Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) wendeta, wojna, zemsta rodowa;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U wendeta, wojna

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

wendeta

Wordnet angielsko-polski

(a feud in which members of the opposing parties murder each other)
wendeta, wróżda, vendetta
synonim: blood feud

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

wł. zemsta
wendeta

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

wendeta, zemsta

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

krwawa zemsta; wendetta

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

To make it credible, you must avenge all insults and settle all scores, which leads to the cycles of bloody vendetta.
Aby uczynić to wiarygodnym, musisz pomścić wszystkie zniewagi i wyrównać stare rachunki, co prowadzi do cyklów krwawej wendetty.

TED

Even Der Spiegel, which has nothing to do with either Doğan or Springer, writes of Erdoğan's private vendetta against Doğan.
Nawet "Der Spiegel”, który nie ma nic wspólnego ani z Doğanem ani Springerem, pisze o osobistej wendecie Erdoğana przeciwko Doğanowi.

statmt.org

There is no vendetta under way in Slovakia, and for the Hungarian minority living in Slovakia, things are incomparably better.
Na Słowacji nie podejmuje się działań odwetowych, a położenie mniejszości węgierskiej żyjącej na Słowacji jest nieporównywalnie lepsze.

statmt.org

He has described the prosecutions as a vendetta against his daring to challenge President Mahinda Rajapaksa in the presidential election earlier this year.

www.guardian.co.uk

I also want any of your police officer friends involved in this little vendetta.
Chcę również twoich przyjaciół z policji, zamieszanych w tę wendetę.

Okay, if anyone failed, was me, because my guy had a vendetta.
Jeśli ktoś oblał, to ja, bo mój facet przeprowadzał jakąś wendettę.

I know that you were prepared to abandon your vendetta for Jack last summer.
Wiem, że zeszłego lata chciałaś porzucić wendetę dla Jacka.

Besides, this boycott was a real vendetta on the company.
Ponadto bojkot ten stanowił prawdziwą zemstę na firmie.

I don't have time for your vendetta, but I need you in this fight.
Nie mam czasu na twoją vendettę, ale potrzebuję cię w tej walce.

You got me in a vendetta kind of mood.
Antychrystem, który dzięki tobie ma ochotę na wendetę.

You're out here pursuing a personal vendetta against me.
Jesteś tu dla osobistej zemsty na mnie.

If you come across Ourumov, guilty or not, don't run off on a vendetta.
A jeśli napotkasz Orumowa, winny czy nie, nie chcę, abyś prowadził wendetę.

I don't believe Teal'c would sacrifice our interests for a personal vendetta.
Nawet przez chwilę nie wątpię, żeby poświęcił nasze interesy dla osobistej zemsty.

You have been harassing him because of some personal vendetta
Byłeś nękanie go z powodu osobistych vendetta

Apparently, holding your head high after a Mandi vendetta earned you points.
Wydaje się, że trzymanie głowy wysoko po vendetta Mandi zdobyte punkty.

There's more to this than your personal vendetta.
To nie jest tylko twoja osobista wendeta.

Just on some mad personal vendetta against me.
Tylko dla jakiejś szalonej, osobistej wendety przeciwko mnie.

He thinks the boar we're afterhas a vendetta against him.
Myśli, że dzik, którego tropimy uwziął się na niego.

Maxence punished him for breaking windows, it was a vendetta.
Ojciec Maxence ukarał go za podeptanie marchewek. To zemsta.

You're telling me this is a political vendetta?
Czyli to polityczna vendetta?

So why waste your time on a two-bit vendetta?
Po co więc marnować czas dla tak małostkowej zemsty?

Why is your vendetta more valid than mine?
Czemu twoja zemsta jest bardziej aktualna niż moja?

A vendetta is what Bill called it.
Bill nazywał to wendetą.

I'm partner with a homicidal maniac on a vendetta of family vengeance.
Moim partnerem jest maniak opętany żądzą zemsty za rodzinę.

This private vendetta of yours could easily compromise Her Majesty's government.
Ta twoja prywatna wendeta może narazić na szwank rząd Jej Królewskiej Mości.

And a vendetta against the Shakaar resistance cell.
I chce zemsty na ruchu oporu Shakaar.

Have you got some personal vendetta?
O co ci chodzi? To jakaś osobista zemsta?

It could be some personal vendetta.
To tak jak rodzinna zemsta.

Only her twisted vendetta against us.
Dba tylko o tą jej pokręconą zemstę przeciwko nam.

Not that this is a vendetta.
Oczywiście to nie jest wendeta.

This is a personal vendetta!
To jest osobista zemsta!

It was her own vendetta.
To była jej własna vendetta.

To satisfy a personal vendetta?
Dla osobistej zemsty?

Today, your sick vendetta ends.
Dziś twoja chora zemsta się skończy.

McKellar is a Neanderthal, and he is on a personal vendetta to destroy me.
McKellar to neandertalczyk. Planuje osobistą zemstę, żeby mnie zniszczyć.

It's become a personal vendetta.
To stało się osobistą zemstą.

Yeah, a vendetta that's completely justified.
Zemstę, która jest całkowicie uzasadniona.

What personal vendetta?
Jakiej osobistej zemsty?

Airplane now, vendetta later.
Teraz samolot, potem wendeta.

Could be inter-gang stuff, vendetta maybe, but...
Mogły to być sprawy wewnętrzne gangu, może jakaś zemsta, ale...

Dieter Klein and Klaus Vendetta, sir. Released from prison six months ago.
Dieter Klein i Klaus Vendetta, zwolnieni z więzienia pół roku temu.

ls this a personal vendetta now?
To ma być osobista zemsta?

There is no vendetta under way in Slovakia, and for the Hungarian minority living in Slovakia, things are incomparably better.
Na Słowacji nie podejmuje się działań odwetowych, a położenie mniejszości węgierskiej żyjącej na Słowacji jest nieporównywalnie lepsze.

Even Der Spiegel, which has nothing to do with either Doğan or Springer, writes of Erdoğan's private vendetta against Doğan.
Nawet "Der Spiegel”, który nie ma nic wspólnego ani z Doğanem ani Springerem, pisze o osobistej wendecie Erdoğana przeciwko Doğanowi.