Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) przyroda wegetatywny; przyroda roślinny; przyroda wegetacyjny; pasywny; sztucznie utrzymywany przy życiu;

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

WEGETACYJNY

WEGETATYWNY

Wordnet angielsko-polski

(relating to involuntary bodily functions
"vegetative functions such as digestion or growth or circulation")
wegetatywny

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

roślinny

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

adj. wegetatywny

Słownik techniczny angielsko-polski

1. wegetatywny
2. roślinny

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Frances Inglis, 58, from Dagenham, east London, killed her 22-year-old son Tom in 2008 after he was left in a vegetative state by an accident when he fell out of a moving ambulance.

www.guardian.co.uk

Fractal geometry is now being used in work with marine organisms, vegetative ecosystems, earthquake data, the behaviour of density-dependent populations, percolation and aggregation in oil research, and in the formation of lightning.

www.guardian.co.uk

A vegetative state such as this is the result of severe brain damage.
Wegetacyjny stan taki jak ten jest skutkiem uszkodzenia mózgu.

Meryl was a persistent vegetative state, like Lydia, for life.
Była w stanie wegetacji ciągłej, tak jak Lydia.

The virus probably is in a vegetative stage.
Pewnie jest w stanie wegetatywnym.

Small seizures aren't unheard of in a patient in a vegetative state.
Niewielkie napady to nic nadzwyczajnego u pacjentów w stanie wegetatywnym.

Ask him his name. ...Granger's condition could only be described as vegetative.
Zapytaj jak ma na imię. ...jego stan można było określić jako wegetatywny.

This isn't persistent vegetative state.
To nie jest uporczywy stan wegetatywny.

Marketing of material for the vegetative propagation of the vine (codified version) (
Wprowadzanie do obrotu materiału do wegetatywnego rozmnażania winorośli (wersja ujednolicona) (

This is Vegetative State Guy.
Ten jest w stanie wegetetywnym.

The routines of agriculture are not determined by fixed hours but have to adjust to seasonal requirements, vegetative periods and the possible presence of livestock.
Sposób działania w rolnictwie nie jest zdeterminowany przez stałe godziny pracy, ale musi być dostosowany do uwarunkowań wynikających z pór roku, okresów wegetacyjnych i ewentualnego posiadania zwierząt w gospodarstwie.

persistent vegetative, but I don't believe that.
trwale wegetatywny, ale ja w to nie wierzę.

Vegetative State Diet.
Dieta stanu wegetatywnego.