Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) roślinność, zieleń; przyroda wegetacja, wzrost; narośl;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U (plant life) roślinność
flora
wegetacja

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

wegetacja (roślin) , roślinność

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

wegetacja, wyrośle, szczególnie na zastawkach serca, mało aktywne, leniwe życie

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s wegetacja
roślinność
med. narośl

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n wegetacja
roślinność

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

WEGETACJA

WYROŚL [MED.]

Wordnet angielsko-polski


1. (the process of growth in plants)
wegetacja


2. (all the plant life in a particular region or period
"Pleistocene vegetation"
"the flora of southern California"
"the botany of China")
roślinność, flora: : synonim: flora
synonim: botany

3. (inactivity that is passive and monotonous, comparable to the inactivity of plant life
"their holiday was spent in sleep and vegetation")
wegetacja, życie z dnia na dzień, egzystowanie: :

Słownik internautów

roślinność

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda


1. roślinność

2. wegetacja

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

bot. roślinność
~, aquatic - roślinność wodna
~, arborescent - roślinność drzewiasta
~, desert - roślinność pustynna
~, forest - roślinność leśna
~, green - zieleń
~, land - roślinność lądowa
~, luxurious - roślinność bujna
~, marshland - roślinność błotna
~, meadow - roślinność łąkowa
~, roadside - roślinność przydrożna
~, short - roślinność niskopienna
~, shrub - roślinność krzewiasta
~, sparse - roślinność rzadka
~, steppe - roślinność stepowa
~, terrestrial - roślinność lądowa

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Without forests there will be no other vegetation, no animals and no people there.
Bez lasów nie będzie innej wegetacji, nie będzie zwierząt i nie będzie tam ludzi.

statmt.org

And there'll be advantages for spreading out long, sort of kelp-like forest of vegetation.
Inna przewaga płynie z szerokiego rozprzestrzenienia, jak wodorostowy las.

TED

As it's gotten warmer on the top of the mountain, the vegetation zone is actually changing.
Coraz wyższa temperatura na szczycie góry sprawia, że strefa wegetacji ulega zmianom.

TED

This agricultural area covered by forest vegetation amounts to double the area of the Amazon Rainforest.
Te obszary rolne porośnięte lasem mają powierzchnię dwukrotnie większą od Puszczy Amazońskiej.

statmt.org

Originally, this was a measure associated with crop rotation, since crop rotation also needed vegetation.
Pierwotnie był to środek związany z płodozmianami, które wymagały również wegetacji.

statmt.org

Wells envisaged fast-growing vegetation in which Cavor and Bedford lose their way before finding sustenance with magic moon mushrooms.

www.guardian.co.uk

They stripped vegetation and made the islands uninhabitable for the few remaining tortoises and other endemic species.

www.guardian.co.uk

My very first impression was the otherworldliness of the place: after four-and-a-half hours of flying up the west Greenland coast with nothing to see but bare ancient rock, meandering glaciers licking the horizon and icebergs littering the fjords, this dry polar desert with its omnipresent rocks and boulders and lack of vegetation seemed completely out of place.

www.guardian.co.uk

Preliminary results of the survey, conducted over 10 days by 24 wardens from the Gal??pagos national park authority, found that albatross, cactus and woody vegetation had also partly recovered, restoring the island to something akin to what Darwin saw two centuries ago.

www.guardian.co.uk

That sad fall blue, those trees are more light than vegetation.
Ten smutny upadający błękit, te drzewa są bardziej jasne niż ich wegetacja.

I prefer the chaos of vegetation over what you'd like to bring here.
Wolę chaos roślinności, niż to, co chce pan tu sprowadzić.

There are no large bodies of water, and the vegetation is sparse.
Nie ma większych akwenów wodnych, a roślinność jest skąpa.

So I see you've got the soil and vegetation exemplars.
Widzę, że masz wzory ziemi i roślinności.

Vegetation and woodland is being destroyed throughout the world, including in central Africa.
Roślinność i tereny leśne są niszczone na całym świecie, w tym w Azji Centralnej.

What we would see would be a jungle of vegetation.
To co będziemy mogli zobaczyć będzie roślinnością niczym z dżunglii.

A planet full of vegetation and game, no intelligent life-forms.
Planetę pełną roślinności i dzikich zwierząt, bez inteligentnych form życia.

The female removes all vegetation from the male's body.
Samica zdejmuje wszystkie warstwy ochronne z ciała samca.

Her hair was full of pollen and tree vegetation.
W jej włosach było pełno pyłków i liści.

It goes without saying that farmers would make greater efforts to protect this vegetation if they were given sufficient finances to do so.
Nie trzeba mówić, że rolnicy wkładaliby więcej wysiłku w ochronę tej roślinności, gdyby dać im w tym celu odpowiednie środki finansowe.

One was that they might have floated across accidentally on rafts of vegetation.
Jedną z nich było, że mogły przez przypadek przepłynąć na tratwach roślinnych.

I believe that this prompts us to realise the value of this vegetation.
Uważam, że powinno nam to uświadomić wartość tej roślinności.

We've located a continent with edible vegetation and an underground water supply.
Zlokalizowaliśmy subkontynent z jadalną roślinnością i podziemnymi zapasami wody.

Pray animals are scarce, and there's no concealing vegetation.
Zwierząt jest niewiele, i nie ma ukrytej roślinności.

I could see vegetation, hedges, acacia trees, narrow paths.
Mogłem zobaczyć roślinność, żywopłoty, drzewa akacji, wąskie ścieżki.

There's no fresh water, no vegetation - nothing.
Nie ma świeżej wody, brak roślinności - nic.

Despite all efforts, the vegetation of the ancient forest on the Kronius Hill was entirely destroyed.
Mimo że dołożono wszelkich starań, roślinność pradawnego lasu na wzgórzu Kronosa została doszczętnie spalona.

Palm Springs is another desert city... with tropical vegetation and lush golf courses.
Palm Springs to kolejne pustynne miasto z tropikalną roślinnością i luksusowymi polami golfowymi.

Lifeless vegetation, no insects, not even soil bacteria.
Pozbawioną roślinności, owadów, nawet bakterii.

Without forests there will be no other vegetation, no animals and no people there.
Bez lasów nie będzie innej wegetacji, nie będzie zwierząt i nie będzie tam ludzi.

Oceans and vegetation on land have camouflaged warming by absorbing more than half of man-made emissions so far.
Oceany i wegetacja na lądzie zamaskowały ocieplenie, absorbując ponad połowę emisji, za które odpowiada człowiek.

New vegetation rises from the sands.
Nowe życie wstaje z piasków.

Vegetation and animal life only.
Jedynie roślinność i zwierzęta.

Sector 2 indicating desert terrain. Minimal vegetation. Temperature 39.4.
Sektor drugi, teren pustynny, roślinność skąpa, temperatura 39,4.

Originally, this was a measure associated with crop rotation, since crop rotation also needed vegetation.
Pierwotnie był to środek związany z płodozmianami, które wymagały również wegetacji.

Critics say that engineering changes to the riverbed will cause damage to bankside vegetation and an overall deterioration of the environment in the surrounding area.
Krytycy mówią, że zmiany techniczne dna rzeki spowodują szkody dla wegetacji na brzegach rzeki oraz ogólną degradację środowiska w sąsiednim obszarze.

There's a high risk of paralysis... Ioss of speech, vegetation, or death.
Jest wysokie ryzyko paraliżu, utraty mowy i zdolności myślenia lub śmierci.

The vegetation is much nicer.
Roślinność tu jest znacznie ładniejsza.

This agricultural area covered by forest vegetation amounts to double the area of the Amazon Rainforest.
Te obszary rolne porośnięte lasem mają powierzchnię dwukrotnie większą od Puszczy Amazońskiej.

Sector 3, sub-tropical vegetation. Temperature decreasing rapidly.
Sektor trzeci, roślinność subtropikalna, gwałtowny spadek temperatury.

Temperature-39.4. Sector 3- subtropical vegetation.
Sektor trzeci, roślinność subtropikalna, gwałtowny spadek temperatury.

Not Susars affair and raging nymphomania... ...but your lack of vegetation.
Nie romans Susan i jej nimfomania, ale brak roślinności.

Desertification, the disappearance of fertile layers of soil and vegetation, is taking place all around the world, from the coasts of Spain to the plains of China.
Pustynnienie, zanik żyznych warstw gleby oraz roślinności występują na całym świecie, od wybrzeży Hiszpanii po niziny w Chinach.

We have set unrealistic targets for biofuel, for example, which has led to a situation where land has been bought from developing countries for the cultivation of vegetation for biofuel.
Wyznaczyliśmy nierealne cele w kwestii biopaliw i doprowadziliśmy do sytuacji, w której ziemia w rozwijających się krajach jest wykupywana pod uprawę roślin do produkcji biopaliw.