Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) gwałtowny, porywczy, zaciekły, wybuchowy;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj gwałtowny, porywczy, wybuchowy

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

gwałtowny, porywczy, zaciekły, wybuchowy

Nowoczesny słownik angielsko-polski

zacięty

ostry

żarliwy

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

GWAŁTOWNY

SILNY

PORYWCZY

NAMIĘTNY

ZAPALCZYWY

WYBUCHOWY

PORYWISTY

ZAPALEŃCZY

ZAŻARTY

ŻYWIOŁOWY

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

gwałtowny
zaciekły

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. gwałtowny
nieopanowany

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

zaciekły

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

adj. gwałtowny

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

But he spake exceedingly vehemently, If I must die with thee, I will not deny thee.
Ale on tem więcej mówił: Bym z tobą miał i umrzeć, nie zaprę się ciebie.

Jesus Army

And the chief priests and the scribes stood, vehemently accusing him.
A przedniejsi kapłani i nauczeni w Piśmie stali, potężnie skarżąc nań.

Jesus Army

All the speakers who have vehemently spoken against discrimination have talked about the principle.
Wszyscy mówcy, którzy tak żarliwie sprzeciwiali się dyskryminacji, mówili o zasadzie.

statmt.org

My group stands for full transparency and vehemently opposes the criminalisation of citizens.
Moja grupa opowiada się za pełną przejrzystością i ostro sprzeciwia się kryminalizowaniu obywateli.

statmt.org

The Dutch Party for Freedom, on whose behalf I am speaking, is vehemently opposed to this policy.
Holenderska Partia na rzecz Wolności, w której imieniu przemawiam, zawzięcie sprzeciwia się tej polityce.

statmt.org

Within days of the withdrawal, Sadr, who lives in self-imposed exile in the Iranian city of Qom, was told by the Iranians to reconsider his position as a vehement opponent of Maliki.

www.guardian.co.uk

President Ign??cio Lula has been vehement in his defence of development.

www.guardian.co.uk

They are also increasingly vehement in their demands for wine and cigarettes.

www.guardian.co.uk

Last spring, you were so vehement against my testifying for the government.
Wiosną ubiegłego roku, byłeś tak oburzony przeciwko moim zeznaniom dla rządu.

Sometimes common sense can more vehement your future ...
Czasami zdrowy rozsądek może być więcej gwałtowny od swojej przyszłości ...

But I was pretty vehement about it.
Ale byłem całkiem pewien odnośnie tego.

These ideas include a vehement propaganda of Bulgaro-phobia.
Te koncepcje obejmują zażartą propagandę bułgarofobii.

Emotion: Agitation or disturbance of mind; vehement or excited mental state.
Emocja: pobudzenie, lub zaburzenie umysłu, gwałtowna reakcja psychiczna.

Of course, we have solved the problem of food aid, but at the cost of such vehement debates!
Oczywiście, rozwiązaliśmy problem pomocy żywnościowej, ale kosztem jakże gwałtownych debat!

Conviction of forced prostitution is vehement.
Wyroki skazujące dla sprawców przymusowej prostytucji muszą być bardzo surowe.

Railway workers have expressed their vehement opposition to the deregulation of rail transport both in the two previous packages and in the present one.
Pracownicy kolei wyrazili swój stanowczy opór w stosunku do deregulacji transportu kolejowego zarówno w ramach dwóch poprzednich pakietów, jak i w przypadku obecnego.

She was whimsical... vehement, passionate.
Była kapryśna... gwałtowna, namiętna.

This policy has the specific aim of limiting the vehement protests of the workers in EU Member States who are demanding safe, GM-free food, at accessible prices.
Celem tej polityki jest wyciszenie zaciekłych protestów robotników w państwach członkowskich UE, którzy domagają się bezpiecznego, wolnego od organizmów zmodyfikowanych genetycznie jedzenia za sensowną cenę.

The unsatisfactory results of the absorption of funds so far become arguments in a vehement campaign of the domestic opposition that has repeatedly tried to discredit the country even here, in the plenary hall of the European Parliament.
Niezadowalające dotychczasowe wyniki absorpcji funduszy stają się argumentem w zaciekłej kampanii krajowej opozycji, która wielokrotnie próbowała zdyskredytować Bułgarię nawet tutaj, w Izbie Parlamentu Europejskiego.

Mr President, I am not sure what this morning's debate is adding to the Turkish accession issue rather than giving an opportunity to a small number of vehement opponents of Turkish accession to repeat their arguments in this Chamber.
Nie wiem, co ta poranna debata wnosi do kwestii przystąpienia Turcji do UE. Daje ona raczej możliwość niewielkiej liczbie żarliwych przeciwników przystąpienia Turcji do UE do powtórzenia w tej Izbie swoich argumentów.