Słownik polsko-angielski

fiz. weight; (znaczenie) significance; importance; gravity
~ bez paliwa - zero-fuel weight
~ bojowa - combat weight
~ bomby - bomb weight
~ całkowita - total weight, gross weight
~ konstrukcji - structural weight
~ kuli - bullet weight
~ lekka - lightness of weight
~ ładunku wybuchowego - weight of explosive charge
~ łączna - total weight, aggregate weight
~ materiału dowodowego - pr. weight of evidence
~ netto - net weight
~ obciążeniowa skrzydła - lotn. wing loading weight
~ ogólna - overall weight
~ okrętu - warship weight, ship weight
~ pocisku - artyl. shell weight, missile weight, projectile weight
~ pojazdu - vehicle weight
~ postępu technicznego - significance of technological progress
~ silnika - engine weight
~ startowa - lotn. take-off weight
~ widoczna - apparent defect
~ własna - mar. dead weight
~ zaskoczenia - significance of surprise

Wordnet polsko-angielski


1. (the quality of being important and worthy of note
"the importance of a well-balanced diet")
importance
synonim: znaczenie
synonim: ważność
synonim: miejsce

2. ( (astrology) a person who is born while the sun is in Libra)
Libra, Balance: :

3. (a measuring instrument for weighing
shows amount of mass)
scale, weighing machine: :

4. (the vertical force exerted by a mass as a result of gravity)
weight: : synonim: ciężar
synonim: ciężkość

5. (In combat sports, a division of competition used to match competitors against others of their own size.)
weight class: :

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

balance, scales
(ciężar, masa) weight
(ważność) importance, significance
~ analityczna/laboratoryjna analytical balance
~ domowa/sklepowa scales
~ sprężynowa spring balance
~ szalkowa pair of scales, pan balance
~ uchylna pendulum scales
przybierać/tracić na wadze to put on/to lose weight
sprawa wielkiej ~gi matter of great importance
na ~gę złota worth one's weight in gold
przywiązywać ~gę do czegoś to attach importance to sth
~gi i miary weights and measures
(w boksie) ~ papierowa light flyweight
~ musza flyweight
~ kogucia bantamweight
~ piórkowa featherweight
~ lekka lightweight
~ lekkopółśrednia light welterweight
~ półśrednia welterweight
~ lekkośrednia light middleweight
~ średnia middleweight
~ półciężka light heavyweight
~ ciężka heavyweight
~ superiężka super heavyweight

(w zodiaku) Libra
(gwiazdozbiór) Scales

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C
1.
(urządzenie do ważenia) scales
balance.
2.
(znak zodiaku) the Scales
Libra

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

f
1. balance
2. (ciężar) weight
3. (znaczenie) importance, significance ~a brutto gross weight ~a dziesiętna decimal balance ~a fakturowa invoice weight ~a gwarantowana guaranteed right ~a jednostki opakowania case-lot weight ~a konosamentowa weight as per bill of lading ~a kontrolna checking scales ~a łączna total weight ~a maksymalna maximum weight ~a netto net weight ~a nieproporcjonalnie niska w stosunku do objętości exceptional bulk in proportion to weight ~a nieznana weight unknown ~a opakowana weight of packing ~a po sprawdzeniu reweight ~a przeciętna average weight ~a przy dostawie delivered weight ~a przybliżona rough weight ~a przybliżona rough weight ~a rzeczywista actual weight ~a sporna disputed weight ~a tary empty weight ~a urzędowa official weight ~a wejściowa weight inwards ~a własna sole weight ~a wyładowania landed weight ~a wysyłkowa weight outwards ~a załadowania shipped weight ~i i miary weights and measures atest ~i weight note cena płatna od ~i weight price deklaracja ~i declaration of weight gwarancja ~i weight guarantee jednostka ~i unit of weight nadwyżka ~i excess of weight niedobór ~i underweight przyrost ~i gaon in weight specyfikacja ~i weight account sprawa wielkiej ~i matter of great importance suma ~ sum of weights utrata ~i loss in weight sprzedaż na bazie ~i towaru sale on weight basis system ~ system of weights kupować na ~ę to buy by weight nie mieć pełnej ~i to fall short in weight nie przywiązywać ~i do czegoś to make little account of sth przywiązywać ~ę do czegoś to make much account of sth sprawdzać ~ę to check the weight

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

balance n, scales n, weight n

Słownik morski polsko-angielski Iwona Kienzler

scale, balance, scales

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

IMPORTANCE

CONCERN

HEFT

WEIGHT

BALANCE

SCALES

CONSEQUENCE

LIBRA

AVOIRDUPOIS

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

f weight
przen. importance
(przyrząd) balance, pair of scales
na by weight
przen. przykładać set store (do czegoś by sth)

Słownik biznesmena polsko-angielski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

weight
2. (w tonach), tonnage

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

scales; (znaczenie) importance; seriousness; (ciężar) weight

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

weight
instr. balance
scales
~ analityczna - analytical balance, scales
~ cząsteczkowa molecular weight
~ konstrukcji structural weight
~ laboratoryjna laboratory balance

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski 2003, Krzysztof Czekierda

instr. balancegravityscales (ciężar) weight~ analityczna analytical scales~ cząsteczkowa molecular weight~ do odpadów waste scales~ do ważenia (odpadów) weight-bridge~ laboratoryjna laboratory balance, laboratory scales~, łączna aggregate weight, total weight~ odpadów waste weight~ ogółem overall weight, aggregate weight, total weight~ opakowania packaging weight~, przeciętna~średnia average weight, mean weight~ zebranych odpadów weight of waste collected

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

gravity

moment

prominence

scale

seriousness

stone

weigh

Nowoczesny słownik polsko-angielski

saliency

salience

pith

weighing machine