Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) potwierdzać zasadność, potwierdzać ważność, nadawać ważność, uzasadniać, atestować, uprawomocniać, zatwierdzać, ratyfikować;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

potwierdzać, uprawomocniać, zatwierdzać, ratyfikować

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r


1. potwierdzać, poświadczać
2. uprawomacniać to ~ by the bank potwierdzać przez bank

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

vt 1. potwierdzać, poświadczać, uzasadniać 2. nadawać ważność, uprawomacniać to validate a concluson uzasadniać wniosekto validate a document potwierdzać dokumentto validate by the bank potwierdzać przez bank

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

vt potwierdzać
nadawać ważność
uzasadniać
komp. atestować

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

RATYFIKOWAĆ

Słownik internautów

legalizować, uprawomocniać, walidować

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

nadawać moc prawną, ratyfikować, uprawomocnić
to validate sth: nadać czemuś moc

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

sprawdzić

walidować

zatwierdzać

Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

uprawomocniać

Słownik techniczny angielsko-polski

1. stwierdzać ważność, stwierdzać zgodność z normą
2. nadawać ważność

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

We do not believe that it is enough simply to validate the practices of Member States.
Nie uważamy, że wystarczy zwyczajnie dokonać walidacji praktyk stosowanych przez państwa członkowskie.

statmt.org

You're not a nobody simply because I validate your existence.
Nie jesteś nikim zwyczajnie dlatego, że ja uznaję twoje istnieje.

Which would validate your theory on their quest for water.
To by potwierdzało twoją teorię, że szukają wody.

And that way, it'll validate all the advice you give them.
W ten sposób to potwierdzi wszystkie rady, jakie im dajesz.

Validate Mommy, kids, because she's incapable of doing it herself.
Doceńcie mamusię, dzieci, bo sama nie jest w stanie.

We do not believe that it is enough simply to validate the practices of Member States.
Nie uważamy, że wystarczy zwyczajnie dokonać walidacji praktyk stosowanych przez państwa członkowskie.

I get his and you validate the procedure.
Wezmę jego a ty zatwierdzisz procedurę.

For example, I would like to point out that the costs involved in having a notary validate the signatures must be reasonable.
Chciałabym między innymi podkreślić, że koszty związane z notarialnym uwierzytelnieniem podpisów muszą być rozsądne.

I don't want to validate his ridiculous theory.
Nie chcę zatwierdzać jego idiotycznej teorii.

Appeal to shared experience, validate his emotional reality.
Odwołajcie się do wspólnych doświadczeń, potwierdźcie jego emocjonalną rzeczywistość.

And I don't have to see Queens Boulevard to validate you, my friend.
Ja nie muszę oglądać Queens Boulevard żeby cię sprawdzić.

Okay, you can be there to validate.
Możecie tam być, żeby potwierdzić.

To validate yourself, to feel wanted?
Aby potwierdzić siebie, poczuć pożądanie?

Sick people should not have to go to court in order to validate their rights and to get unjustified requirements for prior authorisation overruled.
Ludzie chorzy nie powinni być zmuszani do zwracania się do sądu w celu egzekwowania swoich praw i unieważniania nieuzasadnionego wymogu uprzedniej zgody.

Let me validate your parking.
Pozwól mi zarezerwować ci parking.

Validate my feelings. Your taste!
Zrozum moje uczucia. Gdzie ty masz głowę!

As a result, the quality of the statistics on the excessive deficit procedure has greatly improved already, and in the latest round, Eurostat could validate the data for Greece.
W efekcie jakość statystyk związanych z procedurą nadmiernego deficytu już bardzo się poprawiła i za ostatnim razem Eurostat mógł zatwierdzić dane dla Grecji.

By this proclamation, I validate his marriage to Portia Charney... ...and acknowledge his humanity.
Niniejszym, uznaję za ważny jego ślub z Portią Charney... i stwierdzam, że jest człowiekiem.

We refuse to validate the visa waiver requested for Serbia, Macedonia, Montenegro, Albania, and Bosnia and Herzegovina.
Odmawiamy zatwierdzenia zniesienia wiz dla Serbii, Macedonii, Czarnogóry, Albanii oraz Bośni i Hercegowiny.

Once again, Parliament has been asked to validate payment of aid from the European Globalisation Adjustment Fund to employees made redundant as a result of the crisis or relocations.
Po raz kolejny Parlament został poproszony o zatwierdzenie wypłaty środków z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji dla pracowników zwalnianych w wyniku kryzysu lub przenoszenia produkcji.

I am appealing for support for the sovereignty and territorial integrity of Georgia, and I am calling on the Russian authorities to end the escalation of this conflict and to validate the military actions taken.
Apeluję o poparcie dla suwerenności i integralności terytorialnej Gruzji i wzywam władze Rosji do zakończenia eskalacji tego konfliktu oraz do weryfikacji podjętych działań militarnych.