Wordnet polsko-angielski

voyeuse
synonim: voyeuse