Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) technika zawór, wentyl; muzyka wentyl, klapa; biologia zastawka; technika lampa elektronowa; biologia klapa (małża), muszla; biologia klapka;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (tech) zawór
zasuwa
klapa
wentyl
(anat) wentyl, zastawka
(mus, radio) lampa elektronowa
~ set radioodbiornik lampowy

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

zawór, lampa elektronowa, zastawka (w sercu)
safety ~ zawór bezpieczeństwa

Nowoczesny słownik angielsko-polski

zastawka (np. serca)

połówka łupiny

połówka muszli

lampa elektronowa

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

n 1. zawór, zasuwa 2. lampa elektronowa

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

zastawka f, wentyl m, zawór m, lampa elektroniczna

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

zastawka, wentyl, zawór, lampa elektroniczna

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s zawór, wentyl
elektr. lampa elektronowa

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n techn. zawór
klapa, wentyl
elektr. lampa elektronowa
anat. zastawka

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ZWROTNY

WENTYLOWY

ZASUWA

ZASUWKA

WENTYL

KLAPA

ZASTAWKA SERCA (ŻYLNA) [MED.]

Wordnet angielsko-polski


1. (device in a brass wind instrument for varying the length of the air column to alter the pitch of a tone)
wentyl, piston


2. (a structure in a hollow organ (like the heart) with a flap to insure one-way flow of fluid through it)
zastawka: :

3. (control consisting of a mechanical device for controlling the flow of a fluid)
zawór: :

Słownik internautów

zawór

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda

tech. zawór~, emergency zawór awaryjny~, safety zawór bezpieczeństwa~, shut-off zawór odcinający

Duży słownik chemiczny

kranik, zawór

Słownik audio-video Montevideo

zawór
radiowa lub telewizyjna lampa elektronowa

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

zastawka

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

tech. zawór
~, admission - zawór wlotowy
~, air - zawór powietrza
~, automated; ~, automatic - zawór automatyczny
~, automatic release - zawór samoczynny
~, ball - zawór kulowy
~, bleed - zawór upustowy
~, bottom - zawór denny
~, breathing - zawór oddechowy, zawór wdechowy (maski)
~, compressed air - zawór sprężonego powietrza
~, control - zawór kontrolny, zawór regulujący, zawór sterujący
~, cut off - zawór odcinający, zawór zamykający
~, delivery - zawór tłoczący
~, differential - zawór różnicowy
~, discharge - zawór upustowy
~, drain(ing) - zawór spustowy
~, exhalation; ~, exhaust - zawór wydechowy (maski)
~, extraction - zawór upustowy
~, flap - zawór klapowy
~, float - zawór pływakowy
~, gate - hydr. zasuwa
~, hydraulic - zawór hydrauliczny
~, inhalation - zawór wdechowy (maski)
~, injection - zawór wtryskowy
~, inlet - zawór dolotowy (skafandra nurka), zawór wlotowy
~, leaking - zawór nieszczelny, zawór cieknący
~, needle - zawór igłowy
~, non return - zawór zwrotny
~, outlet - zawór wylotowy
~, overflow - zawór przelewowy
~, oxygen flow - zawór dopływu tlenu
~, oxygen mask - zawór maski tlenowej
~, pressure relief - zawór redukcyjny
~, pressure-tight - zawór hermetyczny
~, reducing - reduktor, zawór redukcyjny
~, relief - zawór bezpieczeństwa, zawór nadmiarowy
~, safety - zawór bezpieczeństwa
~, shut off - zawór odcinający
~, steam - zawór pary
~, stop - zawór zamykający
~, suction - zawór ssący
~, ventilation - zawór wentylacyjny (hełmu nurka)

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

techn. zawór
klapa
~, admission - zawór wlotowy
~, air zawór powietrzny
~, anti vacuum zawór przeciwpróżniowy
~, automatic zawór automatyczny
~, ball zawór kulowy
~, bleed zawór upustowy
~, bottom zawór denny
~, breathing zawór oddechowy
~, check zawór kontrolny
~, compressed air zawór sprężonego powietrza
~, control zawór kontrolny, zawór regulujący, zawór sterujący
~, cut off zawór zamykający, zawór odcinający
~, delivery zawór tłoczący
~, discharge zawór upustowy
~, double check zawór kontrolny podwójny
~, dran(ing) zawór spustowy
~, emergency zawór awaryjny
~, flap zawór klapowy
~, float zawór pływakowy
~, hydraulic zawór hydrauliczny
~, injection zawór wtryskowy
~, inlet zawór wlotowy
~, leaking zawór nieszczelny
~, outlet zawór wylotowy
~, overflow zawór przelewowy
~, pneumatic ball zawór pneumatyczny kulowy
~, pressure-tight zawór hermetyczny
~, reducing zawór redukcyjny
~, relief zawór nadmiarowy
~, return klapa zwrotna, zawór zwrotny
~, return ball zawór zwrotny kulowy
~, safety zawór bezpieczeństwa
~, sewage zawór ścieków
~, sewage control zawór zamykający odpływ ścieków
~, sewer klapa kolektora
~, shut off zawór odcinający
~, single check zawór kontrolny pojedynczy
~, stop zawór zamykający
~, suction zawór ssący

Słownik techniczny angielsko-polski

1. zawór m
2. lampa elektronowa, elektronówka f
3. zastawka f

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And you can go inside the heart itself and repair the valves from the inside.
I można wejść do środka serca żeby naprawić zastawki od wewnątrz.

TED

He can go inside, push inside of the heart, and really feel how the valves are moving.
Może dostać się do środka jeśli zwiększy nacisk, by naprawdę poczuć fale krwi płynące wewnątrz.

TED

As reported yesterday, the problem is thought to be caused by a problem with the valve spring, which in extreme cases can cause the engine to stall while the car is being driven.

www.guardian.co.uk

"I direct you to provide me a written procedure for opening the choke valve as quickly as possible without damaging the well should hydrocarbon seepage near the well head be confirmed.

www.guardian.co.uk

The system failed to indicate that a vital valve inside the blowout preventer, the device designed to shut down the well in case of problems, had been damaged.

www.guardian.co.uk

He seems little concerned with the fact that in the middle of a major economic crisis - with manufacturing at a virtual standstill, unemployment growing and the escape valve of emigration to the United States closed - Calder??n's room for manoeuvre has diminished significantly.

www.guardian.co.uk

You open the first valve, I'll take care of the other.
Ty otwórz pierwszy zawór, ja zajmę się drugim.

So Jimmy only had a few hours to doctor the valve.
Jimmy miał tylko kilka godzin na sfałszowanie wentyla.

We've got a red light on the second intake valve.
Mamy czerwone światło na drugim porcie wejściowym.

I think the pig valve, you know, may be the wrong choice.
Myślę, że wieprzowa zastawka, to mógł być zły wybór.

You know how it is, a small one lazy valve, anything of serious.
Wiesz jak to jest. Leniwa zastawka. Nic poważnego.

So I dropped out and invented a new heart valve.
Więc rzuciłem szkołę i wynalazłem nową zastawkę serca.

Done. The secondary flow valve should be behind you and to your right.
Zrobione. Zawór od drugiego strumienia powinien być za tobą, po prawej.

In some of the takes, there's tape wrapped around the air valve.
Na niektórych z nich wokół wylotu powietrza była owinięta taśma.

That valve right there leads to the tank next door.
Ten właz prowadzi do następnego. To jest może nasze przejście.

There must be a short in the electrical valve circuit system.
Musi być spięcie w systemie zaworu elektrycznego.

No choice, shut the central valve and vent the pressure!
Nie ma wyjścia, zamknij główny zawór i zmniejsz ciśnienie!

I tried to force the valve shut with my wrench.
Próbowałem na siłę zamknąć ten zawór przy pomocy klucza.

Your life was changed forever by, what, a broken fuel valve?
Twoje życie zmieniło się przez zepsuty regulator ciśnienia paliwa.

The semilunar valve should be on our left any second now.
Zastawka połksiężycowa powinna pojawić sie po naszej lewej w każdej chwili.

There must be something wrong with the scream intake valve.
Coś musi być nie tak z paskiem.

The package you've just received contains a small metal valve.
Paczka, którą otrzymałeś, zawiera mały, metalowy wentyl.

Is this autoimmune better or worse than the new heart valve?
Czy to lepiej czy gorzej niż nowa zastawka?

I've got this patient with a damaged heart valve and needs a replacement.
Mam takiego pacjenta z uszkodzona zastawka sercowa i potrzeba mu zastepczej.

One of my boys dropped a screwdriver down the safety valve.
Jeden z moich chłopaków wpuścił śrubokręt do zaworu bezpieczeństwa.

Prepare yourself because this was a much more extensive surgery than the heart valve.
Musicie się przygotować, bo to była większa operacja niż wymiana zastawki.

I'll open the valve and lure the beast to the first tank.
Otworzę zawór i ściągnę bestię do pierwszego zbiornika.

Yeah, this goddamn valve blew and popped me right in the head.
Ten pieprzony zawór wyskoczył i przywalił mi w głowę.

This valve for the water, it should be replaced.
Ten zawór do wody, powinien być wymieniony.

But Valve changed that, when they came out with Steam.
Zmieniła to firma Valve, kiedy założyli platformę Steam.

It may be a feedwater leak, but we can't tell which valve.
Być może wycieka woda, lecz nie wiemy, przy którym zaworze.

The valve has been turned off in Russia.
Zawór został zakręcony w Rosji.

This valve is normally locked in the on position.
W tej pozycji zawór jest zamknięty.

But we installed a Heimlich valve, and he's breathing well.
Ale zainstalowaliśmy zastawkę Heimlicha, i oddycha już bardzo dobrze.

Ruthie, if I put your own valve in front of you,
Ruthie, jeśli położyłabym przed tobą twoją własną zastawkę,

Why not dismantle the safety valve and remove the screwdriver?
Dlaczego nie można wymontować zaworu i usunąć śrubokręt?

And this is how you make a valve.
I tak się robi wentyl.

All I did was bypass the pressure valve and that solved your throttle problem.
Obszedłem zawór i rozwiązałem wasz problem z przepustnicą.

Okay. –Remove the valve and follow our instructions precisely.
Dobrze. Wyjmij wentyl i postępuj według naszych instrukcji.

At exactly five minutes, we'll open the valve.
Dokładnie za pięć minut odkręcamy zawór.

I think that is a sensible safety valve.
Sądzę, że to rozsądne wyjście.

Give me an update on valve procedure for the Main Strike programme.
Czekam na informacje o pracy zaworów do programu Główne Uderzenie.

Something is turning his healthy heart valve into gristle.
Coś zamienia jego zdrową zastawkę w chrząstkę.

Which means he knew about the faulty valve.
Co oznacza, że wiedział o wadliwym zaworze.

I'm sorry, but, uh, a different valve Is a whole different procedure.
Przepraszam, ale inna zastawka, to całkiem inny zabieg.

It's a material analysis that shows deep, grooved scoring marks inside this valve.
Analiza materiału uwidacznia głębokie, wyżłobione nacięcia wewnątrz zaworu.

Once I get this drain valve open, get ready to shoot the second tank.
Jak tylko otworzę zawór, bądź gotowa do strzału w drugi zbiornik.

We're in the right atrium, trying to catch the flow through the tricuspid valve.
Jesteśmy w prawym przedsionku, próbujemy przedostać się poprzez zastawkę trójdzielną.

And I'm supposed to get a mechanical valve.
Mam mieć mechaniczna zastawkę.

Find the isolation valve aft of the leak and crank it down.
Znajduje izolacji zaworu na rufie szczeliny i dziwactwa tego na dół.

We need to find the stop valve.
Musimy znaleźć zawór stopu.

Igor, release the safety valve on the main wheel.
Ajgor, zwolnij zawór bezpieczeństwa przy głównym kole.

Haley, start the engine and release the valve lock.
Haley, włącz silnik i zwolnij blokadę zaworu.

Julian, put maximum pressure and close the valve.
Julian, włącz maksymalne ciśnienie i zamknij przejście.

You have this bottled-up pressure because of your personal life... and no release valve.
Odczuwasz presję przez życie osobiste... i nie możesz się rozluźnić.