Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) zmienny, zróżnicowany, nierówny, niestały; technika zmienny, nastawny, regulowany;

(Noun) zmienna, czynnik;
independent variable - (Noun) matematyka zmienna niezależna;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (maths) zmienna.adj zmienny: ~ winds zmienne wiatry
~ stan­dards zmienne standardy

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

zmienny, niestały
zmienna (mat.), czynnik (mat.), parametr (mat.)

Nowoczesny słownik angielsko-polski

zmienna

zmienna (w równaniu matematycznym)

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

zmienny, regulowany ~ annuity zmienna renta~ costs koszty zmienne ~ costing rachunek kosztów zmiennych~ hedging zmienne zabezpieczenie ~ income securities papiery wartościowe o zmiennym dochodzie ~ interest oprocentowanie zmienne~ life insurance ubezpieczenie zmienne na życie~ loan rate pożyczka ze zmienną stopą procentową ~ premium zmienna składka ubezpieczeniowa~ rate account rachunek o zmiennym oprocentowaniu ~ rate notes skrypty dłużne o zmiennym oprocentowaniu~ rate tender przetarg procentowy~ redemption bond obligacja ze zmienną kwotą umorzenia~ yield investment lokata ze zmiennym dochodem~ yield participations udziały o zmiennej stopie dochodów

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

adj. zmienny, regulowany variable costs koszty zmienne variable dividend securities akcje ze zmienną dywidendą variable hedging zmienne zabezpieczenie variable income securities papiery wartościowe o zmiennym dochodzie variable labour zmienne koszty robocizny variable loan rate pożyczka ze zmienną stopą procentową variable rate account rachunek o zmiennym oprocentowaniu variable rate mortgage kredyt hipoteczny ze zmienną stopą procentową

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

zmienny adj

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

zmienny, zmienna

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj zmienny
(o wielkości) zmienna

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ZMIENNY

NIESTAŁY

ZMIENNA [MAT.]

Wordnet angielsko-polski


1. (a star that varies noticeably in brightness)
gwiazda zmienna
synonim: variable star

2. (a quantity that can assume any of a set of values)
zmienna: : synonim: variable quantity

Słownik internautów

zmienna
zmienny

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. niestały
zmienny

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda

(wielkość) zmiennaadj. zmienny

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

kolejny

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

mat. zmienna; adj. zmienny
~, input - inf. wielkość wejściowa
~, load - wielkość obciążenia
~, output - inf. wielkość wyjściowa

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

mat. zmienna
~, decision - zmienna decyzyjna
~, environmental zmienna środowiskowa
~, random zmienna losowa

Słownik techniczny angielsko-polski

zmienna f

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

As variable as flu is, HIV makes flu look like the Rock of Gibraltar.
Zdolność do mutacji wirusa grypy w porównaniu do HIV jest śmiesznie mała.

TED

Variable closed periods should also be introduced that fit in with fish spawning cycles.
Należy również wprowadzić ruchome okresy ochronne, zależne od stopnia gotowości ryb do tarła.

statmt.org

It is estimated the increase in standard and variable tariffs will affect around 8 million customers, with the price increases adding Â?53 to annual gas bills and Â?29 to electricity bills.

www.guardian.co.uk

This reflected the move from fixed-rate mortgage products to standard variable rates and higher new business mortgage margins.

www.guardian.co.uk

He said, however, that fees charged to domestic students would always be lower than those to foreign students because of the taxpayer subsidy - and there would not be a variable cost by subject to avoid deterring applicants for the sciences, which cost more to teach.

www.guardian.co.uk

However, such a move would be fiercely resisted by trade unions as new employees would be shut out of the NHS pension scheme and the plan would introduce variable pay schemes across the NHS.

www.guardian.co.uk

People, remember, if you don't know which door to open, always account for variable change.
Pamiętajcie ludzie... jeśli nie wiecie, które drzwi otworzyć, zawsze liczcie na zmianę zmiennych.

I mean, you're also a common variable in the whole equation.
Mam na myśli, jesteś też wspólną zmienną w całym równaniu.

You're basically one big emotional variable that I just don't really need.
Jesteś zmienna emocjonalnie, a to będzie mi tylko przeszkadzać.

The other variable that's important is the type ofneighborhood that you live in.
Inną ważną zmienną jest okolica w jakiej się żyje.

However, the variable components in management pay increased considerably more sharply.
Jednak zmienne składniki wynagrodzenia dla kadry zarządzającej wzrosły w znacznie gwałtowniej.

Variable, this is Knife, stand by to copy, over.
Zmienna, tu Nóż, Czekaj na potwierdzenie, odbiór

And more than that, the outside world, or task, is bothambiguous and variable.
Ponadto, świat zewnętrzny, czyli zadanie, jest zarównodwuznaczny jak i zmienny.

Variable prices depend on the size and position.
Zmiana ceny zależy od wielkości i pozycji.

Variable closed periods should also be introduced that fit in with fish spawning cycles.
Należy również wprowadzić ruchome okresy ochronne, zależne od stopnia gotowości ryb do tarła.

So this is a variable star, this Wolf 336?
Ten Wolf-336, to gwiazda zmienna pulsacyjna?

I have a variable I'd like to isolate.
Mam zmienne, które chciałbym odizolować.

And it's a lot: 38 million variable positions.
A jest tego dużo: 38 milionów zmiennych pozycji.

Women are often variable. Only madmen believe them!
Kobiety często zmieniają zdanie, tylko szaleniec im wierzy.

I am hardly anxious, mother. And fine has variable definitions, fine is unacceptable.
Nie jestem zły, matko i będzie dobrze ma zbyt wiele definicji, jest to niedopuszczalne.

To the same end, we also propose that progress be made in carrying out a cost-benefit analysis of variable expenditure.
W tym samym celu proponujemy także, aby przyspieszone zostały prace nad prowadzeniem analizy kosztów i korzyści wydatków zmiennych.

You never start with the unknown variable.
Nigdy nie zaczynaj od nieznanej zmiennej.

I'm looking at her, the most volatile variable in life - the female variable.
Patrzę na nią, najbardziej zmienny czynnik w życiu - czynnik kobiecy.

I also advocate a distinction between fixed and variable costs, with the latter justified by a cost-benefit analysis.
Opowiadam się również za rozróżnieniem kosztów stałych i zmiennych, przy czym te drugie powinny być uzasadnione analizą kosztów i korzyści.

The ex in ex-lover is not a variable.
Byli w wyrazie były-kochanek jest niezmienne.

The only variable is about what.
Jedyną zmienną jest to, czego kłamstwo dotyczy.

Again, this theme is about variable cost, variableliving.
Znowu, ten motyw dotyczy zmiennych kosztów i zmiennegożycia.

But then, an unexpected variable me, popped up
Ale potem przyszła nieoczekiwana zmienna. To byłem ja.

Kern referred to you as an unsanctioned variable. Hmm.
Kern odnosił się do ciebie jako niezaakceptowanej zmiennej.

That's the unknown variable in the equation.
To jest właśnie nieznana zmienna w twoim równaniu.

So now I'm just a variable.
Więc teraz jestem tylko zmienną.

The variable is much too active.
Zmienne są za bardzo aktywne.

However, these seem to arise only as a function and variable of capitalist competition, particularly in the World Trade Organisation.
Wydają się one jednak pojawiać jako funkcja i zmienna kapitalistycznej konkurencji, zwłaszcza w ramach Światowej Organizacji Handlu.

Now implementing search for variable internodes based on random numeric ciphers.
Szukanie czynników w oparciu o losowy szyfr numeryczny.

Oh! There's a variable here I'm not seeing.
Tu jest mieszanka, której nie widzę.

Not least, as variable pay is not required to be shown in balance sheets shareholders wish to know how their money is being spent.
Ponadto, ponieważ zmienne wynagrodzenie nie musi być wykazywane w bilansie, udziałowcy chcą wiedzieć, jak wydatkowane są ich pieniądze.

This is only one variable.
Jest to tylko jedna zmienna.

Always account for variable change.
Zawsze licz na zmianę zmiennych.

Just these variable time speeds rooms.
Nie. Tylko te zmienne czasy.

And fine has variable definitions.
A słowo dobrze ma wiele znaczeń.

Red Flag considers her an unsanctioned variable.
Czerwona Flaga uznaje ją niezaakceptowaną zmienną.

But what I have in you, Mr. Garber, is an unknown variable.
Tego nie powiedziałem, panie Garber, ale chodzi o nieznaną zmienną.

Alpha, acceleration, the first variable-- I like that.
Alfa, przyśpieszenie, pierwsza zmienna.

Accepting this situation would mean accepting that consumers are becoming a variable for adjustment during the correction phases of these markets.
Zaakceptowanie tej sytuacji oznaczałoby zgodę na to, by konsumenci stali się zmienną, którą można poprawić podczas kolejnych korekt działań rynkowych.

Variable is within limits of standard deviation, Dr. Ludlum.
stopnie to za mało. Zmienna w granicach odchylenia standardowego.

They may not exceed 1% of the amount of the credit repaid early and will not be permitted on loans at variable rates.
Nie mogą przekraczać 1% sumy kredytu podlegającej wcześniejszej spłacie oraz nie będą dozwolone w przypadku pożyczek o zmiennej stopie procentowej.

Variable expenditure items must be processed as part of cost-benefit analyses so that any additional costs can therefore be avoided in the future.
Pozycje kosztów zmiennych muszą być przedmiotem analizy korzyści i kosztów, aby można było uniknąć wszelkich dodatkowych wydatków w przyszłości.

Qe call this variable speed.
Nazywamy to zmienną prędkością.

Bird to Variable.
Ptak do Zmiennej.

The progress that a country makes towards meeting such targets is the basis on which the European Commission disburses variable tranches of budget support.
Postępy, jakie czyni dany kraj w realizacji tych celów, stanowią podstawę do wypłaty zróżnicowanych transz wsparcia budżetowego przez Komisję Europejską.

Superhuman variable cannot be permitted.
Nadludzka zmienna nie może być pozwolonym.

The only variable left to adjust is productivity, which is forced up once again, and once again health is compromised.
Jedyną zmienną, którą można dostosować jest wydajność, która ponownie jest wymuszana i ponownie zdrowie jest zagrożone.

Why don't we stipulate the date goes well... ...and move to the key variable?
Dlaczego po prostu nie ustalimy, że randka poszła dobrze i przejdziemy do zmiennej kluczowej?

The Union's necessary competitiveness should be improved, that goes without saying, but wage cuts and social expenditure cuts should not be the only adjustable variable.
Niewątpliwie należy zwiększyć konkurencyjność Unii, przy czym obniżki pensji i wydatków społecznych nie powinny być jedyną zmienną.

We want all expenditure to be supported by documentary evidence, and we want all variable costs to be the subject of a cost-benefit analysis.
Chcemy, aby wszystkie wydatki były odpowiednio udokumentowane i chcemy, aby wszystkie wydatki zmienne były objęte analizą kosztów i korzyści.

The will to implement these goals on the part of the Member States is variable, and in many cases there is disappointingly little will to do so.
Wola realizacji tych celów jest w części państw członkowskich zmienna, a w wielu przypadkach jest żałośnie niewielka.