Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) pokrywać żyłkami, żyłkować;

(Noun) geologia żyła; biologia żyłka, nerw; przyroda słój; ton, nuta, nastroje; natura, usposobienie;
in similar vein - w podobnym tonie;
in the same vein - w tym samym tonie;
in the same vein - w tym samym tonie;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(anat) żyła.
2.
(of leaf) żyłka.
3.
(of rock) żyła
a ~ of gold żyła złota.
4.
(mood) usposobienie, nastrój: he was in hu­morous ~był w świetnym nastroju
in the same ~w tym samym tonie

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

żyła (anat., geolog.) , żyłka (bot.) , warstwa, styl, duch, nastrój, usposobienie

Nowoczesny słownik angielsko-polski

żyłka

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

żyła f

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s żyła
warstwa
przen. wena, nastrój

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n żyła
warstwa
fig. nastrój, styl
in (a) similar vein - w podobnym stylu

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ŻYŁOWY

ŻYŁKA [ZOOL.]

WENA

NASTRÓJ

NERW

SŁÓJ U DRZEWA

FLADER

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

żyła
żyłka (liścia)
styl

Wordnet angielsko-polski


1. (a layer of ore between layers of rock)
żyła
synonim: mineral vein

2. (a blood vessel that carries blood from the capillaries toward the heart
"all veins except the pulmonary vein carry unaerated blood")
żyła, naczynie żylne: : synonim: vena
synonim: venous blood vessel

3. (any of the vascular bundles or ribs that form the branching framework of conducting and supporting tissues in a leaf or other plant organ)
żyłka, nerw: : synonim: nervure

Słownik internautów

żyła

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

anat. żyła

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

skłonność

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

anat. geol. żyła
~, water - żyła wodna

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

anat., geol. żyła
~, water - żyła wodna

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Nick Clegg, deputy prime minister, spoke in a similar vein before the election.

www.guardian.co.uk

Why, I wondered, does nobody ask the opposite and more interesting question: what are the food books we most loathe and why?After a bit of tweeting I discovered that I'd tapped a rich vein of boiling rage.

www.guardian.co.uk

An extreme comment in the same vein provoked fury this week in the Elys?©e palace, where the French president fumed over the comparisons made by Viviane Reding, European commissioner for justice, between his summer clampdown and persecution of the Jews during the second world war.

www.guardian.co.uk

This week, The New York Times wrote of the "scavenged-looking merchandise": "A similarly cheerless vein was mined as far back as the 1970s, by Vivienne Westwood, the doyenne of the British punk movement.

www.guardian.co.uk

Got a little blue vein running up the side of your head.
Z boku twej głowy jest mała niebieska żyłka.

I was always better at finding the vein than you were.
Zawsze lepiej trafiałem w żyły niż ty.

My first word is one of confidence, in a positive vein.
Chciałbym zacząć od akcentu optymistycznego - musimy wykazać pewność siebie.

See if I can't make that little vein in his eye pop again.
Zobaczę czy uda mi się znowu zobaczyć tą wyskakującą żyłkę w jego oku.

Will a man, given the history of a killer, continue in that vein?
Czy człowiek obdarzony historią mordercy, da radę żyć z tym ciężarem?

Shall I open a vein and sign it in blood?
Mam podciąć żyły i podpisać to krwią?

You said she had to drink warm human blood straight from the vein.
Mówiłeś, że musi napić się ciepłej, ludzkiej krwi prosto z żyły.

Impossible. Over half of these are nowhere near a vein.
Ponad połowa ran jest bardzo daleko od żył.

I can feel the blood moving through your vein.
Czuję krew przepływającą przez twoją żyłę.

I had to transplant a section of vein from your thigh.
Musiałam przeszczepić część żyły z uda.

Somebody has discovered an active vein in the museum gold mine.
Ktoś odkrył aktywną żyłę złota w kopalni muzeum.

But right now, I'm just really concerned about that vein in your neck exploding.
Ale teraz, jestem zmartwiony tą żyłą w szyi która zarach wybuchnie.

In fact, the six that follow will be in the same vein.
W istocie sześć kolejnych jest w tym samym duchu.

It's a forced joining of a vein and an artery.
To jest wymuszone połączenie żyły i arterii.

Jeez, I'm sorry it took me so long to find that vein.
Przepraszam, że tak długo szukałem tę żyłę.

There's this vein down here that is very private.
Tu przebiega taka bardzo osobista żyła.

In that vein, the public health working group has already considered the directive on several occasions.
W tymże duchu grupa robocza ds. zdrowia publicznego już przy kilku okazjach rozważała przedmiotową dyrektywę.

Without them we won't reach the naquadria vein in time to save your world.
Bez nich nie będziecie mogli dotrzeć do... ...poziomu pokładów naquadrii,aby ocalić wasz świat.

A vein of national self-assertion can certainly be detected here.
Można oczywiście dopatrzyć się tu narodowej buty.

I guess they was worried they won't find a vein in my arm.
Boją się, że nie znajdą żyły na ręce.

Pumped an air bubble into a vein in his lung.
Wpompował sobie przez żyłę pęcherzyk powietrza do płuc.

But it also formed a bridge between a vein and an artery.
Ale również zbudowała most pomiędzy żyłą a tętnicą.

Well, what are you using to graft the portal vein?
Jakiego przeszczepu zamierzasz użyć do zastąpienia żyły wrotnej?

In the same vein, what we can do is also force our own investment bank to take action with regard to tax havens.
W tym samym duchu możemy również wymóc na naszym własnym banku inwestycyjnym, żeby podjął działania w stosunku do rajów podatkowych.

In the same vein, Amendment 61 cannot be accepted.
Te same uwarunkowania wykluczają przyjęcie poprawki 61.

This is a major achievement and I would urge you to make rapid steps to continue in the same vein.
Jest to istotne osiągnięcie i wezwałbym państwa do podjęcia szybkich kroków celem kontynuacji tego procesu w tym samym tonie.

The swelling could also be caused by deep vein thrombosis.
Obrzęk może powodować też zakrzepica żył głębokich.

This report continues in that vein, and that is excellent.
W przedmiotowym sprawozdaniu kontynuowane jest to zagadnienie w podobnym duchu.

Which is longer,the left or the right renal vein?
Dłuższa jest prawa czy lewa żyła nerkowa?

Which do you think is the better vein?
Jak myślisz, która żyła jest lepsza?

Second, in a similar vein, the revival of the agricultural sector becomes the economic priority.
Po drugie, priorytetem gospodarczym staje się ożywienie w sektorze rolnym.

Hey, look, Curt, there's a vein of it here in this rock.
Patrz, Curt, cała żyła, tu w skale.

In Denmark we have a rich vein of gold underground: clean groundwater.
W Danii pod ziemią dysponujemy bogatą żyłą złota: czystymi wodami podziemnymi.

When you get angry like this you've got a little vein that pops up...
Gdy się wkurzasz jak teraz to wyskakuje ci taka żyła...

You just need to drink from the vein.
Musisz napić się prosto z żyły.

When you have a good vein, it should feel bouncy, like this one,
Kiedy natrafisz na dobrą żyłę, powinna tak pulsować jak ta.

Deep vein thrombosis caused by any one of his many injuries or surgeries.
Głębokie skrzepy żylne spowodowane przez jeden z wielu jego urazów lub zabiegów.

I bet that vein on Monica's forehead is popping like crazy.
Jestem pewna, że ta żyła na jej czole... pulsuje jak szalona.

Call the police! nicole had a clot in theepatic vein.
Dzwońcie na policję! Nicole miała zakrzep w żyle wątrobowej.

But I am afraid of dying in vein.
Ale boję się umierać z podciętą żyłą.

I'll continue in this optimistic vein all morning.
Będę nadawał w tym optymistycznym tonie cały ranek.

I feel the love coursing through my vein.
Czuję miłość płynącą w moich żyłach.

I can't seem to find a vein.
Ja chyba nie znajdę żyły.

Must have got him in the vein.
Musiał go ugryźć w żyłę.

He opened a vein in his arm and he made me drink...
Otworzył żyłę na swoim ramieniu i napoił mnie ...

I suggest we continue in this vein.
Sugeruję, abyśmy kontynuowali z tym nastawieniem.

Mr President, I continue in the vein of the previous speaker's remarks.
Panie przewodniczący! Pozwolę sobie kontynuować w duchu swojego przedmówcy.

The Commission must continue in this vein.
Komisja musi nadal podążać w tym kierunku.

Naturally, there are still many more steps to be taken and in this vein, I would express my concern over the numerous arrests of journalists.
Oczywiście nadal istnieje potrzeba podjęcia jeszcze wielu innych działań i w tym duchu chciałabym wyrazić moje zaniepokojenie z powodu licznych aresztowań dziennikarzy.

My gift is in the same vein.
Mój prezent jest w tym samym duchu.