Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) weto; prawo weta; stanowczy sprzeciw, protest;

(Verb) wetować, zgłaszać/zakładać weto wobec; sprzeciwiać się stanowczo, stanowczo protestować przeciwko;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C weto: they put a ~ on the suggestion zawetowali propozycję.vt zakładać weto: our proposal was ~ed nasza propozycja została zawetowana

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

weto, prawo weta
zakładać weto, (za) wetować

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n weto veto on sth weto w sprawie czegośthe right of veto prawo weta to exercise one's veto korzystać z prawa wetato put a veto on sth wetować cośvt wetować

Słownik polityki i dyplomacji angielsko-polski

weto n

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

WETO: POSTAWIĆ WETO

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N weto
N prawo weta
V zakładać weto

Wordnet angielsko-polski

(a vote that blocks a decision)
veto, weto

Słownik internautów

wetować

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

postawić weto, protestować
to impose a veto: sprzeciwiać się, zaprotestować

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

zakaz

zakazywać

Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

weto

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

(pl. vetoes -) polit. weto
~, great power - weto wielkich mocarstw

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The rest of Europe may look on critically when we demand vetoes on immigration policy.
Reszta Europy może nas krytykować, kiedy wzywamy do wetowania polityki imigracyjnej.

statmt.org

It went off without any attempts to veto it or any additional battles over its final form.
Odbyło się to bez prób wetowania i dodatkowych wojen o jego ostateczny kształt.

statmt.org

As a consequence, every Member State has a veto over the 2012 budget.
W konsekwencji każde państwo członkowskie może zawetować budżet na 2012 rok.

statmt.org

In 68 cases it replaces the right of national veto with majority decision-making.
W 68 przypadkach zastępują one krajowe prawo veta podejmowaniem decyzji większością głosów.

statmt.org

A few weeks ago, the President vetoed an act prohibiting discrimination, saying it was superfluous.
Kilka tygodni temu prezydent zawetował ustawę zakazującą dyskryminacji, ponieważ uznał ją za zbyteczną.

statmt.org

- Simon Hughes wants Lib Dem veto over policy- Alliance with Labour in future still favoured- Clegg defends arrangement with Tories- Read Haroon Siddique's morning summary.

www.guardian.co.uk

I ignore the injunction anyway, and the only question her assistant intervenes to veto is, of all things, about her plans for further cosmetic surgery.

www.guardian.co.uk

The business secretary, Vince Cable, has the power to veto the deal on public interest grounds.

www.guardian.co.uk

The committee has the power to veto his appointment if it doesn't like his answers.

www.guardian.co.uk

If you veto that trade, I am out of the league!
Jeśli zawetujesz tą wymianę, Wypisuje się z tej ligi!

Member States losing their right to veto the budget: another reason for a party!
Państwa członkowskie tracące prawo weta w stosunku do budżetu: jeszcze jeden powód do świętowania!

Is it me, or is Veto starting to sound really good?
Wydaje mi się, czy imię Veto zaczyna brzmieć całkiem nieźle?

I would also note that Parliament has the right to veto international agreements.
Chciałbym również zauważyć, że Parlament dysponuje prawem weta w odniesieniu do umów międzynarodowych.

Do you think he should have power of veto over what's rightfully ours?
Sądzisz, że powinien mieć prawo weta nad tym, co zgodnie z prawem jest nasze?

Then they should give the president what 43 governors have, a line-item veto.
Powinny też dawać prezydentowi to co ma 43 gubernatorów, czyli wybiórcze veto.

In 68 cases it replaces the right of national veto with majority decision-making.
W 68 przypadkach zastępują one krajowe prawo veta podejmowaniem decyzji większością głosów.

There are many opportunities open to national parliaments through their right of veto.
Przed parlamentami krajowymi otwiera się wiele możliwości dzięki przyznanemu im prawu zgłaszania sprzeciwu.

He even said that he did not favour the veto.
Powiedział nawet, że nie popiera weta.

It is not possible to impose a veto on bilateral agreements.
Nie można zawetować porozumień dwustronnych.

If Parliament is not heeded, it will have the chance to use its right of veto.
W przeciwnym razie bowiem Parlament będzie miał okazję do skorzystania z prawa weta.

What I do not like, on the other hand, is a reduction of the national right of veto.
Z drugiej strony to, co mi nie odpowiada, to ograniczenie krajowego prawa weta.

No other country has a right of veto over the independent decisions taken by another European country.
Żaden kraj nie ma prawa weta w stosunku do niezależnych decyzji podejmowanych przez inne europejskie państwo.

As a consequence, every Member State has a veto over the 2012 budget.
W konsekwencji każde państwo członkowskie może zawetować budżet na 2012 rok.

The right of veto and representative government have been cut in 62 areas as against 61 in the Constitution.
Prawo weta i reprezentatywne sprawowanie władzy ograniczone zostały w 62 dziedzinach w porównaniu z 61 w przypadku Konstytucji.

And as you all know, my veto counts.
Jak wszyscy wiedzą, moje weto się liczy.

I fully respect the veto right of every Member State when it comes to accepting new members.
W pełni respektuję prawo weta każdego państwa członkowskiego w sprawie przyjmowania nowych członków.

As it stands, there is a veto, and the 'no' side are maintaining that after Lisbon this will change.
Tak jak zostało zapisane, istnieje prawo weta, a strona na "nie” utrzymuje, że po Lizbonie to ulegnie zmianie.

The Council and Parliament must have a veto right.
Rada i Parlament muszą dysponować prawem weta.

I think he's going to veto it.
Myślę, że on to zawetuje.

Killed a patient,you lost your veto power.
W momencie, gdy twoje rozmowy kwalifikacyjnereality show zabiły pacjenta, straciłeś prawo weta.

That is one reason why we need to switch to codecision and abolish the right of veto in the Council.
To jedna z przyczyn, dla których powinniśmy przejść na współdecydowanie i położyć kres prawu weta w Radzie.

Georgia has de facto the right of veto.
Gruzja ma de facto prawo weta.

All the Member States essentially have an influence, a kind of veto over the matter, as all you who are asking these questions know.
Wszystkie państwa członkowskie zasadniczo mają wpływ i jest to rodzaj veta w odniesieniu do tej sprawy, jak wszyscy, którzy zadają to pytanie, wiedzą.

But only if it's a girl. - Veto.
Ale tylko jak to będzie dziewczynka.

Certainly the British Government must resist any further attempt to remove our national veto on justice and policing matters.
Z pewnością rząd brytyjski musi sprzeciwiać się każdej nowej próbie odrzucenia naszego weta w sprawach związanych ze sprawiedliwością i porządkiem publicznym.

It went off without any attempts to veto it or any additional battles over its final form.
Odbyło się to bez prób wetowania i dodatkowych wojen o jego ostateczny kształt.

This is not a European veto.
Nie jest to europejskie weto.

The fourth step is that, if the Security Council is blocked by a veto, we should support the development of regional international law.
Czwarty krok: jeśli Rada Bezpieczeństwa zostanie zablokowana poprzez weto, powinniśmy wspierać rozwój prawa międzynarodowego na szczeblu regionalnym.

I can veto your decisions.
Mogę zawetować wasze decyzje.

It is not for us to tell the Council how to legislate, but this desk-drawer veto helps no one, especially the institutions' credibility.
Nie do nas należy pouczanie Rady, jak stanowić prawo, lecz to zalegające w szufladzie weto nie pomaga nikomu, nie pomaga ono zwłaszcza wiarygodności instytucji.

She has exercised her veto; she has even set up a working group, which will propose amendments to us.
Skorzystała ona z prawa weta; ustanowiła nawet grupę roboczą, która przedstawi nam propozycje poprawek.

We know when we are discussing a legislative proposal that in the Council there will be no veto for any country any more.
Wiemy, że podczas dyskusji nad wnioskiem ustawodawczym żaden kraj w Radzie nie będzie już mógł zgłosić weta.

You will pay a very high price for that, because you are now at the mercy of the veto of the countries I have just mentioned.
Zapłaci pan za to bardzo wysoką cenę, ponieważ jest pan teraz skazany na weto państw, które przed chwilą wymieniłem.

Well, he didn't veto it.
Nie zawetował tego.

China has already exercised its right of veto in the Security Council and blocked a resolution on Burma.
Chiny już skorzystały ze swego prawa veta w Radzie Bezpieczeństwa i zablokowały rezolucję w sprawie Birmy.

However, there has been unanimous - or almost unanimous - rejection of the Commission proposal that it should have the right to veto remedies.
Jednak doszło do jednogłośnego - lub prawie jednogłośnego - odrzucenia wniosku Komisji, według którego powinna ona mieć prawo weta w sprawie środków naprawczych.

I therefore regret that Greece is now considering applying its veto to Macedonia's membership over this issue.
Ubolewam, że w związku z konfliktem Grecja rozważa obecnie użycie weta wobec członkowstwa Macedonii.

Secondly, the regulatory procedure with scrutiny ensures that Parliament can exercise its right of veto if it deems appropriate.
Po drugie, procedura regulacyjna z kontrolą zapewnia Parlamentowi możliwość skorzystania z prawa weta, jeśli uzna to za stosowne.

The latest move robs Britain of vital veto powers by allowing qualified majority voting on future bail-outs.
Ostatnie posunięcie pozbawia Brytyjczyków ważnego uprawnienia do zawetowania decyzji, zezwalając na głosowanie kwalifikowaną większością głosów nad dalszymi dofinansowaniami.

If necessary, we should use our powers to veto the new Commission if they do not include the necessary legislative proposals in their first work programme.
W razie potrzeby powinniśmy wykorzystać nasze prawo do zawetowania nowej Komisji, jeżeli ta nie będzie chciała uwzględnić niezbędnych wniosków legislacyjnych w swoim pierwszym programie pracy.

The CFSP is inevitably limited in scope while it remains subject to national veto.
WPZiB jest nieuchronnie ograniczona w swym zakresie, przy czym nadal podlega prawu krajowego weta.

The controlling role performed by the European Parliament is important in establishing a veto where management processes are unclear, as in this case.
Funkcja kontrolna, którą pełni Parlament Europejski, ma znaczenie wtedy, gdy trzeba wyrazić sprzeciw wobec niejasnych procesów zarządzania, tak jak w omawianym przypadku.

I could veto this Simpson-Gardner thing if I wanted to, but I don't.
Mógłbym postawić weto w sprawie Simpson-Gardner, ale tego nie zrobię.

Parliament calls on the President to veto the amendments to the Code of Administrative Offences should they be approved.
Parlament wzywa panią prezydent do zawetowania poprawek do kodeksu wykroczeń administracyjnych w razie ich przyjęcia.

This veto would ensure that Parliament's suggestions are taken into account when the Commission programmes EU aid.
Weto takie zapewni wzięcie sugestii Parlamentu pod uwagę przy programowaniu pomocy Wspólnoty przez Komisję.

abolish the right of veto to the benefit of the stronger countries,
znoszą prawo weta z korzyścią dla silniejszych państw,

We can set a deadline, we can change and we can veto if the Commission is not in line with what the legislator wanted.
Możemy oznaczyć termin, możemy dokonywać zmian i możemy zgłosić sprzeciw, jeśli Komisja nie działa zgodnie z wolą prawodawcy.

The Treaty of Lisbon gives us a new role and duty as a legislator, and we demand a right of veto.
Traktat lizboński przyznaje nam jako prawodawcom nową rolę i obowiązki, domagamy się zatem prawa weta.

We cannot allow a veto by one of the Permanent Members to block us from preventing Gaddafi from murdering his own people.
Nie możemy pozwolić, aby jeden ze stałych członków postawił weto, by zablokować nasze działania mające uniemożliwić Kaddafiemu mordowanie własnego narodu.