Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) kulinaria wegetariański, bezmięsny; biologia roślinożerny;

(Noun) wegetarianin/wegetarianka, jarosz(ka);
turn vegetarian - przejść na wegetarianizm;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C wegetarianin
jarosz.adj wegetariański
jarski

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

wegetarianin, jarosz
wegetariański, jarski

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj wegetariański
s wegetarianin

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

JARSKI

JAROSZ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N jarosz
Adj jarski

Wordnet angielsko-polski

(eater of fruits and grains and nuts
someone who eats no meat or fish or (often) any animal products)
wegetarianin, jarosz

Słownik internautów

wegetariański

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

bezmięsny

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

About a year ago, I asked myself a question: "Knowing what I know, why am I not a vegetarian?"
Mniej więcej rok temu zadałem sobie pytanie: "Wiedząc to, co wiem, dlaczego nie jestem jaroszem?"

TED

So really, any of these angles should have been enough to convince me to go vegetarian.
A ja tymczasem wsuwałem steki. ~~~ Dlaczego grałem na zwłokę?

TED

I'm not a vegetarian -- this is the old Nixon line, right?
"Nie jestem wegetarianinem" - to jest stary tekst Nixona, prawda?

TED

(Laughter) I didn't know what was meat, what was vegetarian.
(Śmiech) Nie odróżniał dań wegetariańskich od mięsnych.

TED

We tended gardens, we became interested in organic food, we knew or we were vegetarians.
Pielęgnowaliśmy ogródki, interesowaliśmy się organicznym jedzeniem, byliśmy wegetarianami albo ich znaliśmy.

TED

Malaysian food reflects the ethnic mix of the local population, spanning traditional Malay cooking, a dozen different Chinese regional cuisines, and Indian dishes that range from spicy south Indian vegetarian curries to rich Sikh dishes from the Punjab.

www.guardian.co.uk

com - and although Malays don't eat pork, Indians refuse beef and some Chinese are strict vegetarians, food seems to unite people here.

www.guardian.co.uk

33 What food did Gazza (the finest footballer of his generation) offer Raoul Moat (the dreadful serial killer) when he pitched up to help sort things out at the end of Moat's grim killing spree? (a) Baked camembert with crushed black peppercorns and garlic, (b) vegetarian lasagne, (c) yogurt or (d) chicken.

www.guardian.co.uk

As part of this very special event, OFM sourced a selection of vegetarian recipes from top chefs and celebrities, with everyone from Jamie Oliver to Gwyneth Paltrow contributing their favourites.

www.guardian.co.uk

The lunch/early evening three-course set-menu - a potato and sesame seed aloo dum salad perhaps, followed by that day's meat or vegetarian curry, with orange musurko dal and basmati rice - is a steal.

www.guardian.co.uk

Did you ask me if I wanted to be a vegetarian?
A pytałaś mnie, czy chcę być wegetarianinem?

Mum, did you always know I was going to be a vegetarian?
Mamo... zawsze wiedziałaś, że mam być wegetarianinem?

He gave the meat to me because he's a vegetarian.
Dał mi to mięso. - Jest wegetarianinem.

Well, vegetarian or not, dinner will be served in half an hour.
Cóż, po wegetariańsku lub nie, kolacja jest za pół godziny.

Excuse me, but since when have you been a vegetarian?
Wybacz, ale od kiedy to jesteś wegetarianką?

Would you believe that Sarah used to be a vegetarian?
Uwierzyłbyś, że Sara kiedyś była wegetarianką?

How about chicken sausage? what if she is a vegetarian?
Może parówkę? A jeśli to wegetarianka?

I just need a flight to Toronto, but with a vegetarian meal.
Ja tylko chcę bilet do Toronto, tyle że z posiłkiem wegetariańskim

My mother was vegetarian, so she never made it.
Moja mama była wegetarianką, więc nigdy go nie robiła.

And so I was thinking of becoming a vegetarian.
A więc myślałem by zostać wegetarianinem.

Also, as a vegetarian, I hope there's not meat in that sauce.
Również jako wegetarianka, mam nadzieję, że w sosie nie ma mięsa.

So I went on a vegetarian camp for four days
Więc pojechałem na taki obóz, który miał trwać cztery dni.

He says the symbol of manhood shouldn't be a vegetarian.
Mówi, że symbol męskości nie może być jaroszem.

I'm sorry, Fry, but no vegetarian could have done this.
Przykro mi, Fry, ale wegetarianin by tego nie zrobił. Wiem.

No,she's a vegetarian and only ate organic vegetables at that.
Jest wegetarianką i jadła tylko organiczne warzywa.

So, you may say, That you are not a vegetarian.
Można powiedzieć, że nie jesteś wegetarianką.

A lot of people misunderstand how a vegetarian diet works.
Sporo ludzi nie rozumie, w jaki sposób działa dieta wegetariańska.

I've been a strict vegetarian now for eight years.
A teraz jestem wegetarianinem od 8 lat

Do you eat meat, or are you one of those vegetarian people?
Jadasz mięso czy jesteś jedną z tych wegetarianek

He only talks about dogs and vegetarian food now.
Teraz rozmawia ze mną jedynie o psach i wegetariańskim jedzeniu.

Actually, the buddha himself ate meat and was therefore not a vegetarian.
Już sam Budda jadł mięso, więc nie był wegetarianinem.

I am sorry Jane, Mom said you have become a vegetarian.
Przepraszam, Jane, zapomniałam. Mama mi powiedziała, że stałaś się wegetarianką.

I'm not a vegetarian or against meat. But a horse is a noble beast.
Nie jestem wegetarianinem ani przeciwko jedzeniu mięsa... ...ale koń to szlachetne zwierzę.

He's a vegetarian for health reasons, not ethical ones.
On jest wegetarianinem z przyczyn zdrowotnych, a nie etycznych.

Are you a vegetarian because you hate animals, or plants?
Jesteś wegetarianką, bo kochasz zwierzęta, czy nienawidzisz roślin?

Pas de probleme. She asked if you have something vegetarian.
Już się robi. Prosiła o danie wegetariańskie.

Means he's all grown up, or he's not a vegetarian anymore.
Albo już nie jest wegetarianinem. Zaczął jeść mięso parę miesięcy temu.

I came here to solicit alms, and to get some vegetarian food.
Przyjechałem tu, aby zabiegać o jałmużnę i trochę żywności.

I heard about a good new vegetarian place.
Słyszałem o nowym, dobrym wegetariańskim miejscu.

And the natural fiber clothing, I assume, means some kind of vegetarian denomination?
Nie ma za co. Ubrania z naturalnych włókien. Przypuszczam, że jest pani wegetarianką?

Man: Actually, I was thinking about being a vegetarian.
Właściwie, to myślałem o byciu wegetarianinem.

I'm not a vegetarian -- this is the old Nixon line,right?
Nie jestem wegetarianinem - to jest stary tekst Nixona,prawda?

We haven't got a steak, just this vegetarian sausage.
Nie mamy befsztyka, po prostu tak wegetariańska kiełbasa.

These are not the actions of a vegetarian!
To nie są działania wegetarianina!

You will have to become a pure vegetarian.
Staniesz się czystym wegetarianinem.

I am a vegetarian. But I can still go on a hunt.
Ale wciąż mogę iść na polowanie.

You are the vegetarian because you're a whale.
Jesteś wegetarianinem, ponieważ jesteś wielorybem.

He's a vegetarian, and he's not even preachy about it.
Jest wegetarianinem i nawet się tym nie chwali. Bzdury!

So, safe to say you're not a vegetarian.
Można powiedzieć, że nie jesteś wegetarianką.

It now has vegetarian dishes as well, which it did not have many of before, but nearly all the recipes contain meat.
Obecnie obejmuje również dania wegetariańskie, których wcześniej brakowało, lecz prawie wszystkie przepisy zawierają mięso.

So, have you always been a vegetarian?
Więc, zawsze byłaś wegetarianką?

I love fish... but that's before I became a vegetarian.
No tak. Uwielbiam rybę... ale to było zanim zostałem wegetarianinem.

You a vegetarian this week or not?
Ty wegetarianin w tym tygodniu albo nie?

Never been here before, babe... so I hope they have good vegetarian,
Nigdy tu nie byłem, więc mam nadzieję, że mają dobre potrawy dla wegetarian.

Oh, no, not like that. I don't eat red meat. I'm a vegetarian.
Och, nie, nie w tym sensie. nie jem czerwonego mięsa. jestem wegetarianinem.

Sorry, Jasper's our newest vegetarian. It's a little difficult for him.
Przepraszam, Jasper jest naszym najnowszym wegetarianinem, więc dla niego jest to trochę trudne.

What do you expect from a teetotal, non-smoking vegetarian?
Czego się spodziewać po niepijącym, niepalącym wegetarianinie?

At least my boyfriend is a vegetarian!
Mój chłopak przynajmniej jest wegetarianinem!

I'm a pretty strong, vegetarian teacher... over at Lincoln Park.
Jestem wegetariańskim nauczycielem z całkiem silną osobowością... pracującym w Lincoln Park.

He barged in... and asks for vegetarian dish cooked by you.
On wtargnął do domu prosi o danie gotowane przez ciebie.