Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) ważny; słuszny, zasadny, uzasadniony; wiążący, obowiązujący; matematyka formalnie poprawny, będący podstawieniem tautologii;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj
1.
(sound) przekonywujący
~ objections uzasadnione obiekcje
~ reasons przekonywujące powody.
2.
(leg) uzasadniony
a ~ claim uzasadnione żądanie.
3.
ważny, obowiązujący
a ticket ~ for two days bilet ważny przez dwa dni

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

ważny, obowiązujący, wiążący, przekonywujący, przekonujący, niezbity

Nowoczesny słownik angielsko-polski

prawomocny

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

1. ważny 2. uzasadniony ~ claim uzasadnione roszczenie ~ for two months ważny przez dwa miesiące

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

adj.
1. ważny
2. uzasadniony, słuszny
3. prawomocny valid argument ważny argument valid ballot papers głosy ważne valid claim uzasadnione roszczenie valid contract kontrakt mający moc prawną valid decision prawomocne orzeczenie valid defence obrona przekonywująca valid executory document prawomocny dokument egzekucyjny valid in law mający moc prawnąvalid sentence prawomocny wyrok valid will wola wyrażona przed śmiercią legally valid prawnie obowiązujący special form required for a transaction to be valid forma szczególna dla wywołania skutków prawnych to become final and valid uprawomacniać się to be valid być w mocy

Słownik polityki i dyplomacji angielsko-polski

mający moc obowiązującą, aktualny

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

słuszny, niejasność f, mający moc prawną, mający moc obowiązującą, uzasadniony

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj ważny
mający prawne (naukowe) pod-stawy

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PRZEKONYWAJĄCY (O ARGUMENCIE)

UZASADNIONY

SŁUSZNY

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

ważny
uzasadniony

Wordnet angielsko-polski

(still legally acceptable
"the license is still valid")
ważny

Słownik internautów

ważny

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda

adj. ważnyobowiązujący

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

obowiązujący, prawomocny, ważny (prawomocny), wiążący
legally valid: prawnie obowiązujący, prawomocny
special form required for a transaction to be valid: forma szczególna dla wywołania skutków prawnych
valid approval: prawomocne zatwierdzenie
valid argument: poważny argument
valid at the moment of performance: ważny z chwilą wykonania
valid ballot papers: głosy ważne
valid contract: ważna umowa
valid decision: prawomocne orzeczenie
valid defence: obrona przekonywająca
valid executory document: prawomocny dokument egzekucyjny
valid in law: mający moc prawną
valid sentence: wyrok prawomocny
valid will: wola wyrażona przed śmiercią
to become valid: stawać się prawomocnym
to become final and valid: uprawomocnić się
to be valid: być w mocy, pod rygorem nieważności

Słownik audio-video Montevideo

ważny, doniosły, posiadający duże znaczenie

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

istotny

poprawny

przekonujący

zdrowy

Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

aktualny

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

adj. obowiązujący
ważny
~, legally - prawomocny

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Significance: the basic principle of the dowel is still just as valid today.
Znaczenie: Podstawowa zasada działania kołka pozostała niezmieniona do dziś.

Goethe Institut

How can the suspicion of the will to commit a terrorist act be deemed valid?
Jak podejrzenie woli dokonania aktu terrorystycznego może być uznane za zasadne?

statmt.org

In addition to their own valid passport or ID card, all children travelling:
Oprócz swojego paszportu lub dowodu tożsamości każde dziecko, które podróżuje:

europa.eu

The validity of declarations of support will be gauged by the Member States.
Ważność deklaracji poparcia będzie weryfikowana przez państwa członkowskie.

statmt.org

This seven-night break with Holiday Giant at the four-star Calheta Beach hotel is valid for April and May and includes flights from Gatwick or Stansted, plus all-inclusive accommodation.

www.guardian.co.uk

Thousands of protesters - some dressed as hobbits - took to the streets on Monday to convince the studio that New Zealand was the only valid location for the two-part series.

www.guardian.co.uk

uk), valid for up to one month throughout 29 European countries.

www.guardian.co.uk

uk), valid for up to one month throughout 29 European countries.

www.guardian.co.uk

But I don't have a valid reason to stay with you either.
Ale nie mam też powodu by być z tobą dłużej.

And I believe this approach is not only valid in art.
Wierzę też, że pogląd ten nie odnosi się jedynie do sztuki.

They are still just as valid today and the best response to them is a united Europe.
Ten głos jest dziś wciąż tak samo aktualny, a najlepszą odpowiedzią na niego jest zjednoczona Europa.

Jack, you make it sound like there's no valid reason for me to go.
Jack, w twoich ustach brzmi to tak, jakbym nie miała uzasadnionego powodu do wyjazdu.

But if I marry you, the offer is still valid.
Ale jeśli ożenię się z tobą, oferta jest nadal aktualna?

Do I not provide a valid and worthwhile public service?
Czyż nie dostarczam ważnej i cennej usługi? Tak.

That's a valid question, and one we'd like the answer to.
To dobre pytanie i także szukamy na nie odpowiedzi.

I am afraid that such an assessment is no longer valid.
Obawiam się, że taka ocena nie jest już uprawniona.

It is valid for a maximum stay of three months within a six month period.
Jest ono ważne w przypadku wyjazdów na najdłużej trzy miesiące w okresie sześciu miesięcy.

For many valid reasons, we have had to emphasise the cause of women.
Z wielu ważnych przyczyn musieliśmy podkreślić sprawę kobiet.

This, of course, is a commitment that it still valid.
To zobowiązanie jest oczywiście nadal aktualne.

In view of the economic downturn, the strategy is still valid.
W związku z recesją gospodarczą strategia jest w dalszym ciągu ważna.

A lot of valid remarks have already been made in this respect.
W tym zakresie padło tu już wiele istotnych uwag.

Do you have some valid reasons for wanting a divorce?
Ma pan jakieś uzasadnione powody do żądania rozwodu?

Your immigration permit through this company is no longer valid.
Wasze pozwolenia na pracę w firmie zostały unieważnione.

And yeah, maybe there's some mysterious yet valid explanation for what I saw.
I może jest jakieś tajemnicze, ale prawdziwe, wyjaśnienie tego, co widziałam.

All desires are valid to a man with a full purse.
Wszystkie żądze są słuszne dla mężczyzny z pełną sakiewką.

Some of the lessons it teaches us are still valid today.
Niektóre z zawartych w niej lekcji pozostają aktualne do dziś.

The blue parking permits will not be valid at all on Saturday.
Niebieskie zezwolenia parkingowe nie będą ważne w sobotę.

It should be obvious why this analogy is not valid.
Powinno być oczywiste, czemu taka analogia nie może mieć zastosowania.

European exceptions, like private or educational use, will also remain valid.
Wyjątki europejskie, jak użytek prywatny lub zastosowanie edukacyjne, również zachowają swoją ważność.

I have heard valid and important arguments from both sides of the chamber.
Usłyszałem słuszne i ważne argumenty z obydwu stron Izby.

Of course this is also very valid for marine and maritime research.
Jak najbardziej dotyczy to oczywiście badań morskich.

Indeed, this is an important and most valid point.
To faktycznie istotna i słuszna uwaga.

As a Valid, he suffered under the burden of perfection.
Jako Doskonały, uginał się jedynie pod ciężarem doskonałości.

The only valid excuse for absence is your own funeral.
Jedyną wymówką jest własny pogrzeb.

Take an early pension, your license to practice medicine Will no longer be valid.
Weźmiesz wcześniejszą pensję, a twoja licencja medyczna nie będzie już ważna.

All this is valid when we talk about this problem.
Wszystko to jest istotne z punktu widzenia tego problemu.

Quite the reverse: we must ensure that it remains valid.
Wręcz przeciwnie: musimy zapewnić, że on nadal obowiązuje.

The report contains a set of guidelines that we consider to be valid and fair.
Sprawozdanie zawiera szereg wytycznych, które uważamy za ważne i sprawiedliwe.

See, if they have a valid passport, that equals no job.
Widzisz, jeśli mają ważny paszport, to nie ma pracy.

There's not just one valid identity, but several compatible identities.
Nie ma tylko jednej pasującej identyfikacji, ale kilka kompatybilnych identyfikacji.

It does not recognise testimony obtained in this way as valid.
Nie uznaje tak wydobywanych zeznań za ważne.

Nonetheless customers were told they needed a valid ticket to board the train.
Niemniej jednak konsumentom mówiono, że muszą oni mieć w pociągu ważny bilet na pokładzie.

On the Parliament's initiative, these rights will be valid from the first day of their employment.
Dzięki inicjatywie Parlamentu te prawa będą im przysługiwać już od pierwszego dnia zatrudnienia.

No marriage other than a Christian marriage is considered valid.
Żadne małżeństwo poza chrześcijańskim nie jest uznawane za ważne.

This promise is valid for each one of us.
Ta obietnica ważna jest dla każdego z nas.

Knowledge is only valid when it's based on morality.
Poznanie jest tylko wtedy prawdziwe, kiedy opiera się na moralności.

I hope that when these current regulations cease to be valid, better ones will replace them.
Mam nadzieję, że obecne rozporządzenia zostaną zastąpione lepszymi, kiedy już utracą ważność.

I have heard here in this House several ideas that are altogether valid and respectable, which we must study.
Usłyszałem w tej Izbie kilka ważnych i zacnych pomysłów, nad którymi musimy się zastanowić.

It is just because we make very valid points and we take our jobs seriously.
Chodzi o to, że poruszamy bardzo istotne kwestie i poważnie podchodzimy do naszych zadań.

Right now any formulation can be valid for them.
Dla nich teraz każde wyrażenie ma sens.

By law, the decisions made by only one parent aren't valid.
Zgodnie z prawem, decyzje podjęte przez jednego rodzica są nieważne.

I've reached conclusions about penology, and a couple of them may be valid.
Mam konkluzje o karaniu i kilka może być ważnych.

It's a single exit cover, valid for today only.
To jest pojedyncza przepustka na wyjazd, ważna tylko dzisiaj.

This report is a valid attempt at defining the key problems and possible solutions for Afghanistan.
Przedmiotowe sprawozdanie jest istotną próbą zdefiniowania podstawowych problemów, z jakimi zmaga się Afganistan, i przedstawienia możliwych dla nich rozwiązań.

Agreements like this are only meaningful if they offer legal protection to people without valid documents.
Podobne ustalenia są ważne jedynie wtedy, gdy oferują ochronę prawną ludziom nie posiadającym ważnych dokumentów.

This is especially valid for services where there can be most added value for both partners.
Dotyczy to w szczególności usług mogących przynieść obydwu stronom największą wartość dodaną.

This time, a lease renewal notice that is valid for five years has been sent to the population.
Tym razem obywatelom wysłano informację o opłatach za przedłużenie najmu, które obowiązują przez 5 lat.

We use interrogation as the only valid police method against clandestine activity.
Stosujemy przesłuchanie, jako jedyną dopuszczalną metodę policyjną, przeciw tajnej organizacji.