Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) Walencja;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Walencja

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

These TV repeaters allow the reception of Catalan television in the Valencia region.
Przedmiotowe instalacje umożliwiają odbiór telewizji katalońskiej w regionie Walencji.

statmt.org

Universidad de Valencia CDE Fundación General Biblioteca Ciènces Socials
Universidad de Valencia CDE Fundación General Biblioteca Ciènces Socials

europa.eu

If you can't stick it into a Valencia, what about my ass?
Wbijesz mi w tyłek, jak nie możesz w owoc?

Valencia 2007, I had injury, but always try to resist.
W 2007 roku w Walencji miałem kontuzję, ale zacisnąłem zęby.

I can make it to Valencia in one day.
Powinienem dotrzeć do Walencji w ciągu jednego dnia.

Recently in Spain, the Valencia regional government decided to include a subject for the next academic year.
Niedawno w Hiszpanii samorząd regionu Walencja postanowił uwzględnić ten przedmiot w programie nauczania na kolejny rok szkolny.

The final twist came at Valencia, where Rossi did what nobody expected.
Ostatni zwrot nastąpił w Walencji, gdy Rossi zrobił coś nieoczekiwanego. Wyścig 17 z 17

You are interested in my relationship with Nino Valencia.
Jesteś zainteresowany moimi relacjami z Nino Valencią.

You can't get them in Valencia.
Nie kupisz ich przeciez w Walencji.

It comes from our vineyards in Spain, Valencia.
Pochodzi z winnic w Hiszpanii. Z Walencji.

Is that the custom in Valencia?
Taki mają zwyczaj w Walencji?

Just about hooked away by Valencia.
Tylko około haczykowaty daleko przez Walencję.

Once we take Valencia, then let Ben Yusuf try.
Kiedyś weźmiemy Valencię niech Ben Jusuf próbuje.

I was living in Valencia.
Mieszkałem w Walencji.

They tend to be feisty, these encounters between Real Madrid and Valencia.
Oni mają skłonnością do bycia feisty, tych spotkań między Prawdziwym Madrytem i Walencją.

In each of these three cases, the constituent has spent his or her life savings on the purchase of a house and land in Valencia.
W każdym z tych trzech przypadków wyborcy wydali oszczędności życia na zakup domu i ziemi w Walencji.

Been to Valencia?
Byłeś w Walencji?

I'm your paella chef from Valencia.
Jestem mistrzynią paelli z Walencji.

He's not from Valencia.
On nie jest z Walencji.

These TV repeaters allow the reception of Catalan television in the Valencia region.
Przedmiotowe instalacje umożliwiają odbiór telewizji katalońskiej w regionie Walencji.

His Royal Highness, the Prince of Valencia!
Jego królewska wysokość, książę Walencji.

In Spain this summer, in fact, we had several large fires in Valencia and the Canary Islands in particular.
W Hiszpanii mieliśmy tego lata kilka dużych pożarów, w szczególności w Walencji i na Wyspach Kanaryjskich.

It is also echoed in the advance information on the Intergovernmental Panel on Climate Change meeting in Valencia this week.
Ich echem jest podana z wyprzedzeniem informacja o spotkaniu Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu w Walencji w tym tygodniu.

I'm Lieutenant Pérez Valencia. The rebel army... ...is not what you have imagined.
Jestem porucznik Perez Calencia. Armia buntowników nie jest taka, jak sobie wyobrażaliście.

Critically, I believe consumers will have the same rights whether they are buying in Varna on the Black Sea or Valencia on the Costa Blanca.
Uważam, że decydujące znaczenie ma to, że konsumenci będą mieli takie same prawa, niezależnie od tego czy dokonują zakupu w Warnie nad Morzem Czarnym, czy w Walencji na Costa Blanca.

Mr President, last month, the Catalan Public Television channel (TV3) was shut down in Valencia by the regional Valencian government.
Panie Przewodniczący! W zeszłym miesiącu kanał Publicznej Telewizji Katalońskiej (TV3) został zamknięty w Walencji przez regionalny rząd walencki.

One example that illustrates this is the recent agreement between Ford and the General Workers' Union in the Valencia factory, which will allow new investment for modernisation and for the production of new models.
Jednym z przykładów zastosowania takiego podejścia jest zawarty ostatnio pomiędzy koncernem Ford a związkiem zawodowym w fabryce w Walencji układ umożliwiający realizację nowych inwestycji w modernizację i produkcję nowych modeli.

It is your obligation to ensure adherence to agreements, but it is also your obligation to defend the interests of growers in the Canary Islands, Murcia, Valencia, and Andalusia.
Państwa obowiązkiem jest dopilnowanie, aby przestrzegano warunków umowy, ale ciąży na Państwu również obowiązek ochrony interesu hodowców na Wyspach Kanaryjskich, w Murcji, Walencji i Andaluzji.

Europe is too small to regulate fisheries resources, and, from Peru to Japan, Moscow to Dakar, Ireland and Valencia, we are going to need regulations on the global shared ownership of fisheries resources.
Europa jest zbyt mała, aby uregulować kwestię zasobów rybnych i będziemy potrzebowali regulacji w sprawie wspólnego prawa własności do zasobów rybnych w wymiarze globalnym, od Peru do Japonii, od Moskwy do Dakaru, od Irlandii po Walencję.

I am very glad that the AVE is on its way but this is not a party-political issue, it was the PP that changed the route and I now think that it should be changed once again to run along Valencia Street.
Jestem bardzo zadowolona, że projekt AVE jest realizowany, ale nie jest to kwestia partii politycznej, to PP zmieniła trasę i teraz uważam, że należy ją ponownie zmienić, aby biegła ona wzdłuż ulicy Valencia.