Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) technika wir;
vortex flow - przepływ wirowy;
vortex sheet - warstwa wirowa;
vortex ring - pierścień wirowy;
vortex street - aleja wirowa;
vortex street - aleja wirowa;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C wir
(lit, fig) kłębowisko

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

wir

Nowoczesny słownik angielsko-polski

trąba

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

wir m

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

wir włosów, skóry

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s wir

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

dosł. fig. wir

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ODMĘT

KŁĘBOWISKO

Wordnet angielsko-polski

(a powerful circular current of water (usually the result of conflicting tides) )
wir, wir wodny
synonim: whirlpool
synonim: maelstrom

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

(pl. vortices -) wir; zawirowanie; wir powietrzny; mat. wierzchołek
~, air - zawirowanie powietrza; meteo. trąba powietrzna
~, free - wir swobodny
~, wing tip - lotn. zawirowanie powietrza na końcu skrzydeł samolotu

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

wir
wir wodny
zawirowanie

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The most serious threats will arise in the vortex of instability that stretches from Africa to central Asia.

www.guardian.co.uk

Who will ever know? In Last Letter Hughes himself gets sucked into the vortex of the condundrum, declaring that the explanation for suicide is "as unknown as if it never happened".

www.guardian.co.uk

OK, I'm glad we're not having an inquest now, as we would be, into why we allowed a Rwanda or a Congo to develop on the Gulf, an imploding Iraq right in front of our eyes, a vortex of violence and meltdown, a whole society beggared and fractured and traumatised, waiting to fall to pieces.

www.guardian.co.uk

Vortex could put out her hand and control people, right?
Vortex mogła wyciągnąć rękę i kontrolować ludzi.

I know that you are the third man in Vortex.
Wiem, że jesteś tym trzecim człowiekiem z Vortexu.

The vortex is almost open and he's still with the kid.
Wir jest prawie otwarty,a on jest nadal z dzieciakiem.

There's some questions we want to ask him, about Vortex.
Chcemy zadać mu kilka pytań... o Vortex.

Two weeks into the job, we had that vortex in the east river.
Dwa tygodnie po rozpoczęciu, mieliśmy ten wir we wschodniej rzece.

Your mother is flying a forest through the time vortex.
Wasza matka zabiera las przez wir czasu.

It is the only path and passage into the vortex.
To jest jedyna ścieżka i przejście do Wiru.

He wanted my dad to make a plate with vortex pattern.
Chciał aby mój tato zrobił mu talerz ze wzorem wiru.

It wants to turn into vortex and be asleep in your ear.
To chcę zamienić się w wir i zostać w twoim ciele.

If Mom sees this vortex, the result will be disastrous.
Jeżeli mama zobaczy ten wir, skutki mogą być fatalne.

We need to establish an event horizon without the vortex.
Musimy ustanowić horyzont zdarzeń bez wybuchu.

Yes. All three members of Vortex were there that day.
Tego dnia byli tam wszyscy trzej z Vortexu.

And the control of that vortex determines the speed downward.
I kontrolując ten wir określamy prędkość w dół.

Remember, a vortex can be expressed by our bodies.
Pamiętaj, wir może być wyrażany przez nasze ciała.

Yeah, look at my instruments. We're in the flux vortex.
Tak, spójrz na moje instrumenty tak, mamy przepływ wirowy...

The closer we get to the vortex, I suspect we're traveling backwards in time.
Zbliżając się do wiru, cofamy się w czasie.

You have brought hate and anger into the vortex to infect us all.
Ty wniosłeś do Wiru nienawiść i gniew... by nas nimi zarazić.

Imagine the vortex to create that kind of twisting.
Imagine wir, by utworzyć ten rodzaj kręcenia.

You blink and send me spinning swallow in the vortex.
Mrugasz i posyłasz mi spojrzenie wciągnięte w wir.

The shock of entering the Vortex could be responsible.
Szok przejścia do Wiru moze być za to odpowiedzialny.

The mighty Vortex has been slain by my possession of this small key.
A ja zniszczyłem potężny Vortex wchodząc w posiadanie tego małego klucza.

Now that we're right in the vortex, you wanna quit?
Teraz, gdy jesteśmy w samym środku wiru, chcesz zrezygnować?

This is the witch who works for Vortex!
To wiedźma, która pracuje dla Vortexu!

And in its vortex spin images of horror and lust.
A wtedy napływają do ciebie obrazy horroru i pożądania.

How did you get into the vortex?
Frayn. Jak dostałeś się do Wiru?

If Vortex was in Mozambique, perhaps you saw something.
Jeśli Vortex był w Mozambiku, być może pan coś widział.

We were their offspring and we were born into vortex life.
My byliśmy ich pokoleniem, urodzonym do życia w Wirze.

Then I will go to the vortex.
Wtedy ja pójdę do Wiru.

Still, at least we know Vortex was in Mozambique.
W końcu wiemy, że Vortex był w Mozambiku.

It didn't work. The vortex destroyed the plane.
To nie działa. Wir zniszczył samolot.

How did it come about, the vortex?
Jak to się wydarzyło?

The energy vortex is strong here, Ryan.
Energia vortexowa jest tu silna, Ryan.

If Karlenko is Vortex, I want you to bring him in.
Jeśli Karlenko należy do Vortexu, chcę, byś go tu przywiózł.

Karlenko told me that the third man in Vortex is in Ml7.
Karlenko mi zdradził, że trzeci człowiek z Vortexu... ...jest w

I think Vortex's secret weapon... Is a mind control drug.
Myślę, że to tajna broń Vortexu... ...narkotyk, który kontroluje umysł.

He never discussed this in the vortex.
Nigdy nie omawiał tego w Wirze.

See the Flux Vortex in these false color images?
Widzisz strumienie wiru na tych kolorowych zdjęciach?

And you, Miss Pond, nearly get thrown off into the Vortex.
A ty, panno Pond, prawie zostajesz wrzucona w wir. - Cudownie!

A vortex manipulator, fresh off the wrist of a handsome Time Agent.
Manipulator wiru, dopiero co zdjęty z nadgartska przystojnego agenta czasu.

It's under the curse of the vortex.
Ono jest pod klątwą wiru.

This town is cursed by a vortex.
To miasto jest przeklęte przez wir.

The vortex is an offence against Nature.
Wir jest... przestępstwem wobec natury.

There's still a vortex in your ear.
W twoim ciele nadal jest wir.

Not as deep as we the vortex.
Nie jest tu tak źle jak w wirach.

For yourself, or for the whole vortex?
Dla siebie, czy dla całego Wiru?

Not this far into the vortex.
Nie tak głęboko w wirze.

Show vortex in the image color?
Pokaz wiru w kolorze obrazu?

These are engineering specs for a space-time vortex generator.
To specyfikacje techniczne dla czasoprzestrzennego generatora wiru.

Never discuss this in the Vortex.
Nigdy nie omawiał tego w Wirze.

The employment market is a vortex.
Rynek pracy to jakiś wir.