Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) dawać podstawy do, stanowić/dawać powód do, zasługiwać na, uzasadniać, usprawiedliwiać; upoważniać; wystawiać gwarancję co do, gwarantować, ręczyć, poręczać, zapewniać; prawniczy gwarantować tytuł własności do;
i’ll warrant that - gwarantuję, że, daję głowę, że;

(Noun) nakaz; gwarancja, atest; licencja, upoważnienie, uprawnienie, legitymacja, pełnomocnictwo; biznes pokwitowanie, świadectwo; militarny patent starszego chorążego; powód, usprawiedliwienie; świadectwo gwarancyjne; tytuł prawny; finanse warrant, prawo zakupu akcji;
death warrant - wyrok śmierci; nakaz egzekucji, (pisemny) nakaz wykonania wyroku śmierci;
search warrant - prawniczy nakaz rewizji;
dividend warrant - finanse kupon uprawniający do dywidendy; finanse czek z wypłatą dywidendy;
bond with warrants - finanse obligacja zamienna;
warrant for payment - sądowy nakaz płatniczy;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C/U podstawa (do czegoś)
search ~ nakaz (rewizji)
~ officer sierżant/bosman
(fig): death ~ wyrok śmierci.vt
1.
(justify) usprawiedliwiać
uzasadniać.
2.
(guarantee) gwarantować
ręczyć

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

uzasadniać, usprawiedliwiać, dawać podstawę, gwarantować, ręczyć, poręczać
nakaz (urzędowy, sądowy) , podstawa działania, gwarancja, usprawiedliwienie, upoważnienie

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

1. świadectwo udziałowe 2. pokwitowanie 3. warrant~ exercise wykonanie praw z warrantu~ exercise price cena wykonania gwarancji~ issue obligacja warrantowa~ premium premia gwarancyjnashare ~ świadectwo udziałowewarehouse ~ warrant

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n 1. świadectwo udziałowe, pokwitowanie 2. prawo opcji 3. tytuł prawny 4. nakaz 5. licencja, upoważnieniewarrant for payment sądowy nakaz zapłaty warrant for securing a claim tytuł zabezpieczenia warrant of apprehension nakaz aresztowaniawarrant of arrest list gończy, nakaz aresztowania warrant of attorney pełnomocnictwo procesowe warrant of caption list gończy warrant of execution nakaz egzekucyjny warrant of seizure nakaz zajęciaadvertisement of a warrant of caption ogłoszenie o rozesłaniu listów gończych bench warrant nakaz aresztowania wydany przez sąd death warrant nakaz wykonania wyroku śmierci distress warrant nakaz zajęcia majątku extradiction warrant nakaz ekstradycji informal warrant nakaz wydany bez zachowania wymogów formalnychsearch warrant nakaz przeszukania to be without warrant nie mieć prawnego uzasadnienia to issue a warrant wydawać nakazvt 1. motywować 2. gwarantować, ręczyć

Słownik biznesmena angielsko-polski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

dowód (kwit), gwarancja (porę-czenie), kwit

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s pełnomocnictwo
rękojmia
zabezpieczenie
death ~ wyrok śmierci
search ~ nakaz rewizji
travel ~ rozkaz (dokument) podróży
~ of arrest nakaz aresztowania
vt uprawnić
gwarantować

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n prawn. nakaz sądowy
search warrant - nakaz rewizji
fin. świadectwo udziałowe
prawn. tytuł prawny
vt form. uzasadniać
ręczyć
gwarantować (jakość)
usprawiedliwiać

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PORĘKA

MOTYWACJA

NAKAZ

NAKAZ SĄDOWY (REWIZJI)

UZASADNIENIE

LEGITYMACJA

GWARANCJA

PATENT

USPRAWIEDLIWIAĆ

RĘCZYĆ

LEGITYMOWAĆ

ZAGWARANTOWAĆ

ZAPEWNIAĆ ŻE

MOTYWOWAĆ

RĘCZYĆ ZA COŚ

PODSTAWA: DAWAĆ PODSTAWĘ DO CZEGOŚ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N nakaz
N gwarancja
V gwarantować

Wordnet angielsko-polski

(a written assurance that some product or service will be provided or will meet certain specifications)
gwarancja, zapewnienie, poręczenie, rękojmia, poręka, poręczycielstwo
synonim: guarantee
synonim: warrantee
synonim: warranty

Słownik internautów

kupon, kwit, upoważnienie
nakaz

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

1. gwarancja
poręka
2. nakaz sądowy
list gończy

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

pełnomocnictwo procesowe, pełnomocnictwo, polecenie (zlecenie)
dowód (dokument)
legitymacja (uprawnienie), nakaz
motywacja (uzasadnienie)
advertisement of a warrant of caption: ogłoszenie o rozesłaniu listów gończych
bench warrant: nakaz aresztowania wydany przez sąd z urzędu
by warrant of the court: z nakazu sądowego
death warrant: nakaz wykonania wyroku śmierci
distress warrant: nakaz zajęcia majątku
extradiction warrant: nakaz ekstradycji
informal warrant: nakaz wydany bez zachowania wymogów formalnych
in spite of a warning: mimo upomnienia
search warrant: nakaz przeszukania, nakaz rewizji, polecenie przeszukania
search by search warrant: poszukiwanie listem gończym
to issue a warrant: wydać nakaz
warrant for securing a claim: tytuł zabezpieczenia
warrant of apprehension: nakaz aresztowania
warrant of arrest: list gończy, nakaz aresztowania
warrant of attorney: pełnomocnictwo procesowe
warrant of caption: list gończy
warrant of execution: nakaz egzekucyjny
warrant of seizure: nakaz zajęcia

motywować (uzasadniać), gwarantować (ręczyć), ręczyć (gwarantować)

Słownik audio-video Montevideo

upoważnienie, udzielenie pełnomocnictwa, upoważnienia
autoryzacja, sankcja, zezwolenie

gwarancja np. bankowa, gwarant, upoważnienie
dokument stanowiący tytuł prawny
pełnomocnictwo
kwit, dowód
nakaz sądowy
gwarantować, ręczyć, zapewniać

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

gwarantować

potwierdzić

rękojmia

upewnić

uprawnić

uprawnienie

zabezpieczenie

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

gwarancja; pr. nakaz; pełnomocnictwo
~, arrest - nakaz aresztowania, list gończy
~, death - dosł.i przen. wyrok śmierci
~, extradition - nakaz ekstradycji
~, search - nakaz przeszukania
~, seizure - nakaz zatrzymania

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

However, the SIS alert is a means of transmission of the European Arrest Warrant.
Jednak taki wpis jest sposobem przekazania europejskiego nakazu aresztowania.

statmt.org

However, any refusal to execute a European Arrest Warrant does not invalidate it.
Jednakże odmowa wykonania nie oznacza unieważnienia europejskiego nakazu aresztowania.

statmt.org

If proof were needed, we only have to look at the European Arrest Warrant.
Chcą Państwo dowodu - wystarczy przyjrzeć się europejskiemu nakazowi aresztowania.

statmt.org

Mr President, for an arrest warrant, there has to be prima facie evidence.
Panie Przewodniczący! W przypadku nakazu aresztowania konieczne są dowody prima facie.

statmt.org

An adjustment of the ECB’s monetary policy stance was therefore warranted.
W związku z tym zasadne było skorygowanie nastawienia polityki pieniężnej EBC.

ECB

I haven't even seen the warrant yet.

www.guardian.co.uk

If this is so valuable that even keeping its door open is worth fighting for, why did the fund ever look dispensable in the first place? From a distance, it seemed like a lot of money to spend, given that it was a universal handout and so would go to many people who weren't poor enough to warrant it.

www.guardian.co.uk

Last night Whittingdale said he recalled a conversation with Price about the possible repercussions of issuing a warrant for Brooks but said that did not have any bearing on his decision and he did not believe News International would target committee members.

www.guardian.co.uk

The leaders of Myanmar and Belarus, or Thailand and Russia, can now rightly say to us: "You went after WikiLeaks' domain name, their hosting provider, and even denied your citizens the ability to register protest through donations, all without a warrant and all targeting overseas entities, simply because you decided you don't like the site.

www.guardian.co.uk

If you want to question me, get a warrant first.
Jeśli chce pan tu robić przesłuchanie, proszę pokazać najpierw nakaz.

We have one chance to get a warrant against these people.
Mamy tylko jedną szansę na nakaz przeciwko tym ludziom.

Tell him not to make me get a warrant now.
Powiedz mu, żeby nie zmuszał mnie do przyniesienia nakazu.

He does not get to walk just because he's on Give me the warrant.
Nie może sobie tak po prostu chodzić, tylko dlatego że mówią o nim na

Take the warrant and go find the people who did this.
Bierz nakaz i znajdź ludzi, którzy to zrobili.

It's a few days or a week for a warrant.
Jest to kilka dni lub tygodni do nakazu.

No judge would sign a warrant based on what you have.
Wątpię, żeby jakikolwiek sędzia w hrabstwie podpisał nakaz na podstawie tego co macie.

I want to get a warrant and search his house.
Chcę dostać nakaz i przeszukać jego dom.

With this information, we'll be able to get a warrant.
Z taką informacją, będziemy w stanie zdobyć nakaz.

All you need to know is this warrant has your name on it.
Dla ciebie istotne jest tylko to, że mamy tu nakaz z twoim nazwiskiem.

We don't need a warrant to follow somebody through a public place.
Nie potrzebujemy nakazu na obserwowanie kogoś w publicznym miejscu.

With all due respect, you need a warrant to come in here.
Z całym szacunkiem, ale potrzebuje pan nakazu, aby tu wejść.

Then let's go, because you don't set foot in my house without a warrant.
Więc chodźmy bo nie postawicie nogi w moim domu bez nakazu.

Next time you want to talk to my client, you'll need a warrant.
Następnym razem, gdy będziecie chcieli porozmawiać z moim klientem potrzebny będzie nakaz.

You warrant to stop the machine and save the world.
Macie zatrzymać maszynę i uratować świat.

They'll issue my arrest warrant in the next day or two.
Nakaz mojego aresztowania zostanie wydany za dzień lub dwa.

You want to find a witness to sign their own death warrant?
Znajdziesz świadka, który podpisze na siebie wyrok?

But I don't think he'd search his apartment without a warrant.
Ale nie wydaje mi się, żeby przeszukał jego mieszkanie bez nakazu.

Now that your death warrant's come down, it's my job to see it through.
A teraz kiedy zbliża się wykonanie wyroku, moim zadaniem jest tego dopilnować.

They have a search warrant, but no respect for a man's life.
Mają nakaz rewizji, ale nie mają respektu dla ludzkiego życia.

You want my marker, I need to see a warrant.
Jak chcesz zobaczyć mój marker, musisz mieć nakaz.

Sure, we can get a warrant, but I don't want to.
Jasne, możemy dostać nakaz, ale ja nie chcę.

Oh, see, a judge decided that we had reasonable cause for a warrant.
Och, widzisz, sędzia zdecydował, że ma uzasadnione powody do nakazu.

You can say no, Nick, 'cause he needs a warrant.
Możesz powiedzieć nie Nick, właściwie to on potrzebuje nakazu

I give you full warrant to dispatch of them any way possible.
Daję Ci wolną rękę, pozbądź się ich w możliwy sposób.

We'd like to cooperate, but you can't start without a warrant.
Chcielibyśmy z wami współpracować, ale nic nie możemy zrobić bez nakazu.

An international warrant for her arrest will be issued soon.
Międzynarodowy nakaz jej aresztowania zostanie wkrótce wydany.

Have the money waiting, or I'm slapping a warrant on you.
Albo pieniądze będą na mnie czekały albo rzucę ci nakaz.

Reynolds was picked up on a warrant This guy got his place.
Reynolds gdzieś wyjechał, a on wskoczył na jego miejsce.

It's a warrant to get a sample of water from your tank.
To nakaz na pobranie próbki wody z akwarium. - Czego szukacie?

Well, was this a blanket warrant or any particular killing?
Czy to taki ogólny nakaz, czy za jakieś konkretne zabójstwo?

And they're working on a warrant to arrest him for the murders.
I pracują nad nakazem aresztowania go za morderstwa.

I have a fake warrant to take you to for questioning.
Mam fałszywy nakaz by zabrać panią na przesłuchanie do kwatery głównej.

We don't have time to wait for a warrant.
Nie mamy czasu na czekanie na nakaz.

You're signing my death warrant like it was a business transaction?
Podpisałaś mój wyrok śmierci, jakby to była zwykła transakcja?

Well, if he didn't do it, he's surely done something to warrant a hanging.
Jeśli nie, to na pewno zrobił coś, co zasługiwało na taką karę.

We'll need an arrest warrant for that, and no judge would grant it.
Do tego potrzebujemy nakazu aresztowania, a żaden sędzia nam go nie da.

With your policy, you have signed the death warrant of our wine growers.
Dzięki takiej polityce podpisała pani wyrok śmierci na naszych hodowców winorośli.

I want a warrant to go into his mortuaries immediately.
Chcę nakazu żeby wejść natychmiast do jego kostnicy.

And the London office alone can legally deliver the warrant.
I tylko Londyn może wydać nakaz.

If you had enough for a warrant, you wouldn't be here.
Jeśli miałabyś wystarczająco na nakaz, to nie byłoby Cię tu

You could use it as cause for a warrant.
Możesz użyć tego jako podstawy do nakazu.

We need to get a warrant to get into that house.
Musimy zdobyć nakaz, żeby dostać się do tego domu.

We will not bring charges, and your warrant depends upon ours.
Nie wniosę oskarżenia, a twój nakaz opiera się na moim.

I know it was, and I have a warrant for you.
Wiem, że tak było i mam nakaz na was.

Well, we can't dig up the grave without a warrant, but he can.
Cóż, my nie możemy odkopać grobu bez nakazu, ale on może.

You just let me know when you sign that warrant.
Daj mi znać, kiedy podpiszesz nakaz.

I have a warrant to search your person and your home.
Mam nakaz na przeszukanie ciebie i twojego domu.

I might as well have signed her death warrant.
Równie dobrze mogłem podpisać jej wyrok śmierci.

Who knows, maybe I signed my own death warrant.
Kto wie, może podpisałam tym własny wyrok śmierci.