strategii szczepień.

Farmers will now have a new and safer vaccine available and will be given greater powers over their own vaccination programmes.
Obecnie rolnicy otrzymają nowe i bezpieczniejsze szczepionki, uzyskując większe prawo decydowania o swoim programie szczepień.

Will importation of animals from such countries be prohibited if the vaccination policy for foot-and-mouth disease in the EU is not changed?
Czy zostanie wprowadzony zakaz importu zwierząt z takich krajów, jeżeli polityka szczepień przeciwko pryszczycy w UE nie ulegnie zmianie?

Therefore, the countries of Central and Eastern Europe not only need a 'vaccination', but also something to fortify their constitution.
W związku z tym kraje Europy Środkowej i Wschodniej nie tylko potrzebują "szczepionki”, ale także sposobu na wzmocnienie swoich konstytucji.

The assessment of the vaccination and communication strategies applied in Member States to regain citizens' trust;
ocenę strategii szczepień i komunikacji stosowanych w państwach członkowskich w celu odzyskania zaufania obywateli;

The same applies to studies and tests on vaccination materials and other medicines, which must be drawn up independently of pharmaceutical firms.
To samo dotyczy badań i testów w zakresie materiałów do produkcji szczepionek i innych leków, które muszą być prowadzone niezależnie od firm farmaceutycznych.

Today's amendment to the directive as regards vaccination against bluetongue is a practical realisation of this very principle.
Dzisiejsza zmiana dyrektywy dotyczącej szczepień w zakresie choroby niebieskiego języka jest praktyczną realizacją tej właśnie zasady.

Use of the vaccine, use of vaccination, was therefore limited to areas where infected animals had been detected in the past.
Dlatego stosowanie szczepionki i szczepień było ograniczone do regionów, w których w przeszłości wykryto zarażone zwierzęta.

With a preventive vaccination campaign, for example, under current legislation, a restriction zone must be maintained, even if no incidence of bluetongue has been recorded.
Na przykład na mocy obowiązujących przepisów w przypadku przeprowadzania kampanii szczepień konieczne jest utrzymanie strefy ograniczeń, nawet jeżeli nie stwierdzono występowania choroby niebieskiego języka.

Under the fifth and sixth framework programmes, two specific projects were devoted to the development of a safe, efficacious bluetongue virus vaccination strategy.
Zgodnie z szóstym i siódmym programem ramowym, dwa projekty zajęły się opracowaniem bezpiecznej i skutecznej strategii szczepień na pryszczycę.

Lastly, concerning the argument about vaccination, parents have the right to decide, but if every parent decides not to vaccinate, then epidemics will rise.
Na koniec uwaga o szczepieniu: rodzice mają prawo decydować, lecz jeżeli każdy rodzic podejmie decyzję, aby nie szczepić, wówczas dojdzie do epidemii.

In Europe, children are routinely given the BCG vaccination, which has greater than 80% effectiveness.
W Europie dzieci rutynowo otrzymują szczepionkę BCG, której skuteczność przekracza 80 %.

An information campaign on tuberculosis and ways of avoiding and treating it should be launched as soon as possible, and a vaccination programme started.
Konieczne jest szybkie zainicjowanie kampanii informującej o gruźlicy, metodach jej unikania oraz leczenia oraz rozpoczęcie programu szczepień.

Furthermore, the vaccination programme could enhance the EU's strategic independence in the fight against tuberculosis and other contagious diseases.
Ponadto program szczepień mógłby zwiększyć strategiczną niezależność UE w walce z gruźlicą i innymi chorobami zakaźnymi.

In Poland, the health minister decided not to purchase vaccines or implement a vaccination programme, in spite of pressure from the media and many other groups.
W Polsce minister zdrowia mimo presji mediów, ale również wielu innych środowisk, nie podjęła decyzji o zakupie szczepionki oraz przeprowadzeniu szczepień.

Birth certificate, smallpox vaccination certificate...
Narodziny świadectwo, ospa szczepienie świadectwo...

After all, a good vaccination policy stands or falls on the willingness of livestock farmers to take part in these vaccination programmes.
Niezależnie od wszystkiego, odpowiednia polityka szczepień jest zależna od gotowości hodowców do udziału w programach szczepień.

Vaccination against bluetongue (debate)
Szczepienia przeciw chorobie niebieskiego języka (debata)

Vaccination in controlling and eventually eradicating the disease will result in reduced economic losses and would be of benefit to European livestock.
W procesie opanowywania i ostatecznej likwidacji tej choroby szczepienia spowodują zmniejszenie strat gospodarczych i będą korzystne dla europejskiego sektora hodowli.

(DE) Mr President, improving the vaccination arrangements for bluetongue is an extremely important matter.
(DE) Panie Przewodniczący! Poprawa warunków prowadzenia szczepień przeciw chorobie niebieskiego języka to niezwykle istotna kwestia.

Some countries require the formal passport while others will take documentation in any form; still others will not accept the passport as proof of vaccination.
Niektóre kraje wymagają formalnego paszportu, podczas gdy inne zaakceptują dowolny dokument; jeszcze inne nie będą uznawały paszportu jako dowodu szczepienia.