Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) fizyka wektor; fizyka wielkość wektorowa; nosiciel(ka), przenosiciel(ka); fizyka nośnik; lotnictwo kurs;

(Adjective) fizyka wektorowy;

(Verb) naprowadzać drogą radiową; hamować ciągiem, odwracać ciąg;
vector product - iloczyn wektorowy;
vector graphics - technika grafika wektorowa;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (maths) wektor
(of disease) nosiciel

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

wektor, wielkość wektorowa

Nowoczesny słownik języka angielskiego

wektor, tablica jednowymiarowa, nosiciel choroby

Nowoczesny słownik angielsko-polski

nosiciel pośredni

tor

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

przenosiciel m, nosiciel m, wektor m

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s wektor
vt kierować, naprowadzać

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

WEKTOROWY

WEKTOR [MAT.]

NOSICIEL

NOSICIEL ZARAZKÓW [MED.]

Wordnet angielsko-polski

(a variable quantity that can be resolved into components)
wektor

Słownik internautów

wektor

Słownik audio-video Montevideo

animowana postać sterowana przez ukrytego aktora za pomocą manipulatorów

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

fiz. nośnik; wektor; med. nosiciel
~, energy - nośnik energii
~, force - wektor sił
~, germ - nosiciel zarazków chorobotwórczych
~, insect - owad przenoszący choroby
~, malaria - nosiciel malarii

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

med. nosiciel
~, disease - nosiciel chorób

Słownik techniczny angielsko-polski

1. wektor m
2. nosiciel m

orientować, ustawiać w żądanym kierunku

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

So I was at my minimum altitude in that vector -- fast -- so I pulled that.
Byłem na minimalnej wysokości, pod takim kątem, szybko, więc pociągnąłem za rączkę.

TED

It is basically momentum to energy where the four-vector is constant -- that's what it is.
Jest to stosunek pędu do energii, gdzie czterowektor jest stałą - ot wszystko.

TED

Artistic education is a vector of well-being, creativity and social integration.
Edukacja artystyczna stanowi przekaźnikiem dobrostanu, kreatywności i integracji społecznej.

statmt.org

So they need a vector -- and this vector, it's normally an animal.
Do tego potrzebują pośrednika, którym zazwyczaj jest jakieś zwierzę.

TED

We have an echo on vector approach, might be them.
Wykrywam zbliżające się do nas echo. To mogą być oni.

United 175, turn 20 degrees to your left, vector for traffic.
United 175, skręć o 20 stopni na lewo, kurs na ruch.

R2-D2 Set the approach vector and make ready to land.
Ustaw wektor podejścia i przygotuj nas do lądowania.

They mark out a vector for Community action that has been and still is greatly neglected.
Nakreślają one kierunek działań Wspólnoty, który był i jest w dalszym ciągu bardzo zaniedbany.

Artistic education is a vector of well-being, creativity and social integration.
Edukacja artystyczna stanowi przekaźnikiem dobrostanu, kreatywności i integracji społecznej.

It's called slap shot investments run by mark vector.
Nazywa się Slap Shot Snvestments, prowadzona przez Marka Vectora.

But I need a vector, not a location.
Ale potrzebuję wektora, nie lokalizacji.

I need a vector and a fighter now.
Potrzebny mi wektor i myśliwiec.

This phenomenon is spreading along a standard disease vector, and it's very contagious.
Ten fenomen rozprzestrzenia się w standartowy dla chorób sposób, i jest bardzo zaraźliwy.

Trade therefore represents an extremely important vector of dialogue and an opportunity for economic and social development.
W efekcie handel stanowi niezwykle ważny wektor dialogu i szansę rozwoju gospodarczego i społecznego.

Our first customer is a man named Vector.
Nasz pierwszy klient nazywa się Wektor.

Finally, we have not lost sight of the Doha objectives and international trade as a vector of development.
Wreszcie nie straciliśmy z oczu celów dauhańskich i handlu międzynarodowego jako wektora rozwoju.

Well, it's his information, but I'm the vector.
To jego informacje, ale ja jestem pośrednikiem.

Major West, your escape vector is clear of aIltraffic.
Majorze West, pański wektor ucieczki jest wolny.

Each vessel travels along a vector through space-time, along its centre of gravity.
Każdy pojazd podróżuje wzdłuż pewnego wektora...poprzez czaso-przestrzeń wzdłuż centrum jej grawitacji.

Captain, rendezvous for evac at vector 6, coordinate 279.
Kapitanie! Będę czekał na was w sektorze 6, koordynaty 279.

Continue proceeding South 90 metres to vector three,
Kontynuować procedurę na południu 90 metrów do wektora trzeciego,

Well, tons of amorphous, insectivorous life forms, but none in this galactic vector.
No cóż, jest mnóstwo amorficznych insektoidalnych form życia, ale nie w tym wektorze galaktycznym.

Add some corpse fat into it and condense the powder into a vector
Dodaj trochę trupiego tłuszczu i zagęść ten proszek w nosiciela.

Dump the poison vector on him!
Rzuć na niego nosiciela trucizny!

In a globalised world, the EU 2020 strategy should be a vector to promote openness and constructive international economic engagement.
W zglobalizowanym świecie strategia "UE 2020” powinna być środkiem promowania otwartości i rozwoju konstruktywnych międzynarodowych stosunków gospodarczych.

Vector one entered and confirmed.
Wektor pierwszy wprowadzony i potwierdzony.

And here is the vector equilibrium,
A tutaj znajduje się równowaga wektorowa.

You are cleared on Vector 79, on 195...
Masz czysto na wektorze 79 na 195...

The bones must've traveled... along this vector.
Kości musiały podróżować wzdłuż tego wektora.

Ticonderoga, this is Rodger Young requesting approach vector.
Ticonderoga, Rodger Young prosi o wektor.

Thus, at an internal level, the citizen's wellbeing should guide all European actions, while human rights and their complete protection should represent its decisive vector.
A zatem na szczeblu wewnętrznym pomyślność obywateli powinna kierować wszystkimi działaniami europejskimi, a prawa człowieka i ich całkowita ochrona powinny stanowić ich zasadniczy wektor.

degrees, vector 2. evasive maneuvers Delta 5. m coming fast.
stopni, 2 wektora. Delta 5 uniku manewrów. m najbliższych szybko.

Possible hostile contacts... bearing three-zero-nine, local vector norton.
Wykryto wrogie namiary... nadchodzące z 3-0-9, wektor lokalny norton.

Vector Four, Section Seven.
Wektor Cztery, Odcinek Siedem.

Culture is a vector of openness and a motor of democracies, counteracting every nationalist reaction, racist temptation and exclusion.
Kultura jest nośnikiem otwartości i motorem napędowym demokracji, gdyż przeciwdziała każdej reakcji nacjonalistycznej, pokusie rasizmu i wykluczenia.

Negative, set course for Omicron Sector, 3-5-J Vector Delta.
Nie, ustawić kurs na sektor Omicron. 3-5-J Vector Delta.

Invid deploying at Q Vector Theta.
Invid się rozstawiają w Q Vector Theta.

The amended Lisbon Strategy promotes equal opportunities for all as a vector for social and intergenerational solidarity and the creation of a poverty-free society.
Poprawiona strategia lizbońska mówi o równych szansach dla wszystkich jako o motorze solidarności społecznej i międzypokoleniowej, a także o stworzeniu społeczeństwa wolnego od problemu ubóstwa.

It is a clean alternative to fossil fuels and the use of hydrogen as an energy vector - as has been stated, it is indeed an energy vector - is totally sustainable if it is produced from renewable energies or nuclear energy.
Jest to czysta alternatywa dla paliw kopalnych, a korzystanie z wodoru jako wektora energetycznego (którym w istocie jest) jest całkowicie zrównoważone, jeśli produkuje się go przy użyciu energii odnawialnej lub nuklearnej.