Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) próżny, daremny, pusty, marny, czczy, gołosłowny;
in vain - na nic, na próżno, daremnie, nadaremnie;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj
1.
(unavailing, fruitless) bezowocny
bezcelowy
próżny: a ~ attempt daremna próba
~ hopes próżne nadzieje
we tried in ~ to get a seat na próżno staraliśmy się dostać miejsce.
2.
(empty) próżny, pusty, czczy, gołosłowny
~ boasts próżne przechwalanie się.
3.
(conceited) próżny, zarozumiały, pyszniący się.~ cpds ~glorious chełpliwy, adj próżny
~glory n chełpliwość
próżność
pycha

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

próżny, daremny, marny, czczy, gołosłowny
in ~ na próżno, daremnie, nadaremnie

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj próżny
daremny
in ~ na próżno

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

CZCZY

GOŁOSŁOWNY

PŁONNY

MARNY

BEZOWOCNY

BEZCELOWY

DAREMNY

ZAROZUMIAŁY

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

próżny
daremny
nadaremno

Wordnet angielsko-polski

(characteristic of false pride
having an exaggerated sense of self-importance
"a conceited fool"
"an attitude of self-conceited arrogance"
"an egotistical disregard of others"
"so swollen by victory that he was unfit for normal duty"
"growing ever more swollen-headed and arbitrary"
"vain about her clothes")
pyszałkowaty, chełpliwy
synonim: conceited
synonim: egotistic
synonim: egotistical
synonim: self-conceited
synonim: swollen
synonim: swollen-headed

Słownik internautów

próżny

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. próżny
pusty
czczy
marny

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

pusty

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

We have worked hard and I would like to think that our work will not be in vain.
Pracowaliśmy ciężko i chciałabym wierzyć, że nasza praca nie pójdzie na marne.

statmt.org

Therefore, they do not need to be here to wait in vain for their speaking time.
Dlatego też nie ma potrzeby, aby bezskutecznie czekali na możliwość zabrania głosu.

statmt.org

Now it is September 2008, and I do not think that the time has passed in vain.
Teraz jest już wrzesień 2008 r. i myślę, że ten czas nie został zmarnowany.

statmt.org

Of course, in addition to being smart, we're also an extremely vain species.
Oczywiście, prócz bycia mądrym, jesteśmy też wyjątkowo próżnym gatunkiem.

TED

The mines were subsidised in the vain hope of achieving profitability.
Państwo subsydiowało kopalnie, łudząc się, że zapewni dzięki temu rentowność.

statmt.org

He also does a pretty good line in costume toffs - he played Scarlett Johansson's pompous husband in The Other Boleyn Girl and the vain young Edmund Talbot in a BBC adaptation of William Golding's seafaring epic To The Ends Of The Earth.

www.guardian.co.uk

The writer Norman Lebrecht has entitled his own recent book - like Blair's, it is by turns fascinating and vain - Why Mahler?.

www.guardian.co.uk

Teachers tried to organise an orderly departure but their efforts were in vain amid rising panic that the school had become the latest in Afghanistan to be hit by an apparent poison gas attack.

www.guardian.co.uk

In the excerpt, the 45-year old filmmaker appears as an SS officer outside a gas chamber inside which prisoners are suffocating as they hammer in vain on the locked door.

www.guardian.co.uk

So I am here to find out if his life was in vain.
Więc jestem tutaj, by dowiedzieć się czy zginął na próżno.

And you're so vain What you got in the box?
And you're so vain Co jest w pudełku?

If you go on like this, everyone will be killed in vain.
Jeżeli tak pójdziecie, wszyscy zginiecie na próżno.

I will not allow his death to have been in vain.
Nie pozwolę by jego śmierć była daremna.

I did not put my head through that window in vain.
Nie wsadzałem mojej głowy Przez to okno na marne.

We have worked hard and I would like to think that our work will not be in vain.
Pracowaliśmy ciężko i chciałabym wierzyć, że nasza praca nie pójdzie na marne.

And it's been your job to make certain his work wasn't in vain.
A twoim zadaniem jest upewnić się, że jego praca nie poszła na marne.

It is good to see their efforts haven't been in vain.
Dobrze widzieć że ich wysiłki nie poszły na marne.

Please help us to see that our children's lives were not lost in vain.
Proszę, pomóżcie nam uwierzyć, że życie naszych dzieci nie jest stracone.

He was that kind of a guy. I'm not talking in vain.
To był dopiero gość, i nie ma przesady w tym co mówię.

Because a horse can be vain, like a pretty girl.
Bo koń może być równie próżny jak ładna dziewczyna.

I did everything to keep my daughter alive but all in vain.
Zrobiłem wszystko, aby ratować moją córkę, ale wszystko na próżno.

Therefore, they do not need to be here to wait in vain for their speaking time.
Dlatego też nie ma potrzeby, aby bezskutecznie czekali na możliwość zabrania głosu.

And two, that her death was not totally in vain.
I po drugie, że jej śmierć nie poszła na marne.

Look, just tell me one thing. I'm not a vain person.
Słuchaj, powiedz mi jedną rzecz. nie jestem zarozumiały.

We do not want their sacrifice to be in vain.
Nie chcemy, by ich ofiara była daremna.

We must make sure her sacrifice was not in vain.
Musimy być pewni, że jej poświęcenie nie pójdzie na marne.

But you'll insist you're different why are you so vain?
Ale ty się upierasz że jesteście inni dlaczego jesteście tacy próżni?

But I hope all the same that my discovery will not be in vain.
Mam jednak nadzieję, że mimo wszystko to co odkryłam nie pójdzie na marne.

I will make certain that sacrifice was not made in vain.
Upewnię się, że ofiara nie była daremna.

Look who's talking. Do not take the name of my savior in vain.
Spójrz kogo rozmawia. nie bierz imienia mojego zbawiciela na próżno.

But all change. You're like the shadow, you know it is in vain.
Ale wszystka zmiana. jesteś jak cień, wiesz, że to jest na próżno.

I do hope all our endeavors are not going to be in vain.
Mam nadzieję, że nasze starania nie pójdą na marne.

Yeah, I've got a good body, but it's not about being vain, you know?
Tak, mam niezłe ciało, ale to nie o to chodzi.

My husband was terrified, tried in vain to wake up several times.
Mój mąż był przerażony, próbował czuwać, by mnie budzić, kilka razy.

I have struggled in vain and can bear it no longer.
Na próżno z tym walczyłem. Dłużej tego nie zniosę.

Many years ago, I made a very vain and selfish prayer.
Wiele lat temu, ja odmówiłem bardzo próżną i samolubną modlitwę.

He'll die in vain if we don't accomplish our mission.
Zginie na próżno, jeśli misja się nie powiedzie.

Do you want her death to be in vain?
Chce pan żeby jej śmierć poszła na darmo?

They say that man's seed cannot be spilled in vain.
Powiedzieli, że męskie nasienie nie może być rozlane na próżno.

You're a vain man, concerned about appearances, and the Americans are listening.
Jesteś próżnym człowiekiem, dbasz o wizerunek, a Amerykanie słuchają.

I love to look at her and she's not vain about her looks.
Lubię na nią patrzeć i nie jest próżna jeśli chodzi o wygląd.

I take the lord's name in vain often and with great relish.
Używam imienia Boga nadaremno, często i z wielkim upodobaniem.

Now, my religious beliefs tell me that Christ did not die in vain.
Właśnie teraz, moje przekonania religijne mi mówią, że Chrystus nie umarł na próżno.

Make sure my partner was not killed in vain.
Upewnia siê mój partner nie zosta³ zabity na pró¿no.

I was vain, proud of being a doctor just back from Nagasaki.
Byłem próżny, dumny z bycia lekarzem z Nagasaki.

What did I tell you about taking the Lord's name in vain?
Co ja ci mówiłem o wzywaniu imieniu Pana?

Anyone hoping to find a solution to the current crisis within this package will be doing so in vain.
Każdy, kto ma nadzieję znaleźć rozwiązanie obecnego kryzysu w omawianym pakiecie, zawiedzie się.

I was vain to think I could be the exception.
Myślenie, że mogę być wyjątkiem, było z mojej strony próżnością.

If you stay, then our love was false and my life was in vain.
Jeśli zostaniesz, nasza miłość i życie okażą się daremne.

Marco tried to change his mind, but in vain.
Marco próbował zmienić jego zamiary, ale bezskutecznie.

Now it is September 2008, and I do not think that the time has passed in vain.
Teraz jest już wrzesień 2008 r. i myślę, że ten czas nie został zmarnowany.

I do not know of any regulations so I sit here in vain.
Nie orientuję się w regulaminie, zatem siedzę tu na próżno.

We know, today, that this was a vain hope.
Dzisiaj wiemy, że były to płonne nadzieje.

Only if this goal is reached will the sacrifice of so many innocent victims not have been in vain.
Jeśli tylko ten cel zostanie osiągnięty, to poświęcenie tak wielu niewinnych ofiar nie pójdzie na marne.

They use you, Diego, and you are too vain to see it.
A ty jesteś zbyt próżny, żeby to dostrzec.

It is in vain for you to try to hide it.
Na nic się nie zda próbowanie jej ukrycia.

With luck, my search will not be in vain.
Powodzenia. Moje poszukiwania nie wyjdą na próżno.

Switzerland has already been doing all this for a long time, while Europe is still hesitating and talking in vain.
Szwajcaria robi to już od dawna, podczas, gdy Europa nadal się waha i dyskutuje na próżno.