Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) kulinaria warzywa, jarzynka;

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

WARZYWA

Słownik internautów

warzywa
rośliny

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda

warzywajarzyny~, waste odpad warzyw

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

jarzyny

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Finding himself unemployed after losing his job as an environmental engineer and living back with his mother two years ago, he started tidying up an empty lot near his Georgia Street home, planting vegetables and allowing local people to harvest them for free.

www.guardian.co.uk

She tells us that she forgot to put the vegetables in her Thai chicken noodle soup; we assume she was distracted by plucking a single perfect rose from an Eaton Square windowbox.

www.guardian.co.uk

Use any vegetables left over from the roast to make this tasty soup.

www.guardian.co.uk

Earthworks' crops of vegetables and fruits are even certified organic.

www.guardian.co.uk

Right here where no one lives I can plant some vegetables.
Tutaj, gdzie nikt nie mieszka, mogę posadzić trochę warzyw.

Think how good all these vegetables are going to taste.
Pomyśl, jak będą smakować te wszystkie warzywa.

Back in my day, we had respect for a man's vegetables.
Za moich czasów mieliśmy szacunek do warzyw!

For dinner, I throw together some vegetables from our garden.
Na kolację zbieram warzywa z naszego ogrodu.

And I'm glad to see you're still eating your vegetables.
I cieszę się widząc cię wciąż jedzącą warzywa.

Chicken with rice and vegetables, just the way you like it.
Kurczak z ryżem i warzywami, jak pan lubi.

I'll never forget he taught me to eat my vegetables.
Nigdy nie zapomnę, jak nauczył mnie jeść warzywa.

Vegetables and fruits, we are going to sell them in town.
Warzywa i owoce, Zamierzamy sprzedać je w mieście.

But there are many other good things here in the south: fruits, vegetables.
Ale jest też wiele innych, dobrych rzeczy tutaj, na Południu:

Fruit and vegetables are certainly a very important in a healthy diet.
Dla zdrowej diety z pewnością duże znaczenie mają owoce i warzywa.

I'm eating this very good meat with vegetables in a fine sauce.
Jem bardzo dobre mięso z warzywami w doskonałym sosie.

My mom has me eating lots of vegetables, especially broccoli.
Moja mama każe mi jeść dużo warzyw, zwłaszcza brokułów.

Nothing like fresh vegetables and fruit right from the vine.
Nie ma jak świeże warzywa i dojrzałe owoce.

You don't pick vegetables in the winter, I'm no fool.
Nie zbiera się warzyw w środku zimy, nie jestem głupia.

If anything were to happen to my vegetables, I don't know what I'd do.
Gdyby coś złego spotkało moje warzywa, nie wiem co bym zrobiła.

In Austria alone, sales of fresh vegetables have fallen by 75%.
Tylko w Austrii sprzedaż świeżych warzyw spadła o 75 %.

Like most of mangled vegetables, the hospital wanted to throw me out.
Jak większość warzywek, szpital chciał się mnie pozbyć.

It must be good to eat your own vegetables.
Musi być przyjemnie jeść wyhodowane przez siebie warzywa.

Maybe we could find some vegetables around here somewhere.
Może znaleźlibyśmy trochę warzyw gdzieś tutaj w pobliżu.

One can get too familiar with vegetables, you know!
Możesz się za bardzo zaprzyjaźnić z warzywami... niedługo.

I also welcome an initiative to distribute fruit and vegetables free in schools.
Przyjmuję też z zadowoleniem inicjatywę rozdawania w szkołach bezpłatnych owoców i warzyw.

But the fruits and vegetables of rural India are unique.
Ale owoce i warzywa sielskich, rolniczych Indii są niezwykłe.

Are you leaving with any fruit, vegetables or currency in excess of $10,000?
Czy wywozicie jakieś owoce, warzywa lub jakąś walutę przekraczającą wartość $10,000?

No,she's a vegetarian and only ate organic vegetables at that.
Jest wegetarianką i jadła tylko organiczne warzywa.

I went out to the back. Where my vegetables has been delivered
I kiedy poszedłem na tyły, gdzie są moje warzywa, które akurat dostarczono.

I should have used fresh vegetables instead of frozen.
Powinnam użyć świeżych warzyw, zamiast mrożonych.

Kids just don't want to eat vegetables for breakfast.
Dzieci nie chcą jeść warzyw na śniadanie. Kto to mógł przewidzieć?

Fruit and vegetables are now fully integrated into the single payment system.
Owoce i warzywa są obecnie nieodłącznym elementem systemu płatności jednolitych.

I can do some wonderful things with vegetables, Captain.
Potrafię robić z warzyw cudowne rzeczy.

My mom has me eats a lot of vegetables.
Moja mama każe mi jeść dużo warzyw.

I consider the scheme to increase the distribution of fruit and vegetables in European schools as necessary.
Uważam, że program przewidujący rozdawanie owoców i warzyw w europejskich szkołach jest niezbędny.

From now on you'll eat, boiled vegetables, salad and fruits.
Od dziś jesz tylko gotowane warzywa, sałatki i owoce.

All the vegetables were washed ahead of time to ensure cleanliness.
Wszystkie warzywa były myte tak długo, by osiągnąć czystość.

Avoid eating fruit and vegetables. — I drank some milk.
Nie jedz owoców i warzyw. - Piłam mleko.

The garden is to be used strictly for grains, fruits and vegetables.
W ogrodzie wolno hodować jedynie zboże, owoce i warzywa.

Therefore, the distribution of free fruit and vegetables in schools could make a large difference to children's eating habits.
Dlatego też rozdawanie darmowych owoców i warzyw w szkołach może spowodować dużą zmianę nawyków żywieniowych dzieci.

It's enough for my vineyard, but not for his vegetables.
Dość dla mojej winnicy, ale nie dla jego warzyw.

New partner, if you make fun of my vegetables I'll kill you.
Nowy partnerze, jeśli powiesz słowo o moich jarzynach to cię zabiję.

The one he's buying to freeze the vegetables with.
Tę, w której będzie mroził warzywa.

Back home, all I eat is sushi and vegetables.
W domu jem tylko sushi i warzywa.

Fruit and vegetables are normally healthy types of food, but unfortunately this is not always the case.
Zwykle owoce i warzywa należą do zdrowej żywności, ale niestety nie zawsze tak się dzieje.

Furthermore, eating vegetables from childhood is a good habit that continues throughout life.
Ponadto jedzenie warzyw od dzieciństwa jest dobrym nawykiem, który utrwala się przez całe życie.

Six months, I learned to do pasta with vegetables, curry and saffron.
miesięcy. To tam nauczyłem się robić makaron z warzywami, curry i szafranem.

Offering me unwelcome tips on how to plate my vegetables.
Oferuje mi niemile widziane rady, jak rozkładać warzywa na talerzu.

Secondly, we must ensure that fruit and vegetables are safe for consumption.
Po drugie, musimy zapewnić, że owoce i warzywa można bezpiecznie spożywać.

You want me to eat all my vegetables?
Chcesz, żebym zjadł wszystkie warzywa?

One of the only vegetables I don't eat.
Jedno z niewielu warzyw, ktorych nie jem.

To take fruits and vegetables is forbidden in order not to infect Europe.
Nie wolno zabierać owoców i warzyw aby nie zakazić Europy.

That's why i come here from lokhandwala to buy cheap fruits and vegetables.
To dlatego przyjeżdżam tutaj z Lokhandwala by tanio kupować owoce i warzywa.

Right over here. This is the cooler. The milk and vegetables, whatever.
A tutaj jest lodówka. Mleko, warzywa i inne. A tutaj chłodnia. Mięso...