Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) technika próżniowy;

(Verb) odkurzać;
vacuum up - zebrać odkurzaczem;
vacuum up - zebrać odkurzaczem;

(Noun) technika próżnia;
vacuum cleaner - odkurzacz;
vacuum forming - formowanie próżniowe, niskociśnieniowe;
upright vacuum - odkurzacz pionowy;
central vacuum - odkurzacz centralny;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(empty or airless place) próżnia
(fig) pustka
~ flask termos.
2.
(colloq, ~-cleaner) odkurzacz
~ pump pompa próż­niowa
~ packed pakowany próżniowo.vt/vi (colloq, clean with ~) odkurzać odkurzaczem

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

próżnia, podciśnienie, pustka, (pot.) odkurzacz
odkurzać odkurzaczem

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

n próżnia, podciśnienie

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

próżnia f, pustka f

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s próżnia
~ cleaner odkurzacz
~ flask bryt., ~ bottle am. termos

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PRÓŻNIOWY

PUSTKA

ODKURZAĆ ODKURZACZEM

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N próżnia
N pustka
N odkurzacz
V odkurzać
N Comp odkurzacz

Wordnet angielsko-polski

(an electrical home appliance that cleans by suction)
odkurzacz
synonim: vacuum cleaner

Słownik internautów

próżnia

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

dosł. i przen. próżnia

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

podciśnienie

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

(pl. vacua -) fiz.,przen. próżnia
~, political - próżnia polityczna
~, power - próżnia władzy
~, space - próżnia kosmiczna

Słownik środowiska angielsko-polski

próżnia f

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Postponing it would create a vacuum and would weaken both the Commission and Europe.
Jej odsunięcie stworzyłoby próżnię i osłabiłoby zarówno Komisję, jak i Europę.

statmt.org

Today, these powers are completely non-existent and thus create an extremely serious vacuum.
Dzisiaj te uprawnienia nie istnieją, co z kolei wytworzyło bardzo niebezpieczną próżnię.

statmt.org

Commissioner Reding, the measure under approval may not be perfect, but it plugs a legislative vacuum.
Być może akt prawny, który mamy zatwierdzić, nie jest idealny, ale wypełnia próżnię legislacyjną.

statmt.org

(Laughter) That's the strong anthropic principle of vacuuming.
(Śmiech) Jest to przykład zasady antropicznej odkurzania.

TED

The power as well as the security vacuum must be filled.
Należy wypełnić próżnię zarówno w sferze władzy, jak i bezpieczeństwa.

statmt.org

But instead of filling that vacuum with goblins or spirits, I think you should say, "Science is working on it.

www.guardian.co.uk

The site receives about 250 new recruits each week as Iraqi security forces try to bolster their ranks to fill the security vacuum created by the US military's withdrawal after seven years of war.

www.guardian.co.uk

John Cridland, CBI deputy director-general, said: "Scrapping the DRA will leave a vacuum and raise a large number of complex legal and employment questions, which the government has not yet addressed.

www.guardian.co.uk

In 1980, the late Harvard physicist Sidney Coleman published calculations that showed for the first time that vacuum decay was eternally terminal.

www.guardian.co.uk

He wrote: "One could always draw stoic comfort from the possibility that perhaps in the course of time the new vacuum would sustain, if not life as we know it, at least some structures capable of knowing joy.

www.guardian.co.uk

Of course, we do not debate these things in a political vacuum.
Jasne jest, że nie debatujemy nad tymi zagadnieniami w politycznej próżni.

All this action is not taking place in a vacuum.
Wszystko to nie dzieje się w próżni.

No, he must have got it caught in the vacuum.
Nie, musiał się przyssać do odkurzacza.

Human rights and freedom cannot be taught in a vacuum.
O prawach człowieka i wolności nie można nauczać w próżni.

Both the power to create and to destroy. the vacuum.
zawierający w sobie jednocześnie moc stworzenia i zniszczenia. próżnia.

On the last one, he gave me a vacuum cleaner.
W ostatnią dał mi odkurzacz.

Well, what if he killed somebody that didn't have a vacuum cleaner?
A co, jeśli zabiłby kogoś, kto nie ma odkurzacza?

Well, yesterday she almost sucked her up in the vacuum.
Wczoraj prawie wciągnęła ją odkurzaczem.

Am I supposed to give spiritual advice in a vacuum?
Mam udzielać duchowych porad na próżno?

Last time someone threw away a high power vacuum cleaner.
Ostatnim razem ktoś wyrzucił bardzo dobry odkurzacz.

I went to jail and got beaten with a vacuum for her.
Poszedłem do więzienia i dostałem odkurzaczem przez nią.

All the institutions agreed that this would be the case so as to avoid any legal vacuum.
Wszystkie instytucje zgodziły się, że w ten sposób można uniknąć próżni prawnej.

Parliament's approach, then, has not been defined in a vacuum, where we are cut off from the world.
Określając swoje podejście, Parlament nie działał zatem w próżni, w odcięciu od świata.

At the same time, when negotiating such an agreement, we must, of course, also make sure that this does not take place in a vacuum.
Jednocześnie negocjując warunki umowy musimy rzecz jasna dopilnować, by nic nie działo się w próżni.

It's like those little vacuum cleaners that move around on their own.
To jak te małe odkurzacze, które same się poruszają.

Without this feedback we are doomed to work in a vacuum.
Bez tego typu informacji zwrotnych jesteśmy skazani na pracę w próżni.

In recent years the negative consequences of this vacuum have become more apparent.
W ostatnich latach negatywne skutki tej próżni stały się bardziej widoczne.

How may I help you? The vacuum is broken again!
Jak mogę pomóc? Odkurzacz znów się zepsuł!

And then, she insists on buying him a vacuum cleaner!
A potem żąda, bym mu kupił odkurzacz!

The power as well as the security vacuum must be filled.
Należy wypełnić próżnię zarówno w sferze władzy, jak i bezpieczeństwa.

I was cleaning for your arrival, but the vacuum's broken.
Sprzątałem na wasz przyjazd, ale odkurzacz się zepsuł.

Somehow he got outside that spaceship Into the vacuum of space.
Jakimś sposobem wydostał się poza statek, w próżnię przestrzeni.

I'm no machine for selling vacuum cleaners and making money!
Nie jestem maszyną do sprzedawania odkurzaczy i robienia pieniędzy!

In 50 years, the vacuum cleaner will be quiet and not scary.
Za 50 lat odkurzacze będą ciche i nie będą straszne.

Vacuum cleaners, life insurance. For a while he even sold plastic food.
Odkurzacze, ubezpieczenia... a nawet plastikowe jedzenie.

That's the sound of air rapidly filling the vacuum created by your departed body.
To dźwięk powietrza gwałtownie zapełniającego próżnię po twojej deportacji.

I am concerned about the leadership vacuum arising as a result in crucial European policy areas.
Martwi mnie próżnia w kierownictwie najważniejszych dla Europy obszarów politycznych, która jest tego skutkiem.

We might die of our injuries before we get to the vacuum.
Możemy umrzeć wskutek obrażeń zanim znajdziemy się w próżni.

Hit him above the ears because the vacuum in the brain kills instantly.
Uderz go bardzo mocno powyżej uszu bo wtedy ciśnienie w mózgu zabije go natychmiast.

You know, the Roomba is a nice, quiet alternative to a vacuum.
Wiesz, Roomba (odkurzacz) jest miłą, cichą alternatywą dla odkurzacza.

The one that your vacuum cleaner came out of.
W tym, z którego pochodził twój odkurzacz.

We have done nothing to move into the vacuum and buy goods produced in Georgia to ensure that the country is able to function.
My nie zrobiliśmy nic, aby wejść w to miejsce i kupować towary produkowane w Gruzji, by zapewnić możliwość funkcjonowania tego kraju.

Today, these powers are completely non-existent and thus create an extremely serious vacuum.
Dzisiaj te uprawnienia nie istnieją, co z kolei wytworzyło bardzo niebezpieczną próżnię.

Its head is a funnel that functions as a vacuum cleaner.
Jego głowa jest lejkiem, który działa jak odkurzacz.

I have a solution, but it only works for spherical chickens in a vacuum.
Mam rozwiązanie, ale zadziała ono tylko na kuliste kury w próżni.

Dad never bought you a vacuum cleaner, did he?
Czy tata kupił ci kiedyś odkurzacz ?

My mother would vacuum the drapes before she came.
Moja matka odkurzała zasłony przed jej przyjściem.

We are here to close this gap, this vacuum, in the protection.
Jesteśmy tu po to, by załatać tę dziurę, tę pustkę w ochronie.

What if the whole place is a vacuum?
A jeśli to miejsce jest próżnią?

And my shoulder hurts too much. I can't vacuum.
A mnie boli ramię, i nie będę odkurzać.

It's the notion that nature abhors a vacuum, even a spiritual one.
Istnieje twierdzenie, że natura pojawia się w pustce. Nawet duchowej.

What's your vacuum like? Going off the rails, on a crazy train, sir.
Jak wygląda twoja próżnia? Pędzę po torach szalonym pociągiem, sir.

The best way to to defend against fire... a vacuum ball.
Najlepszy sposób na ochronę przed ogniem. Kula próżni.

I need a vacuum cleaner, but I want an upright.
Potrzebuje odkurzacz, ale taki pionowy.

It was an accident because of the vacuum cleaner.
Przecież to był wypadek, to przez ten odkurzacz.

That was your best course, as I recall. You don't have a moral vacuum.
To był twój najlepszy kierunek. Ty nie masz moralnej pustki.

You might feel a bit of a vacuum.
Możesz poczuć się trochę jak w próżni.