Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) wiarygodność, ważność, zasadność, słuszność; matematyka moc prawna dokumentu; termin ważności; poprawność formalna;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C zasadność
wiarygodność
prawdziwość
the ~ of his argument zasadność jego argumentu

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

ważność (dokumentu) , moc prawna, słuszność

Nowoczesny słownik angielsko-polski

prawomocność

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

1. zasadność 2. prawomocność~ date data ważności~ of a letter of credit ważność akredytywy przyrzeczonej ~ of law prawomocność~ period okres ważnościto prolong ~ of a letter of credit prolongować akredytywę

Słownik architektury angielsko-polski

obowiązywanie n, okres ważności, termin ważności, termin ważności

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n
1. ważność, prawomocność
2. słuszność, zasadnośćvalidity in law prawomocnośćvalidity of a will ważność testamentu validity of an argument ważność argumentu validity of proofs ważność dowodów validity of the promised contract ważność umowy przyrzeczonej validity period okres ważnościascertainment of validity stwierdzenie prawomocności judgment possessing validity in law powaga rzeczy osądzonej legal validity moc prawnato challenge the validity of a document kwestionować ważność dokumentu

Słownik biznesmena angielsko-polski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

moc prawna, termin ważności

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

1. ważność f, moc n 2. słuszność f, zasadność f

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s ważność
moc prawna

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n ważność (moc prawna)
zasadność

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SŁUSZNOŚĆ

Wordnet angielsko-polski

(the quality of being valid and rigorous)
celność, zręczność, udaność
synonim: cogency
synonim: rigor
synonim: rigour

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

[ [(pl] ] . [ [validities)] ] ważność

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda

ważność~, licence ważność zezwolenia~, timeless ważność bezterminowa

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

moc (prawomocność, ważność), ważność (prawomocność)
ascertainment of validity: stwierdzenie prawomocności
judg (e) ment possessing validity in law: powaga rzeczy osądzonej
legal validity: moc prawna, prawomocność
to challenge the validity of a document: kwestionować ważność dokumentu
validity in law: moc prawna, prawomocność
validity of an argument: ważność argumentu
validity of a legal transaction: ważność czynności prawnej
validity of the promised contract: ważność umowy przyrzeczonej
validity of proofs: ważność dowodów
validity of a will: ważność testamentu

Słownik audio-video Montevideo

ważność, legalność, moc obowią-zująca, moc prawna, termin ważności
słuszność

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

prawdziwość

zasadność

Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

ważność

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

ważność
~, decision - ważność decyzji
~, legal prawomocność
~, licence ważność zezwolenia
~, permit ważność pozwolenia
~, timeless ważność bezterminowa

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

I therefore welcome the Commission's proposal to extend the period of validity.
Dlatego cieszy mnie wniosek Komisji o przedłużenie terminu obowiązywania rozporządzenia.

statmt.org

We will not grant validity to any competition arguments that have been put forward.
Nie uznamy za wiarygodne żadnych przedstawionych tutaj argumentów dotyczących konkurencji.

statmt.org

Nonetheless, voices are being raised questioning the validity of the document.
Ale pojawiają się też głosy zaprzeczające wartości dokumentu.

statmt.org

The Rules of Procedure of the European Parliament contain provisions of primarily long-term validity.
Regulamin Parlamentu Europejskiego zawiera głównie długoterminowe postanowienia.

statmt.org

For six years, this Directive has been blocked in the Council by arguments of widely varying validity.
Przez sześć lat dyrektywa była blokowana przez Radę z mniej lub bardziej zasadnych powodów.

statmt.org

We believe that our estimates of ages at menopause based on AMH levels are of sufficient validity to guide medical practitioners in their day-to-day practice, so that they can help women with their family planning.

www.guardian.co.uk

Guandique never confessed to police - in fact, he passed a lie detector test denying involvement in Levy's disappearance, though prosecutors now question the validity of that test.

www.guardian.co.uk

The match ended in controversy, with Confucius having to be protected from the German skipper Georg Hegel, defender Immanuel Kant and substitute Karl Marx as they disputed the validity of the late goal.

www.guardian.co.uk

To do so, however, would be a disservice to Computers and Blues, which, after all, not only features tunes seemingly fashioned with festival audiences in mind, such as "Soldiers" (even if Skinner questions the validity of these communal epiphanies in the lyrics), but also the likes of the closing track "Lock the Locks".

www.guardian.co.uk

The fact that it has no validity is quite a different issue.
Brak jego ważności jest tu całkiem inną kwestią.

Originally, but I could see the validity of the idea from the start.
Początkowo, ale mogłem zobaczyć słuszność pomysłu od początku.

Therefore, there is some validity of theme, in that area.
Z powyższego wynika, że istnieje pewna wartość w temacie.

This court has been convened to try the validity of that marriage.
Ten sąd został zwołany w celu ustalenia ważności mojego małżeństwa.

But if your son has changed his mind, that would nullify their validity.
Ale jeśli pański syn się rozmyślił, to by anulowało ich ważność.

We will not grant validity to any competition arguments that have been put forward.
Nie uznamy za wiarygodne żadnych przedstawionych tutaj argumentów dotyczących konkurencji.

They should have a period of validity of no more than one year.
Okres ważności wiz długoterminowych nie może przekraczać jednego roku.

I therefore welcome the Commission's proposal to extend the period of validity.
Dlatego cieszy mnie wniosek Komisji o przedłużenie terminu obowiązywania rozporządzenia.

What gives you the right to check its validity you little shit?
Kto dał ci pozwolenie... by sprawdzać ważność tych dokumentów?

Until there is real consensus in the scientific community about the validity of this claim, we must not allow it.
Dopóki społeczność naukowa nie osiągnie rzeczywiście konsensusu co do zasadności tego oświadczenia, nie można na nie zezwolić.

Nonetheless, voices are being raised questioning the validity of the document.
Ale pojawiają się też głosy zaprzeczające wartości dokumentu.

Our own program, testing the validity of psychic combat.
Nasze własne badania walki psychicznej.

I agree that the validity of the exemption provisions should be extended to 31 December 2015.
Zgadzam się, że obowiązywanie przepisów dotyczących zwolnienia powinno zostać przedłużone do 31 grudnia 2015 r.

Are you questioning the validity of our work?
Powątpiewasz w słuszność naszą pracę ? Jamie, proszę...

I should have said clarity instead of validity.
Powinienem powiedzieć, jasność zamiast wartość.

Could better rules in future rule out any uncertainty about the validity of netting agreements?
Czy wprowadzenie w przyszłości lepszych przepisów mogłoby wykluczyć wszelkie wątpliwości co do ważności umów kompensacyjnych?

Parliament will be able to, if it wishes, cut short the validity of this provisional agreement.
Jeżeli Parlament będzie sobie tego życzył, będzie miał szansę skrócić okres obowiązywania tego porozumienia tymczasowego.

It's your job to follow directives... not question their validity.
Twoim zadaniem jest podążać za wytycznymi... a nie pytać o powody.

Bad news, they have some questions about the validity of Hal Hoover's existence.
Złe wieści są takie, że mają kilka pytań co do ważności egzystencji Hala Hoovera.

The examples referred to in paragraph 3 are of some validity here, indicating as they do that this effort brings results.
Wzorce, o których wspomina ustęp 3 są tu nie bez znaczenia, wskazują, że ten wysiłek daje rezultaty.

The Health Check will now confirm the validity of this twofold objective.
Planowana ocena stanu potwierdzi ważność tego dwuwymiarowego celu.

I was glad to hear, therefore, that a Commission official yesterday questioned the validity of this allocation procedure.
Z tego powodu z radością przyjąłem fakt, że wczoraj Komisja oficjalnie zakwestionowała ważność procedury przyznawania tych dotacji.

We share Parliament's view that the quality and validity of the initiative are of vital importance.
Podzielamy opinię Parlamentu, że jakość i aktualny charakter tej inicjatywy są ogromnej wagi.

Are you saying there's absolutely no validity to...
Więc mówi pan ze absolutnie brak ważności...

To give a few examples, the proposal shortens the period of validity for long-stay visas.
Do przykładowych zmian wprowadzonych we wniosku należy skrócenie okresu ważności wiz długoterminowych.

With this system, more and more personal data can be gathered together, and for reasons of which the validity is subject to interpretation.
System ten umożliwia gromadzenie coraz większej ilości danych osobowych i to z powodów, których zasadność zależy od interpretacji.

Recognition of Israel's need for security and the validity of agreements with neighbouring countries are important cornerstones.
Uznanie izraelskiej potrzeby bezpieczeństwa oraz ważności umów z sąsiednimi krajami to ważne kamienie węgielne.

For six years, this Directive has been blocked in the Council by arguments of widely varying validity.
Przez sześć lat dyrektywa była blokowana przez Radę z mniej lub bardziej zasadnych powodów.

The validity of declarations of support will be gauged by the Member States.
Ważność deklaracji poparcia będzie weryfikowana przez państwa członkowskie.

Pending the entry into force of these new legislative instruments, it is necessary to update the validity of Regulation 1408/71.
W oczekiwaniu na wejście w życie tych nowych instrumentów legislacyjnych konieczne jest uaktualnienie rozporządzenia nr 1408/71.

Dispute as to the validity of the mandate of a Member: see Minutes
Spór dotyczący ważności mandatu posła do Parlamentu Europejskiego: patrz protokół

Restating their validity is not enough.
Ponowna afirmacja tych wartości i zasad nie wystarczy.

I voted in favour of this proposal, which is aimed at extending the validity of these measures until 31 December 2015.
Głosowałam za przyjęciem przedmiotowego wniosku, który ma na celu przedłużenie obowiązywania tych środków do dnia 31 grudnia 2015 r.

Will you deferyour motion to allow a commission... to explore the validity ofyour accusations?
Czy zechcesz odroczyć swe wystąpienie, tak by komisja mogła... ...zbadać zasadność twych oskarżeń?

Thirdly, the rules relating to the period of validity of explicit consent are clarified.
Po trzecie przepisy dotyczące terminu ważności wyraźnej zgody zostały uściślone.

The report contained very minor improvements compared with the present agreement, but also retrograde elements such as an extension of the period of validity.
Sprawozdanie zawiera niewielkie ulepszenia w stosunku do obecnej umowy, ale jest również krokiem wstecz, jeśli chodzi na przykład o przedłużenie okresu ważności.

The authors of the resolution have shown that they are still entrenched in old ideologies that have now lost their validity.
Autorzy rezolucji pokazali, że są nadal zakorzenieni w starych ideologiach, które obecnie straciły już wiarygodność.

Principles whose validity is timeless and universal and which should therefore still apply in today's EU.
Zasady, których aktualność jest ponadczasowa i uniwersalna, i które powinny zatem mieć w dalszym ciągu zastosowanie w dzisiejszej UE.

I would like to respond to some of the speeches addressing the validity of the Lisbon Treaty.
Chcę odpowiedzieć kilku przedmówcom nawiązującym do ważności traktatu lizbońskiego.

Additionally, it does not even possess information on the basis of which it could question the validity of a reasoned court ruling.
Ponadto Rada nie posiada nawet informacji, na podstawie których mogłaby kwestionować słuszność odnośnego orzeczenia sądowego.

So I think my insights into Mr McLuhan have a great deal of validity.
Więc sądzę, że mój pogląd na pana McLuhana jest jak najbardziej trafny.

I also agree with the principle regarding the possibility of giving equal validity to electronic invoices and paper invoices.
Zgadzam się również z zasadą dotyczącą możliwości równego traktowania faktur elektronicznych i papierowych.

Reverend Haggis, I'm not attacking Mayor Burton's character or validity of your theory.
Wielebny Haggis, Nie jestem atakując charakteru Burmistrz Burtona lub poprawność teorii.

This means that from 2012 we must once again reflect on the continued validity of the European Globalisation Adjustment Fund.
Oznacza to, że w 2012 roku ponownie musimy rozważyć dalsze obowiązywanie europejskiego funduszu dostosowania do globalizacji.

It has no more validity than if a man envied a woman's... ...balloons.
to nie to, a więcej ważności, niż kiedy mężczyzna zazdrości kobiecie... ...balonów.

This is when it is a matter of defending the validity of a prior decision of Parliament before the Court.
Dzieje się tak, gdy sprawa dotyczy obrony legalności wcześniejszej decyzji Parlamentu przed Trybunałem.

This procedure and single permit will also facilitate permit validity checks, both for the administration and for employers.
Taka procedura, jak też jedno zezwolenie pozwolą usprawnić przebieg kontroli ważności zezwoleń, zarówno od strony administracji, jak i pracodawców.

Circumstances, I think, have demonstrated clearly that these were highly topical, valid themes and their validity is by no means limited to the first half of 2009.
Okoliczności, jak mi się zdaje, wyraźnie pokazały, że tematy te były tematami najwyższej wagi, istotnymi, a ich waga nie ogranicza się bynajmniej do pierwszej połowy 2009 roku.

Finally, I wish to stress the importance of a credit rating agency being registered by a competent authority and its validity throughout the whole EU.
Wreszcie chciałabym zwrócić uwagę na znaczenie rejestracji agencji ratingowej przez właściwy organ oraz jej prawomocności w całej UE.

It neither tackles nor alters its environmental protection objectives, and it makes no impact on its methodology or period of validity.
Nie dotyczy on ani nie zmienia jej celów w zakresie ochrony środowiska i nie ma żadnego wpływu na jej metodologię ani okres ważności.