Nowoczesny słownik angielsko-polski

nośniki

Słownik internautów

pojazdy

Słownik audio-video Montevideo

pojazdy - rekwizyty

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

South Korean officials said today there have been continual movements of personnel and vehicles at North Korea's main nuclear test site, but ruled out the possibility that the country is preparing its third atomic bomb test soon.

www.guardian.co.uk

At least 350 officers from the city's elite police unit and regular police officers were ferried to the top of Vila Cruzeiro yesterday in armoured vehicles on loan from the navy.

www.guardian.co.uk

Barnard is thought to be travelling in a convoy of 12 vehicles back to Adado.

www.guardian.co.uk

This one shows vehicles burning yesterday as riot police line up.

www.guardian.co.uk

But you didn't see or hear any other vehicles coming from the house?
Ale nie słyszał, ani nie widział pan przed domem żadnych innych samochodów?

You would need an army of men and several vehicles.
Żeby to wynieść potrzebna była armia mężczyzn i kilka pojazdów

Are you quite sure it was one of our vehicles, right?
Jesteście pewni, że to jeden z naszych pojazdów?

These new vehicles will come on the market over a long period of time.
Te nowe pojazdy będą wchodzić do obrotu przez długi czas.

Already the average age of our vehicles is more than 10 years old.
Już teraz średni wiek naszych pojazdów przekracza 10 lat.

There is only one way to get the commercial vehicles market going again.
Istnieje tylko jeden sposób na ponowne rozruszanie rynku samochodów dostawczych.

Johnson, you and your partner move up between those vehicles.
Johnson, ty i twój partner wejdźcie między auta.

Okay, so apparently people just get out of vehicles when they're moving.
Wygląda na to, że ludzie wysiadają w biegu z samochodów.

Each year some two million goods vehicles pass through the centre of the town.
Rocznie przejeżdża przez centrum tego miasta blisko 2 miliony samochodów ciężarowych.

There are some families in this country own entirely too many vehicles.
Pewne rodziny w tym kraju mają zbyt wiele pojazdów!

Replacement vehicles will be waiting for you in the morning.
W nocy prześlemy wasz bagaż. Zastępcze samochody będą czekać na was rano.

You get anything on vehicles with access to the zoo?
Masz coś na temat samochodów z dostępem do Zoo ?

Yeah. Bet you guys don't have that on your vehicles.
Założę się, że nie macie tego w swoich pojazdach.

I was wondering if your men would mind leaving the weapons in the vehicles.
Zastanawiałem się, czy twoi ludzie mogliby zostawić broń w pojazdach.

However, they still account for only 1.3% of all vehicles registered.
Jednakże nadal jest to zaledwie 1,3 % wszystkich zarejestrowanych pojazdów.

Support for the development of electric vehicles may have numerous benefits.
Wsparcie na rzecz rozwoju pojazdów elektrycznych może wiązać się z licznymi korzyściami.

Currently, light commercial vehicles make up around 12% of the fleet.
Obecnie stanowią około 12 % floty.

By order of the President, they are searching all vehicles for guns and drugs.
Na rozkaz prezydenta przeszukują wszystkie samochody w poszukiwaniu broni i narkotyków.

Commercial vehicles are on the road every day and they travel huge distances.
Pojazdy dostawcze codziennie wyjeżdżają na drogi i przemierzają duże odległości.

I need you to return to your vehicles and await further instructions.
Wróćcie do pojazdów i czekajcie na dalsze instrukcje.

To search for them, we need vehicles similar to spaceships.
szukać ich, nas potrzebuj pojazdów podobnych do statków kosmicznych .

No other vehicles appear to be involved in this fatal crash.
W śmiertelnym zderzeniu, jak podaje policja, nie uczestniczyły inne pojazdy.

Put briefly, in urban conditions these vehicles are too quiet.
Mówiąc w skrócie, w warunkach miejskich pojazdy te są zbyt ciche.

Will the Commission be prepared to extend it to private vehicles also?
Czy Komisja będzie przygotowana do rozszerzenia go także na prywatne pojazdy?

The old proposal's demand was for 25% of motor vehicles to be green.
W starej wersji wniosku przedstawiono żądanie, by 25% pojazdów stanowiły pojazdy ekologiczne.

It's too far to walk, and too close to use vehicles.
Jest zbyt daleko by iść na piechotę, i zbyt blisko by użyć pojazdów.

However, at this point we are talking about the technical possibilities offered by the vehicles themselves.
Tym niemniej w chwili obecnej rozmawiamy o możliwościach technicznych samych pojazdów.

I welcome the recent communication on clean and efficient vehicles.
Z zadowoleniem przyjęłam niedawny komunikat w sprawie czystych i wydajnych energetycznie pojazdów.

With these rules, green technologies have to be built into the vehicles which need to stay affordable.
Dzięki tym przepisom wprowadzono wymóg stosowania ekologicznych technologii w pojazdach, których cena musi pozostać na przystępnym poziomie.

She's inside one of these vehicles, but I don't know which one.
Jest w którymś z tych pojazdów, nie wiem w którym.

Only official vehicles are allowed in, so we'il need one.
Wjechać mogą tylko zarejestrowane pojazdy, więc będziemy potrzebować jednego.

We have legislation on driving heavy goods vehicles, but not cars.
Mamy przepisy dotyczące kierowania pojazdami ciężarowymi, lecz nie samochodami.

We'il take two vehicles in case need to split up.
Weźmiemy dwa pojazdy, by w razie czego się rozdzielić.

We were looking for vehicles with lots of horsepower, big wheels.
Spodziewaliśmy się pojazdów z dużą mocą i dużymi kołami.

All combat vehicles in Finland must be ready when we arrive.
Wszystkie wozy bojowe w Finlandii muszą być gotowe gdy przybędziemy.

We must not allow these heavy vehicles into Europe.
Nie wolno nam wpuścić tych ciężkich pojazdów do Europy.

This means that railway vehicles can be manufactured in greater numbers and at lower cost.
A to oznacza, że pojazdy kolejowe można produkować w większych ilościach i po mniejszych kosztach.

This fact is less noticed by the public as most people do not buy heavy-duty vehicles.
Opinia publiczna nie odnotowała tego faktu, ponieważ większość ludzi nie kupuje samochodów ciężarowych o dużej ładowności.

The introduction of mandatory safety systems for vehicles is something I particularly welcome.
Jestem szczególnie zadowolony z wprowadzenia obowiązkowych systemów bezpieczeństwa pojazdów.

How did they get this information out of Motor Vehicles?
Jak oni wydobyli tę informację z Wydziału Komunikacji?

It is very important that we should concern ourselves in this House with the subject of motor vehicles.
Kwestią o podstawowym znaczeniu jest to, abyśmy w Parlamencie zajęli się zagadnieniami dotyczącymi pojazdów silnikowych.

Yet, I could support amendment 109, which provides for a reasonable limit of 50 vehicles.
Mógłbym jednak poprzeć poprawkę 109, która ustanawia uzasadniony limit w wysokości 50 pojazdów.

Sadly, the average age of our vehicles is increasing rather than decreasing.
Niestety, przeciętny wiek naszych pojazdów drogowych jest coraz wyższy.

It also states that specialised vehicles are generally not included in its scope.
Zawiera również zapis wykluczający z jej zakresu pojazdy specjalistyczne.

Last year we approved the report on promoting the use of green vehicles in public transport.
W zeszłym roku przyjęliśmy sprawozdanie w sprawie wspierania stosowania w transporcie publicznym pojazdów czystych pod względem ekologicznym.

One of the vehicles is on the train tracks.
Jeden z pojazdów jest na torach.

We've got three vehicles, four bodies, nothing ticking but their watches.
Mamy 3 pojazdy, 4 ciała, Nic nie tyka poza ich zegarkami.

It was a very good report, and also related to the automotive sector, but to heavy vehicles.
Było to bardzo dobre sprawozdanie, dotyczyło też sektora samochodowego, tylko samochodów użytkowych.

In Germany, there are 520 diesel-engined vehicles for every 1 000 people.
W Niemczech na tysiąc mieszkańców przypada 520 pojazdów z silnikiem diesla.

Yeah, because they always give giant chase vehicles to bouncers.
Tak, bo bramkarze zawsze poruszają się takimi wielkim autami.