Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) telewizyjny, wizyjny;
video cassette recorder - magnetowid, wideo;
video frequency - częstotliwość wizji, częstotliwość sygnału wizyjnego;
video disk player - odtwarzacz płyt wideo, gramowid;
video display terminal - technika terminal wizyjny;
video conference - wideokonferencja;
video arcade - salon gier wideo;
video game - gra wideo, gra komputerowa;

(Verb) nagrywać na wideo/na taśmę, odtwarzać z taśmy; nagrywać na taśmę;
have sth on video - mieć coś na kasecie, mieć coś nagrane;

(Noun) film; wizja, sygnał wizji/wizyjny; telewizja;
blank video - czysta kaseta;
video disc - (Noun) płyta wizyjna;
music video - (Noun) teledysk, wideoklip, klip;
video signal - sygnał wizji;
music video - (Noun) teledysk, wideoklip, klip;
video signal - sygnał wizji;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C ~ camera kamera
~ cas­sette kaseta wideo
~ cassette recorder magnetowid
~ games gry wideo
~ recording nagranie wideo
~ rental club wypożyczalnia filmów wideo
~ tape taśma wideo
~ telephonewideotelefon

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

wideo, nagrywanie na taśmę, odtwarzanie z taśmy
nagrywać na taśmę

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

'vIdi@Un Magnetowid; wideo You need a video (Potrzebny wam magnetowid) - Sue Towsend (1992) Nobody knows how to programme their videos (Nikt nie potrafi zaprogramować magnetowidu) - Helen Fielding (1996) The pause button's broke on my video (Popsuł się guzik " pauzy" w moim magnetowidzie) - Robbie Williams (1998)

'vIdi@Uv Nagrywać (na wideo) Did you remember to video that programme? (Czy pamiętałaś, żeby nagrać ten program?) - Student University College London (1999)

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s film wideo
~ tape-recorder magnetowid

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

MAGNETOWID

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N video
N nagranie wideo
N nagrywać na wideo
N Comp magnetowid

Wordnet angielsko-polski


1. (broadcasting visual images of stationary or moving objects
"she is a star of screen and video"
"Television is a medium because it is neither rare nor well done" - Ernie Kovacs)
telewizja, TV, tv, mały ekran, srebrny ekran, szklany ekran, jedenasta muza
synonim: television
synonim: telecasting
synonim: TV

2. (a recording of both the visual and audible components (especially one containing a recording of a movie or television program) )
nagranie wideo: : synonim: video recording

3. (the visible part of a television transmission
"they could still receive the sound but the picture was gone")
wideo: : synonim: picture

4. ( (computer science) the appearance of text and graphics on a video display)
wideo: :

Słownik internautów

wideo

Słownik audio-video Montevideo

dotyczące wizji, odbierane wzrokowo, wideo, obraz elektroniczny

system magnetowidowy amatorski z taśmą półcalową i dwustronną kasetą [Grundig, Philips]

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

wideoklip

wizyjny

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

instr. magnetowid
~, field - magnetowid polowy

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

AXIS Camera Station is an easy-to-install and intuitive video management software,
Oprogramowanie AXIS Camera Station to łatwe w instalacji i intuicyjne w obsłudze

Axis

It is this light that transmits this high-definition video in a split stream.
To to światło przekazuje film w dużej rozdzielczości podzielonym strumieniem.

TED

And we wanted to make sure that we did something that would work for a music video.
Chcieliśmy być pewni, że stworzyliśmy coś co będzie się nadawać do teledysku.

TED

Got a video site?Reach more people by making your videos discoverable on Google.
Nie jest dobrze powiązana wieloma linkami z innymi witrynami w sieci.Została

Google

(Video) Richard Carter: I'm Richard Carter, and this is the Sashimi Tabernacle Choir.
(Film) Richard Carter: I'm Richard Carter, a to jest Sashimi Tabernacle Choir

TED

But clearly, the video seems to tell a different story.
Jednak teledysk zdaje się opowiadać zupełnie inna historię.

All he wants to do is play video games and run.
Jedyne co on chce to grać w gdy video i biegać.

I need to know if something he took was a home video.
Muszę wiedzieć, czy na liście znajduje się kaseta wideo.

Don't you want to make a video for your parents?
Nie chcesz nakręcić video dla swoich rodziców?

I can't wait to see your face on the video.
Nie mogę się doczekać żeby zobaczyć wyraz twojej twarzy na tej kasecie.

We looked at the video, and his very important evidence.
obejrzeliśmy na wideo jego bardzo ważny dowód.

So what do we know about him from the video?
Więdz co o nim wiemy z tego nagrania?

I want to see if anyone else could have sent that video.
Chcę wiedzieć, czy ktoś inny mógł wysłać to nagranie.

I still spend most of my time on video games.
Nadal spędzam większość mojego czazsu w domu na gry wideo.

No one can even tell it's you in the video.
Przecież nawet nie widać na nagraniu, że to ty.

Video is the only way to make sure he's not making things up.
Video to jedyny sposób na pewno nie w podejmowaniu rzeczy.

But I don't want to live in a world without video games.
Ale nie chcę żyć w świecie bez gier komputerowych.

And you actually have no idea why she made that video.
I nie ma pani pojęcia, dlaczego zrobiła to nagranie.

Makes me think this video had something to do with his death.
Ja myślę, że to nagranie miało coś wspólnego z jego śmiercią.

This is a lot more real and true than just a video game.
To jest dużo bardziej rzeczywiste i prawdziwe niż gry komputerowe.

Just so you know, I didn't have anything to do with that video.
Tylko chce, żebyś wiedziałam, że nie miałam nic wspólnego z tym filmikiem.

You! You're the one from the video on our site.
Jesteś tym gościem z filmiku na naszej stronie.

Only in video, but I'm going to see him soon.
Na kasecie, ale niebawem go zobaczę.

It's a love letter to everything great about video games.
Jak list miłosny do tego co najlepsze w grach.

She is on that video, and it really doesn't look good for her.
Jest na tym filmiku i naprawdę nie wygląda to dobrze.

Time was we made more money at the box office than video sales.
Minęły już czasy gdy więcej zarabialiśmy na biletach w kinie niż na sprzedaży video.

She needs to see a doctor. Think about what you heard on that video.
Musi jechać do lekarza. Pomyśl o tym głosie z nagrania.

The end comes, as it was always going to - down a video phone!
Nadchodzi koniec, jak zawsze miało być, i jest nagrany komórką!

You really thought she was getting paid all that Just to play video games?
Naprawdę myślałaś, że będzie dostawała zapłatę grając tylko w gry video?

If you want to come to video night, you're welcome to.
Do widzenia Rita. Jeśli chcesz przyjść na wieczór video, jesteś mile widziana.

He watched the video, too. it was in the paper a few days ago.
On też widział fiIm. PisaIi o tym w gazetach dwa aIbo trzy dni temu.

Keep this in mind as we look at the video evidence of September 11th.
Pamiętajcie o tym, gdy będziemy patrzeć na filmowe dowody z 11 września

Oh, this phone has video. We can make a movie.
Ten telefon ma kamerę, możemy nakręcić film.

Seems like a strange place to create a video game.
Dziwne miejsce na tworzenie gry video.

It wouldn't be a very good video if he didn't.
To niebyłby bardzo dobry kawałek, jeśli by tego nie zrobił.

I believe that playing video games is very important for educational reasons.
Uważam, że gry wideo pełnią bardzo ważną funkcję edukacyjną.

Bought me all these new clothes and the video game!
Kupiłyście mi nowe ciuchy i grę wideo!

Not on purpose, but you wouldn't know it watching the video.
Nie celowo, ale nie wiedziałbyś tego nie oglądając filmu.

How about going to your place for a pizza and a video?
Co myślisz o pójściu do Ciebie na pizze i video?

Give me the video record of their entering the building.
Dajcie mi zapis ich wejścia do budynku.

Yeah, but not from that pretty lady at the video store.
Tak, ale nie od tej ładnej pani z wypożyczalni.

Your video is very similar to the one the killer left behind.
Twoje video jest podobne do nagrania, które zostawił zabójca.

You can shop from your home, or play video games with someone in Vietnam.
Robić zakupy w domu albo grać w Mortal Kombat z kumplem w Wietnamie.

If there's a video on there, we need to see it.
Jeśli jest tam jeszcze ten film, musimy go obejrzeć.

I lied, she was taking me to the video store.
Kłamałem. Zabrała mnie do sklepu.

Don't worry, I got it all on video for you.
Nie martw się, mam wszystko na wideo.

He showed me video footage of him and my mother.
Pokazał mi nagranie z nim i moją matką.

And I asked him to borrow a video for me.
Poprosiłem go żeby pożyczył mi film.

One on the left is from the 50 Cent video.
Ta po lewej występuje w klipie 50 Centa.

Every time that stupid girl watch a video, she have another baby.
Za każdym razem, kiedy ta głupia dziewczynka ogląda film, ma inne dziecko. $10,000.

And then, we'll send video back here to home base.
A potem, przesyłamy obraz z powrotem do bazy. Z nadzieją.

It turned out to be a number of video files.
Okazało się, ze jest tam kilka plików video.

Yeah and now my video game time is getting screwed over by them.
Aha i teraz przez nich mój czas na grę poszedł się jebać.

What? I'm busy playing a video game without even looking at the screen.
Jestem zajęty graniem w grę nie patrząc na ekran.

I have a video of Lilly in his bed on the day she died.
Mam na taśmie jak są z Lilly w łóżku, w dniu, gdy została zabita.