Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) mężny, bohaterski, dzielny, dziarski;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj dzielny, mężny, odważny

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

bohaterski, dzielny, mężny, odważny

Nowoczesny słownik angielsko-polski

śmiały

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

adj dzielny

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

DZIELNY

MĘŻNY

ODWAŻNY

CHROBRY

BITNY

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

adj. dzielny; waleczny

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Behold, their valiant ones cry without; the ambassadors of peace weep bitterly.
Oto mocarze ich wołają na dworze, posłowie pokoju gorzko płaczą.

Jesus Army

And Meshelemiah had sons and brethren, valiant men, eighteen.
A z Meselemijaszowych synów i braci, mężów mocnych, ośmnaście.

Jesus Army

The right hand of Jehovah is exalted: The right hand of Jehovah doeth valiantly.
Prawica Pańska wywyższyła się; prawica Pańska dokazała mocy.

Jesus Army

Through God we shall do valiantly: For he it is that will tread down our adversaries.
Dajże nam pomoc z ucisku; albowiem omylna jest pomoc ludzka.

Jesus Army

All the sons of Perez that dwelt in Jerusalem were four hundred threescore and eight valiant men.
Wszystkich synów Faresowych, mieszkających w Jeruzalemie, cztery sta sześćdziesiąt i ośm mężów dużych.

Jesus Army

Initially the valiant model of a medieval knight, everything changes when Arthas picks up a cursed sword and begins to perpetrate a steadily more sinister series of atrocities (think dead peasants), culminating in killing his own father.

www.guardian.co.uk

There is much more: a boob job, nude shots for Playboy in which she was done up like Crocodile Dundee, and her valiant efforts to pretend Kylie's success has never been an issue: "The truth of the matter is that I never felt like I was competing with my sister.

www.guardian.co.uk

"Today, Qana is a living evidence of the valiant resistance and of the Israeli enemy's criminal mentality.

www.guardian.co.uk

To the valiant men and women who've helped save our people.
Do dzielnych mężczyzn i kobiet którzy pomogli uratować naszych ludzi,

I think the valiant captain might still be of some use to us.
Myślę, że dzielny kapitan może się jeszcze przydać.

Is it true what you said about Valiant using magic?
Czy to prawda, co mówią, że Valiant używa magii?

My father too was handsome, and the most valiant of them all.
Mój ojciec również był przystojny, i najmężniejszy ze wszystkich.

His is the voice charging you to be valiant and brave.
To jego głos mówi wam, aby być dzielnym i odważnym.

Tell himher that their father was a very valiant man.
Powiedz mu, że jego ojciec był bardzo dzielnym człowiekiem.

So from now on I entrust this duty to our valiant general.
W ten sposób, od tej chwili zostawiam to w rękach naszego dzielnego generała.

Look, Valiant, we got a reliable tip-off the rabbit was here.
Widzisz, Valiant, dostaliśmy cynk, że królik jest tutaj.

Valiant's going to fight Arthur in the final.
Valiant będzie walczył z Arturem w finałowej walce.

Valiant was just picking it up for you.
Valiant zbiera go dla pana.

I hope, you're not disappointed Valiant isn't escorting you?
Mam nadzieję, że nie jesteś rozczarowana, że to nie Valiant ci towarzyszy?

In the year 1123, men were valiant.
W roku 1123, ludzie byli pełni odwagi.

The late Emperor was a wise and valiant man
Były Cesarz był mądrym i mężnym człowiekiem.

Sire Valiant, you think you stand a chance of defeating my son?
Sir Valiant, sądzisz, że masz szansę pokonać mojego syna?

Don't fight Valiant in the final tomorrow.
Nie walcz jutro z Valiantem w finałowej walce.

You wouldn't have any idea where the rabbit might be, Mr. Valiant?
Panie Valiant, czy pan wie gdzie królik mógł się ukryć?

As he was valiant, I honor him.
Ponieważ on był dzielny, zaszczycam go.

That island of England breeds very valiant creatures.
Ta wyspa angielska rodzi bardzo dzielne stworzenia.

He will confirm Valiant is using magic.
Poświadczy, że Valiant używa magii.

I believe Knight Valiant is using a magic shield to cheat in the tournament.
Sądzę, że rycerz Valiant używa magicznej tarczy, by oszukiwać podczas turnieju.

No, it was a valiant effort.
Tak, to był odważny wyczyn.

On the rainbow bridge our ancestors' spirits await the reunion with your valiant soul.
Na Tęczowym Moście Duchy naszych przodków oczekują spotkania z Twoja mężną duszą.

The only fact we have for sure is that the S.S. Valiant was destroyed.
Jedyny fakt, jaki znamy na pewno, jest taki, że S.S. Valiant uległ zniszczeniu.

What are you gonna do to me, Valiant?
Co chcesz ze mną zrobić, Valiant?

Have you seen Valiant use magic?
Czy widziałeś jak Valiant używa magii?

They all seem rather impressed by Knight Valiant.
Wygląda, że rycerz Valiant wywarł na nich wrażenie.

If we can cure Ewan, he could tell the King Valiant was using magic.
Jeśli moglibyśmy wyleczyć Ewana, to mógłby powiedzieć królowi, że rycerz Valiant używa magii.

I so hope Knight Valiant wins the tournament.
Głęboko pragnę, by rycerz Valiant wygrał turniej.

Bali, I'm sure you're valiant, but I'll manage alone.
Bali, Jestem pewien że jesteś dzielni, ale poradzę sobie sam.

He's a valiant and courageous warrior.
Jest dzielnym i odważnym wojownikiem.

After all this time and trouble and Mr. Stroud's valiant efforts.
Po takim czasie, tylu kłopotach i wielkim wysiłku pana Strouda...

Valiant wouldn't dare use magic in Camelot.
Valiant nie ważyłby się użyć magii w Camelot.

And to his valiant helpers.
I za jego dzielnych pomocników.

My valiant sword stands ever ready
Mój mężny miecz zawsze jest gotów

Valiant pigeon, reporting for duty, sir.
Gołąb Valiant melduje się na służbę Sir!

Knight Valiant of the Western Isles, my lord.
Rycerz Valiant z Wysp Zachodnich, panie.

Your great sacrifice... your valiant death... will stir the hearts of our people.
Twoje poświęcenie... twoja śmierć... pokrzepią serca naszego ludu.

I'm very valiant.
Jestem bardzo dzielny.

Honey begins when our valiant Pollen Jocks bring the nectar to the hive.
Miodek zaczyna się wtedy, kiedy nasi dzielni zbieracze dostarczą nektar do ula.

Mrs. Yang, your son is valiant.
Pani Yang, twój syn jest odważny.

Valiant, maybe you and I could...
Valiant może Ty i ja moglibyśmy..

It turns out the valiant Max Felder boasted of his feat to his fiancee.
Wychodzi na to, że odważny Max Felder uciekł do swej narzeczonej.

Doom grabbed your wife and Valiant... and took 'em to the Acme factory.
Doom porwał Twoją żonę i Valianta do fabryki Acme'go.

You, his valiant wife, who with Slavko, helmed between Scyila and Charybdis...
Ty, jego dzielna żono, która ze Slavko, żeglowałaś pomiędzy Scyllą a Charybdis...

Valiant of you. ill-advised, but valiant.
Bardzo dzielnie. Niemądrze, ale dzielnie.

I'il catch the rabbit, Mr, Valiant,
Schwytam królika, panie Valiant,

He also referred to the valiant work of Mr Erik Soldheim, from Norway, whom I met 10 days ago in Oslo.
Odniósł się on także do odważnego działania pana Erika Soldheima z Norwegii, którego poznałem przed 10 dniami w Oslo.

Mr President, the Irish Government has managed to spin a successful story detailing its valiant efforts to defend the rights of the Irish electorate at the recent European Council summit.
Panie przewodniczący! Rząd irlandzki zdołał wysnuć udaną opowieść, wyszczególniając swoje bohaterskie czyny w obronie praw elektoratu irlandzkiego podczas ostatniego szczytu Rady Europejskiej.

on behalf of the ECR Group. - Madam President, firstly, I would like to congratulate Ms Lulling on this report: she made a valiant effort.
w imieniu grupy ECR. - Pani przewodnicząca! Po pierwsze, chciałabym pogratulować pani poseł Lulling tego raportu: dokonała wielkiego dzieła.

It seems that the one Head of State holding out against it, the valiant President Václav Klaus of the Czech Republic, will be browbeaten into giving his consent shortly.
Wygląda na to, że jedyny z szefów państw, który nadal mu się sprzeciwia, prezydent Czech Václav Klaus, zostanie wkrótce zmuszony do jego przyjęcia.